Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi maj 2020

Likviditetsstrategi steg under maj med 0,84 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed minskat med 2,73 procent. Under maj fortsatte återhämtningen i företagsobligationsmarknaden. De första två veckorna bjöd mestadels på sidledes utveckling medan andra halvan av månaden kännetecknades av markant tightare kreditspreadar inom både investment grade- och high yield-segmenten.

Trots fortsatt betydande osäkerhet kring de ekonomiska konsekvenserna av pandemin var utvecklingen för riskfyllda tillgångar (aktier och företagsobligationer) positiv. Investerare tycks ta fasta på besked om att allt fler länder lättar på restriktionerna och öppnar upp för en återstart av ekonomierna. Därtill steg förväntningarna på omfattande finanspolitiska åtgärder och utökad penningpolitisk stimulans i Europa.

Bland månadens större bidragsgivare återfanns Ocean Yield, som under månaden presenterade sin kvartalsrapport, vilken i huvudsak var i linje med förväntan. Bolaget beslutade att minska aktieutdelningen med närmare tre fjärdedelar i syfte att stärka balansräkningen och säkra likviditeten. Ocean Yields intjäning backas upp av långa leasingkontrakt där 68 av bolagets 72 fartyg är kontrakterade med i snitt tio års kvarvarande löptid, till följd av den hastiga konjunkturnedgången har dock motpartsrisken ökat betänkligt.

Även telekomoperatören Millicom bidrog till månadens resultat trots en kvartalsrapport som kom in svagare än väntat. I samband med rapporten meddelades det att bolaget drar tillbaka tidigare utdelningsförslag och avbryter återköpen av egna aktier samtidigt som ett besparingsprogram lanseras – samtliga åtgärder bedöms vara positiva ur ett kreditperspektiv och väntas bidra till att förbättra bolagets finansiella styrka.

Likaså gav kredithanteringsbolaget Intrum ett signifikant avkastningsbidrag, bolagets kvartalsrapport påvisade minskad omsättning och ett lägre rörelseresultat som främst förklaras av nedvärderingar av bolagets portfölj med förfallna fordringar. Kassaflödet var dock starkt och rapporterades på en högre nivå än motsvarande kvartal förra året. Målsättningen om att nå en belåningsgrad i intervallet 2,5 – 3,5 gånger rörelseresultatet flyttas fram två år och väntas nu kunna uppfyllas först vid utgången av 2022.

På den negativa sidan återfanns främst Samhällsbyggnadsbolaget i Norden vars obligationer kom under press efter att S&P placerat bolaget på ”Credit Watch Negative”, vilket indikerar hög risk för nedgradering. Åtgärden från S&P motiverades av oro för bolagets förmåga att genomföra sedan tidigare planerade fastighetsförsäljningar efter det att SBB:s VD misstänkts för brott mot marknadsmissbrukslagen. Senare under månaden rapporterades att förundersökningen är nedlagd och att VD avskrivits från utredning.

Amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) har under månaden startat sina tidigare annonserade tillgångsköp i företagsobligationsmarknaden. Tillgångsköpen riktar sig emot obligationer inom investment grade-segmentet, men kan även inkludera så kallade ”fallen angels”–bolag, som tidigare haft en investment grade-rating men som under senare tid har nedgraderats till det högavkastande segmentet. Köpen sker via ETF:er genom fondförvaltaren Blackrock. Amerikanska börser har fortsatt i positiv riktning under maj, S&P 500 såg en uppgång om 3,5 procent och Dow Jones om 3,0 procent.

ECB:s tillgångsköp har under månaden stött på patrull då författningsdomstolen i Tyskland kommit fram till att vissa av tillgångsköpen strider mot tysk lag. EU-kommissionen svarade med att EU-rätten står över nationell rätt och att EU-domstolens utslag är bindande även för nationella domstolar. ECB har nu fått till augusti på sig att visa att tillgångsköpen har varit proportionella, vilket är ett krav från tysk sida. EU-kommissionen har även lämnat ett förslag om fortsatt stöd till coronadrabbade länder, denna gång med en gemensam återhämtningsfond om totalt 750 miljarder EUR. BNP siffror för första kvartalet i euroområdet släpptes från Eurostat under månaden. Dessa visade en krympande BNP om 3,2 procent för området som helhet, sämst utveckling visade Frankrike där BNP sjönk med 5,8 procent jämfört med 2019.

Likt Fed har den svenska Riksbanken anlitat Blackrock i samband med eventuella köp av företagsobligationer. Blackrock agerar i egenskap av extern konsult till Riksbanken och i uppdraget kommer en analys av den svenska företagsobligationsmarknaden att genomföras samt en utvärdering av alternativ till utformningen av ett program för köp av företagsobligationer. KPIF-inflationen i Sverige visade en nedgång om 0,4 procent i april, vilket är klart under Riksbankens förväntningar.

I Norge sänkte centralbanken under månaden oväntat styrräntan till noll och hänvisade till att låga räntor kan bidra till att dämpa den ekonomiska nedgången som landet drabbats av sedan starten av olje- och coronakrisen.

De europeiska och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden fallande kreditspreadar i både det högavkastande segmentet och investment grade-segmentet. Stibor 3-månader noterades på 0,18 procent, vilket är 11 baspunkter lägre än slutet av april. Den svenska 10-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till -0,05 procent och har därmed stigit 8 baspunkter under månaden.

Coeli Likviditetsstrategi graf

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Likviditetsstrategi – R SEK 0,84% -2,73% 0,43% 18,96%
Jämförelseindex -0,02% -0,12% -1,91% 1,26%

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Likviditetsstrategi

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum 2010-05-01
Förvaltningsavgift 0 %
Prestationsbaserad avg. JA
Riskgrad 1 av 7
Jämförelseindex OMRX T-Bill
Största innehav (%)
ARJO 0% 20-08.07.20 CP 4,8%
WHITE MOUNT FRN 17-22.09.47 3,4%
PANDOX AB 0% 20-20.08.20 CP 3,2%
AMBEA 0% 19-14.10.20 CP 3,0%
NORD ENTMT 0% 20-18.11.20 CP 3,0%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.