Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond april 2019

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) steg under april med 0,38 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,70 procent. Utvecklingen i den nordiska företagsobligationsmarknaden var fortsatt stark under april med allmänt fallande kreditspreadar. Fortsatta inflöden i företagsobligationsfonder och ökad riskaptit bland investerare gav stöd både till andrahandsmarknaden och de nyemissioner som lanserades under månaden.

Största bidragsgivare i april var Samhällsbyggnadsbolaget i Norden vars obligationer steg kraftigt i värde efter det att bolaget erhållit officiella investment grade-ratingar från Fitch och S&P. Samhällsbyggnadsbolaget genomförde under månaden en rad transaktioner som möjliggjorde uppgraderingen: en större försäljning av en kontorsfastighet, förlängningar av kapital- och räntebindningstider och emissioner av såväl nya stamaktier som djupt efterställda obligationer.

Ett gott avkastningsbidrag kom likaledes från Dometic, trots att bolaget rapporterade något sämre vinst förväntat och negativ organisk tillväxt för det första kvartalet. Även fastighetsbolaget Akelius Residential hörde till de större bidragsgivarna. I bolagets rapport för det första kvartalet framgår det att belåningsgraden är på väg ner mot 40 procent, ett viktigt delmål i bolagets ambition om att nå en förbättrad rating.

På den negativa sidan återfanns bland annat bostadsutvecklaren Magnolia Bostad vars obligationer värderades ned efter att bolaget rapporterat låg affärsaktivitet under det första kvartalet, då inga nya hyresbostadsprojekt avyttrades till kunder. På den positiva sidan noteras dock att Magnolia uppger fortsatt stark efterfrågan på projekt och att detaljplaner för cirka 1 300 bostäder nu vunnit laga kraft, vilket bådar gott inför kommande kvartal.

Under månaden deltog fonden i en nyemission av djupt efterställda obligationer från Länsförsäkringar Bank, därtill adderades exponering mot det norska kredithanteringsföretaget B2 Holding. De båda nya innehaven bedöms erbjuda goda avkastningsmöjligheter och ökar den genomsnittliga yielden i portföljen, samtidigt som respektive bolags verksamheter uppvisar förhållandevis låg konjunkturkänslighet. För att balansera portföljen med hänsyn till de två nya innehaven avyttrades obligationer från rederiet MPC Container. Fonden handlade även aktivt i obligationer från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden och ökade under månaden sin exponering mot bolaget genom den nyemitterade hybridobligationen.

Internationella valutafonden (IMF) sänkte i början av månaden prognosen för den globala ekonomiska tillväxten 2019 till den lägsta nivån sedan finanskrisen. IMF:s prognos uppgår nu till 3,3 procent för den globala ekonomin, en sänkning med 0,2 procentenheter från den förra bedömningen i januari. IMF framhåller att de två största riskerna för den globala ekonomin inte oväntat är Storbritanniens utträde ur EU samt handelskonflikten mellan USA och Kina. Tillväxtprognoserna sänktes för EMU-området med 0,3 procentenheter till 1,3 procent för 2019. Dock höjdes prognosen för den kinesiska ekonomin med 0,1 procentenhet till 6,3 procent. För svensk del reviderades siffrorna något mer, svensk BNP prognostiseras nu att växa med 1,2 procent under 2019, en sänkning med 1 procentenhet från den tidigare prognosen.

Från centralbankshåll var det en relativ lugn månad utan några större oväntade händelser. ECB återupprepade mantrat att de är villiga att hålla räntorna på nuvarande nivåer så länge det behövs för att uppnå en inflation om 2 procent. För svensk del lämnade Riksbanken som väntat räntan oförändrad, de stora nyheterna var dock att direktionen har beslutat att köpa statsobligationer för ett nominellt värde om 45 miljarder kronor med början av juli 2019, samt att de ser kommande räntehöjningar i en något långsammare takt än tidigare väntat. Dock upprepar direktionen att de avser höja styrräntan under slutet av 2019, alternativt början av 2020.

De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna fortsätter gå starkt med sjunkande kreditspreadar under april. Stibor 3-månader som under mars månad för första gången sedan 2015 gick över 0 procent, sjönk under månaden tillbaka och avslutade på -0,06 procent. De långa statsobligationerna visade dock en något negativ trend under månaden med stigande räntor, där de norska, tyska, brittiska och amerikanska 10-åriga statsobligationerna alla steg mellan 7-15 baspunkter. Den svenska 10-åriga obligationen var undantaget där avkastningen sjönk med 3 baspunkter till 0,16 procent.

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond – R SEK 0,38% 1,70% 11,08% 13,98%

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum 2014-06-18
Förvaltningsavgift 1 %
Prestationsbaserad avg. N/A
Riskgrad 2 av 7
PPM-nummer 351049
Största innehav (%)
LANSBK 1.25% 16-20.09.23 4,6%
WHITE MOUNT FRN 17-22.09.47 4,4%
OCEAN YIELD FRN 18-25.05.238  4,2%
MARINE HARV FRN 18-12.06.23 4,1%
NORDEA BANK FRN 18-26.09.28 3,3%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.