Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi juni 2021

Likviditetsstrategi steg under juni med 0,14 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,51 procent.

Månadens största bidragsgivare var konsumentkreditbolaget 4Finance som under månaden inledde en process för att förlänga en obligation med förfall i februari 2022. Refinansieringsförslaget har mötts av brett stöd från större obligationsinnehavare och väntas stänga senare under sommaren. Som en del av refinansieringen meddelade 4Finance också att en dryg tredjedel av bolagets USD-obligation, som tidigare köpts tillbaka, nu annulleras. Med en förbättrad förfalloprofil och minskad utestående skuld bedöms kreditrisken minska betydligt.

Återförsäkringsbolaget SiriusPoint återfanns även denna månad högt upp på listan bland de större bidragsgivarna, dock utan att några signifikanta bolagsnyheter presenterades.

Under månaden genomfördes nyinvesteringar i fastighetsbolaget Catena som är verksamt inom lager- och logistiksegmentet, affärsmodellen är centrerad kring utveckling av moderna fastigheter i attraktiva lägen. Bolaget uppskattas för dess förhållandevis starka kassaflöden och nyligen uppdaterade finansiella mål som siktar bland annat påvisar en lägre skuldsättning framgent. Därutöver utökades exponeringen mot Klarna Bank och Intrum.

Obligationer från Fastpartner och Dometic avyttrades, båda då värderingen framstod som utmanande efter att respektive kreditspread minskat avsevärt de senaste månaderna.

Amerikanska centralbanken (Fed) meddelade som väntat en oförändrad styrränta inom intervallet 0,0 – 2,5 procent, samt oförändrade stödköpsvolymer. Dock visar konsensus bland Feds ledamöter att den första höjningen av styrräntan förväntas ske under 2023 från tidigare 2024. Amerikanska inflationssiffror under månaden visade att inflationen fortsätter att stiga mer än väntat, då inflationstakten i maj steg till 5 procent. Fed har även meddelat att centralbanken avser att gradvis avveckla ett av stödköpsprogrammen vilken har innehav till ett värde om USD 14 miljarder, främst inom företagsobligationer och ETF:er.

Även ECB lämnade både styrräntan och tillgångsköpen oförändrade jämfört med tidigare månad. Tillgångsköp ska som tidigare meddelats ske i högre takt fortsättningsvis än vad som varit fallet under det första kvartalet. ECB har även meddelat att stödet under coronakrisen till europeiska banker kommer att förlängas under tre kvartal för fortsatt utlåning till allmänheten. Därmed fortsätter stödet ett kvartal in i 2022. EU genomförde under månaden en emission om EUR 20 miljarder med 10-årig löptid. Kreditspreaden sattes till -2 baspunkter. Pengarna ska användas inom återhämtningspaketet ”Next Generation EU”.

I Sverige emitterade Riksgälden en statsobligation med löptid om 50år, vilket är den längsta löptid som emitterats i Sverige. Totalt emitterades SEK 10 miljarder med en spread om +45 baspunkter. Noterbart är att emissionen var fem gånger övertecknad.

Statsminister Stefan Löfven valde under månaden att avgå efter att Riksdagen röstat om misstroende. Detta efter att Vänsterpartiet tappat förtroendet för Regeringen efter förslag om fri hyressättning i nyproduktion. Talmansrundor väntar nu för att försöka få fram ett nytt regeringsunderlag, där talmannen har indikerat att processen kommer att gå betydligt snabbare än efter valet 2018, då ny regering kunde tillträda först efter fyra månader. De finansiella marknaderna har inte reagerat nämnvärt på denna nya politiska kris.

De europeiska- och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden något fallande kreditspreadar i både det högavkastande segmentet och investmentgrade segmentet. Stibor 3-månader noterades på -0,06 procent, vilket är något lägre än slutet av maj.

Coeli Likviditetsstrategi R SEK

Utveckling per andelsklass 1 mån I år 3 år Från start
Coeli Likviditetsstrategi R SEK
Coeli Likviditetsstrategi R SEK

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Likviditetsstrategi

Alexander Wahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum 2010-05-01
Förvaltningsavgift 0 %
Prestationsbaserad avg. JA
Riskgrad 2 av 7
Jämförelseindex OMRX T-Bill

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.