Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond februari 2019

Nordisk Företagsobligationsfond steg under februari med 0,57 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,09 procent. Stämningsläget i företagsobligationsmarknaden var fortsatt positivt under februari med tilltagande aktivitet i primärmarknaden med emissioner från bland andra Klövern, Nobina, Volvo Cars och Kungsleden. Den emitterade volymen hittills under året är dock på en klart lägre nivå än fjolårets vilket ger stöd till kurserna i andrahandsmarknaden.

Månadens största bidragsgivare var Dometic som presenterade en stark bokslutsrapport som påvisade rekordnivåer för både omsättning och rörelseresultat. Under 2018 har Dometic uppvisat förbättrad lönsamhet och rörelsemarginalen närmar sig nu det långsiktiga målet om 15 procent. Trots utmaningar i form av fallande försäljning av fritidsfordon i USA guidar bolaget för positiv tillväxt under kommande år samtidigt som skuldsättningen väntas falla.

Fartygsleasingbolaget Ocean Yield återfanns högt upp på listan bland de positiva bidragsgivarna. Bolagets bokslutsrapport innehöll en del svaga punkter med något försämrade nyckeltal. Detta överskuggades dock av att bolaget annonserade ett optionsavtal för ett 15-årigt avtal avseende ett oljeservicefartyg som varit okontrakterat sedan september förra året. Även obligationer från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden utvecklades väl efter att bolaget emitterat nya obligationer och i slutet av månaden erhållit positiva utsikter för sin BB-rating från S&P.

På den negativa sidan återfanns återförsäkringsbolaget Sirius International vars obligationer föll något i värde efter att det rapporterats om likviditetsproblem för bolagets huvudägare. Ägarnas eventuella problem påverkar dock inte kreditvärdigheten för Sirius, bolaget är självständigt med en oberoende styrelse och en verksamhet som regleras av myndigheter i främst Sverige, USA och Bermuda.

Under månaden genomfördes en nyinvestering i obligationer med rörlig ränta från Stora Enso. Då fonden sedan tidigare inte har någon exponering mot sektorn väntas investeringen förbättra riskspridningen. Därtill byttes obligationer med kort löptid från Samhällsbyggnadsbolaget och Kungsleden mot dito med cirka ett års längre löptider. Hybridobligationer från Telia i SEK avyttrades till förmån för en investering i motsvarande instrument i EUR som erbjöd en något högre kreditspread. Intrum Justitia lämnade portföljen när en vinsthemtagning genomfördes efter mycket god kursutveckling för bolagets obligationer under inledningen av 2019.

Under februari blev det än mer tydligt att centralbankerna har blivit mer försiktiga i sina uttalanden om kommande räntehöjningar. Den amerikanska centralbanken Fed har under månaden bestämt sig för att pausa sina förmodade räntehöjningar och betonar fortsatt tålamod. Fed bedömer nu den globala ekonomin som en större osäkerhetsfaktor än tidigare – lägre tillväxt i Kina och Europa, handelsspänningar, en volatil aktiemarknad och en tidigare stängd statsapparat i USA nämns som exempel. Den duvaktiga framtoningen har bidragit till att S&P 500 stigit med över 11 procent i år.

Under februari lämnade också Riksbanken reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Direktionen konstaterar samtidigt att konjunkturutvecklingen i Sverige och omvärlden har gått in i en fas med lägre tillväxt. Även om tillväxten dämpas är konjunkturen fortsatt stark och förutsättningarna för att inflationen ska vara kvar nära två procent kommande år har inte förändrats i någon större utsträckning enligt Riksbanken.

Från ett svenskt perspektiv kom också BNP-siffror för fjärde kvartalet 2018 under månaden. Dessa visade att Sveriges BNP steg med 2,4 procent jämfört med samma kvartal 2017, vilket är en klar förbättring mot vad analytikerkåren hade förväntat sig. Samtidigt bröts den negativa trenden från tidigare kvartal. Kronan steg på statistiken med cirka sex öre mot euron och fyra öre mot dollarn.

Kreditvärderingsinstitutet Fitch kom under månaden med besked gällande Italiens kreditbetyg som lämnades oförändrat, dock fortsatt med negativa utsikter och en brasklapp om att landet har en hög statsskuld och att BNP-tillväxten har stannat av. Den italienska regeringen drog antagligen en lättnadens suck på beskedet och arbetar nu på en mer expansiv budget som tros kunna främja tillväxten i landet.

De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna har startat året starkt med fallande kreditspreadar och stigande obligationspriser, nedgången från fjärde kvartalet 2018 har nu i stort sett helt återtagits. Värdet på långa statsobligationer har också visat en stigande trend under början av året, där en amerikansk 10-åring nu avkastar 2,75 procent, ned från strax över 3 procent i november 2018.

Noterbart är också att STIBOR 3-månader har gått från en nivå på -0,50 procent innan Riksbankens höjning i december, till en nivå i skrivande stund om -0,07 procent – en markant uppgång som är positiv för svenska obligationer med rörlig ränta och penningmarknadsinstrument.

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond – R SEK0,57%1,09%13,22%13,30%

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum2014-06-18
Förvaltningsavgift1 %
Prestationsbaserad avg.N/A
Riskgrad2 av 7
PPM-nummer351049
Största innehav (%)
LANSBK 1.25% 16-20.09.235,0%
WHITE MOUNT FRN4,2%
MARINE HARV FRN 18-12.06.23 3,2%
SAGAX 2% 18-17.01.243,2%
DOMETIC GRP 1 3%3,1%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.