Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi september 2019

Likviditetsstrategi gav en oförändrad värdeutveckling under september. Sedan årsskiftet har fonden därmed stigit med 1,12 procent. Den positiva trenden i företagsobligationsmarknaden fortsatte under september med överlag stabila kreditspreadar i Europa. Något stigande långräntor höll dock tillbaka avkastningen. I den nordiska delmarknaden var stämningsläget mycket gott med hög aktivitet i primärmarknaden där framförallt fastighetsbolag genomförde nyemissioner.

Största bidragsgivare i september var fartygsleasingbolaget Ship Finance som under månaden fortsatte sin tillväxtresa genom investeringar i tre större tankfartyg. Bolaget gynnas vidare av stigande dayrater inom flertalet shippingsegment, vilket minskar motpartsrisken och möjliggör vinstdelning från vissa av charteravtal. Även efterställda obligationer från Länsförsäkringar Bank utvecklades starkt, dock utan att några signifikanta nyheter presenterades från bolaget.

Obligationer från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden fortsatte att utvecklas väl efter det att bolaget för andra gången i år aviserat nya finansiella mål. De nya målen syftar också till att till att få en höjd kreditrating med två steg.

På den negativa sidan återfanns återigen Melin Group, vars obligationer fortsatte att tappa i värde efter det att bolagets kvartalsrapport släpptes i slutet av föregående månad. Fondens innehav av säkerställda bostadsobligationer hade som grupp en mindre negativ påverkan på resultatet till följd av stigande marknadsräntor.

Under månaden genomfördes en nyinvestering i obligationer från Gjensidige Forsikring, ett norskt försäkringsbolag. Gjensidige är marknadsledande inom sakförsäkringar i Norge och har även en framskjuten marknadsplacering i Danmark, bolaget är mycket välkapitaliserat och uppvisar stabil lönsamhet. Genom investeringen utökas fondens exponering mot konjunkturokänsliga bolag.

Amerikanska centralbanken (Fed) sänkte styrräntan med 0,25 procentenheter. Jerome Powell, ordförande för Fed, framhöll att den amerikanska ekonomin fortsatt är stark och att arbetslösheten är låg, men att det fanns risker i den positiva prognosen. Dessa risker ligger främst i en inbromsande världsekonomi och en intensifierad handelskonflikt, efter nya tullar mellan Kina och USA. Centralbanken sade sig samtidigt kunna vara aggressiva om den amerikanska ekonomin fortsätter visa svaghetssignaler. Feds policyränta ligger nu på intervallet 1,75–2,0 procent. Aktieindexen gick initialt ned på beskedet men återhämtade sig under dagen, medan statsobligationer stod stilla, vilket indikerar att sänkningen var i linje med investerarnas förväntningar.

Europeiska centralbanken (ECB) valde likt Fed att göra en räntesänkning under föregående månad. ECB sänkte depositräntan med 0,1 procent till -0,5 procent och meddelade samtidigt att den återstartar sitt obligationsköpsprogram. Programmet består av månatliga köp till ett värde av 20 miljarder euro från och med november. ECB lättade även på villkoren för långfristiga lån till banksektorn och introducerade en ny depositränta för bankerna, till hjälp för dessas lånemarginaler. Den avgående ECB ordföranden Draghi, som lämnar i slutet av oktober, kommenterade att förutom monetära lättnader behöver även euroområdet finanspolitiska lättnader, främst från lägre skatter och högre statliga utgifter. Även här poängterades en fortsatt inbromsande global tillväxt som risk för regionen.

Den svenska Riksbanken lämnade under september reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Samtidigt återupprepades mantrat att räntan väntas höjas mot slutet av året eller i början av nästa år. Riksbanken påpekade att: ”låga räntor i omvärlden och ett försämrat stämningsläge innebär dock att räntan därefter väntas höjas i en långsammare takt än i föregående prognos”. Med andra ord sänkte Riksbanken sin prognos för kommande räntehöjningar men ser framför sig att reporäntan ska vara över noll under tredje kvartalet 2020. Den svenska inflationstakten för augusti månad redovisades också under månaden, KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) uppgick till 1,3 procent, vilket var en minskning från 1,5 procent i juli och något lägre än analytikernas förväntningar.

De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna visade en något blandad bild under månaden. Investmentgradesegmentet visade under månaden svagt stigande kreditspreadar medan det högavkastande segmentet initialt påvisade fallande spreadar, men med en viss utgång under senare delen av månaden. Stibor 3-månader sjönk återigen under 0,0 procent under månaden och noterades i slutet av månaden på -0,07 procent. 10-åriga statsobligationerna visade en negativ trend med högre räntor, i alla av våra närmaste marknader.

Coeli Likviditetsstrategi graf

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Likviditetsstrategi – R SEK 0,00% 1,12% 4,95% 22,21%
Jämförelseindex -0,04% -0,39% -2,15% 1,54%

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Likviditetsstrategi

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum 2010-05-01
Förvaltningsavgift 0 %
Prestationsbaserad avg. JA
Riskgrad 1 av 7
Jämförelseindex OMRX T-Bill
Största innehav (%)
WHITE MOUNT FRN 17-22.09.47 2,8%
CLOETTA AB 0% 19-22.11.19 CP 2,6%
LANSBK 2.25% 14-21.09.22 2,5%
SWEDBK 1% 17-20.12.23 2,1%
SAGAX FRN 17-15.02.22 2,1%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.