Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi mars 2021

Likviditetsstrategi steg under mars med 0,28 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 0,93 procent. Mars summeras som en positiv månad med stigande börser och stabil utveckling i företagsobligationsmarknaden med relativt oförändrade kreditspreadar. De långa amerikanska statsobligationsräntorna fortsatte att stiga, dock utan att sätta samma press på riskfyllda tillgångar som skett tidigare under året. Ränteuppgången tolkas nu som att finansmarknaderna förväntar fortsatt stadig ekonomisk återhämtning under året.

Största bidragsgivare var Heimstaden AB när bolagets obligationer återhämtade stora delar av den nedvärdering som skedde under februari efter emissionen av euroobligationer. Även Magnolia Bostad gav ett märkbart resultatbidrag efter att bolaget emitterat nya fyraåriga obligationer och annonserat förtidsinlösen av obligationer med förfall 2021.

Obligationer från konsumentkreditbolaget 4Finance utvecklades väl efter presentationen av bokslutsrapporten i slutet av februari. Bolaget rapporterade en förhållandevis stark avslutning på året med ett förbättrat rörelseresultat jämfört med andra och tredje kvartalet. Pandemin har haft påtaglig inverkan på 4Finance då nyutlåningen under 2020 varit avsevärt lägre jämfört med föregående år, bolaget har dock uppvisat god kostnadskontroll samtidigt som kreditförlusterna som andel av utlåningen minskat. Genom ökat fokus på mer kreditvärdiga kundsegment och en avgränsning till färre marknader bedöms förutsättningarna var goda för att bolaget kan komma att öka lönsamheten under innevarande år.

Fartygsleasingbolagen Ocean Yield och SFL (tidigare Ship Finance) återfanns likaså högt upp på listan bland positiva bidragsgivare. SFL gynnas av den mycket starka marknaden för containerfartyg, som utgör cirka 74 procent av bolagets back log, vilket medför lägre motparts- och restvärdesrisker. Ocean Yield rapporterade under månaden att en av deras kunder utnyttjat köpoptioner för två fartyg vilket leder till en direkt förstärkning av balansräkningen och ökat utrymme för nyinvesteringar.

Det absoluta flertalet av fondens räntebärande innehav var positivt. Viss negativ påverkan kom från SBB i Norden vars längre obligationer backade något. Detta trots att S&P under månaden höjde utsikter för bolaget till positiva och att en riktad aktieemission annonserades, just i syfte att uppfylla kraven för en högre rating.

Under månaden utökades exponeringen mot Ålandsbanken och försäkringsbolaget IF, båda emittenterna bedöms erbjuda relativt defensiv exponering. Bland fondens innehav av obligationer från fastighetsbolag genomfördes byten till längre löptider från Sagax och Fastpartner. Innehaven av obligationer från Stillfront och Millicom reducerades.

Den amerikanska centralbanken (FED) lämnade under månaden styrräntan oförändrad och ledamöterna förväntar sig att den kommer fortsätta vara oförändrad till och med 2023. Marknaden fortsätter tolka FED:s kommunikation som en ambition om betydande expansiv penningpolitisk stimulans, tills målet om inflation över 2 procent har uppnåtts. Expansiva åtgärder kommer även från statligt håll då President Joe Biden utöver det redan beslutade stödpaketet under månaden introducerade planer på ett omfattande infrastrukturpaket om 2 000 miljarder USD. Paketet förväntas delvis finansieras genom högre företagsskatter som i nuläget ligger på 21 procent men förväntas öka till 28 procent. Den amerikanska arbetslösheten fortsätter sjunka och noterades på 6,2 procent i den senaste mätningen.

Även ECB lämnade som väntat tillgångsköp samt styr- och depositräntan oförändrade. Takten i tillgångsköpen under PEPP (pandemic emergency purchase programme) planeras dock att ökas signifikant under andra kvartalet. Eurostats senaste mätning visar att arbetslösheten inom euroområdet uppgick till 8,1 procent vilket var något lägre än förväntningarna. Hållbara investeringar fortsätter vara ett tema i och med EU:s taxonomi. ECB har under månaden utstått en del kritik då stödköpen av företagsobligationer, cirka EUR 280 miljarder under de senaste fem åren, till stor del gynnat bolag med höga koldioxidutsläpp. ECB kommer nu ha en översyn över ramverket för tillgångsköp. EBA (Europeiska bankmyndigheten) har även infört nytt klimatmått för beräkning av bankernas investeringar, där det blir krav att från och med årsredovisningen för 2022 redovisa detta mått.

För svensk del visade statistik från SCB att den svenska inflationen steg med 1,5 procent under februari jämfört med föregående år. Inflationen är klart under Riksbankens prognos om 2,0 procent. Konjunkturinstitutet publicerade en prognos över den svenska ekonomin med reviderade BNP-siffror. Nu spår Konjunkturinstitutet en tillväxt om 3,7 % för 2021 mot tidigare 3,2 %. Bakom de reviderade siffrorna ligger ett antagande om stark återhämtning under tredje kvartalet då alla vuxna förväntats ha erbjudits vaccin. Astra Zeneca har dock sänkt sina estimat för vaccinleveranser under månaden, cirka 2 miljoner färre doser förväntas anlända till Sverige under det första halvåret. Regeringen har även skjutit fram prognosen när alla vuxna i Sverige ska ha erbjudits vaccinet till mitten av augusti, med andra ord råder det stor osäkerhet om när vaccinmålet kan uppfyllas.

De europeiska- och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden något fallande kreditspreadar i både det högavkastande segmentet och investment grade-segmentet. Stibor 3-månader noterades på -0,02 procent. Den svenska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 0,38 procent och har därmed stigit 5 baspunkter under månaden. Den amerikanska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 1,74 procent efter att ha stigit med totalt 29 baspunkter under månaden.

Coeli Likviditetsstrategi R SEK

Utveckling per andelsklass 1 mån I år 3 år Från start
Coeli Likviditetsstrategi R SEK
Coeli Likviditetsstrategi R SEK

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Likviditetsstrategi

Alexander Wahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum 2010-05-01
Förvaltningsavgift 0 %
Prestationsbaserad avg. JA
Riskgrad 2 av 7
Jämförelseindex OMRX T-Bill

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.