Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond januari 2020

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) inledde året med en uppgång om 0,64 procent under januari. Den starka trenden från avslutningen av fjolåret fortsatte in i januari. Efterfrågan understöds av fortsatta inflöden i företagsobligationsfonder och allmänt tilltagande riskaptit. I primärmarknaden var det hög aktivitet med många transaktioner, varav de flesta möttes med stort intresse och var övertecknade flera gånger om.

Bland månadens större bidragsgivare återfanns konsumentkreditbolaget 4Finance vars obligationer med förfall 2022 handlades upp ett par procent. Nämnda obligation har länge varit mycket lågt värderad i relation till bolagets obligationer med kortare löptid. Värderingsgapet har nu minskat något men är fortsatt, enligt vår mening, för stort och 2022-obligationen bör därför fortsätta att stärkas i pris.

Efterställda obligationer från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden gav likaså ett betydande avkastningsbidrag. Bolaget var aktivt i primärmarknaden och emitterade under månaden både seniora och efterställda obligationer. Emissionen av efterställda obligationer var övertecknad mer än fem gånger vilket resulterade i en för bolaget mycket attraktiv prissättning.

Laxuppfödaren Mowi, tidigare Marine Harvest, var i marknaden och emitterade nya femåriga obligationer. Fonden deltog i emissionen och valde samtidigt att avyttra de obligationer med förfall 2023 som fanns i portföljen sedan tidigare. Prissättningen av de nya obligationerna blev tightare än vad som initialt guidades vilket medförde att 2023-obligationen handlades upp markant.

På den negativa sidan återfanns bland annat Lithium, tidigare Lebara, där en rekonstruktion nu är fullt genomfört och fonden har mottagit två nya obligationer med förfall 2025 respektive 2026 som ersätter den ursprungliga obligationen. Till följd av rekonstruktionen har skuldbördan minskats och ny likviditet har tillförts, den nya kapitalstrukturen ger bolaget andrum och möjlighet för den nya ledningen att få verksamheten på rätt köl igen.

Under månaden genomfördes nyinvesteringar i obligationer från spelutvecklaren Stillfront och det norska rederiet Klaveness Combination Carriers. Läkemedelsbolaget Orexo lämnade portföljen då obligationen ansågs vara fullvärderad. Därtill genomfördes byten av obligationer från fastighetsbolagen Sagax och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden med förlängda löptider om tre respektive två år vilket resulterar i en något högre förräntningstakt.

Januari var minst sagt en händelserik första månad på det nya decenniet. Månaden startade med en eskalering i konflikten mellan Iran och USA, i och med en drönarattack från amerikanskt håll på en högt uppsatt iransk militär. De ökade oroligheterna medförde att priset på Brentolja steg till 68,5 dollar per fat (från 66 dollar per fat dagen innan). I skrivande stund har priset fallit tillbaka till cirka 58 dollar, vilket indikerar att spänningarna har släppt något. Gällande handelskonflikten mellan Kina och USA så signerades ett ”Fas ett”-avtal den 15 januari. Avtalet innebär en öppning för amerikanska bolag till den kinesiska ekonomin, samt att Kina åtar sig att inhandla varor och tjänster till ett värde om 200 miljarder dollar till 2021.

Under den senare delen av månaden har utbrottet av coronavirus påverkat framförallt de asiatiska börserna. Kina har försökt att stoppa smittspridningen genom att isolera flera städer och stänga ned arbetsplatser. Trots detta har viruset spridits till flera länder utanför Asien, än så länge utan kända dödsfall.

Ytterligare ett steg på vägen mot Brexit togs under januari då Storbritannien officiellt lämnade EU. Fokus kommer nu vara att få fram ett nytt handelsavtal med EU under 2020. Storbritannien står även utan handelsavtal med övriga världen och måste därmed även förhandla fram om dessa. Dessutom har det inom Storbritannien börjat blossa upp frågor om skotsk självständighet igen efter att det skotska partiet SNP gick starkt i senaste valet. Handels- och självständighetsfrågor kommer därmed var aktuella i Storbritannien även under 2020.

ECB lanserade under månaden en ny strategisk översikt, vilken ska fortgå under resten av året. Detta kommer samtidigt som starka röster börjar höjas inom unionen för en uppdatering av inflationsmålen till mer dynamiska mål. Bland annat var chefen för Bank of France och den nederländska guvernören ute med förslag på uppdaterade inflationsmål. Tysk inflationsstatistik för månaden visade på en ökande inflation med prisökningar på 1,6 procent, fortsatt under ECB:s mål om en inflation på 2,0 procent. Detta är nionde månaden i följd som Tyskland inte når upp till inflationsmålet. Samtidigt visade EU-harmoniserade priser ett fall på 0,8 procent och påvisar en del av utmaningen ECB står inför.

De europeiska- och amerikanska kreditmarknaderna visade under månaden stigande kreditspreadar i framförallt det högavkastande segmentet. Den nordiska kreditmarknaden har däremot varit opåverkad och har sett fallande kreditspreadar under månaden i det högavkastande segmentet. Stibor 3-månader noterades på 0,19 procent, vilket är en liten uppgång, noterbart är att 3-månaders räntan noterades på 0,02 procent så sent som i mitten av december. Den svenska 10-åriga statsobligationen som avslutade året på 0,14 procent har under januari åter sjunkit under 0 och noterades på -0,04 procent den 31 januari.

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond – R SEK 0,64% 0,64% 7,50% 16,34%

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum 2014-06-18
Förvaltningsavgift 1 %
Prestationsbaserad avg. N/A
Riskgrad 2 av 7
PPM-nummer 351049
Största innehav (%)
WHITE MOUNT FRN 17-22.09.47 4,0%
MARINE HARV FRN 20-31.01.25 3,4%
LANSBK 1.25% 16-20.09.23 3,4%
OCEAN YIELD FRN 19-PERP 3,1%
IN JUSTITIA 3.5% 19-15.7.26 REGS 3,1%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.