Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond juni 2019

Nordisk Företagsobligationsfond (R SEK) steg under juni med 0,26 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 2,24 procent. Företagsobligationsmarknaden utvecklades starkt i både Europa och i Norden under juni. Efter den svaga utvecklingen i maj återvände investerarnas riskvilja efter det att såväl Federal Reserve som ECB signalerat att penningpolitiken kommer att inriktas på fortsatta stimulanser genom räntesänkningar respektive bibehållen låg styrränta.

Största bidragsgivare i juni var Telia vars efterställda obligationer steg med cirka 3 procent i värde utan att några signifikanta nyheter presenterades från bolaget. Den goda utvecklingen förklaras av såväl fallande europeiska statsobligationsräntor som allmänt tightare kreditspreadar. De allt lägre räntorna i euroland bidrog markant till resultatet under juni – de fyra främsta bidragande innehaven var samtliga fastränteobligationer i euro. Även fastighetsbolaget Kungsleden återfanns högt upp på vinnarlistan efter att bolaget erhållit en officiell investment grade-rating från Moody’s. I rapporten framhåller Moody’s att Kungsleden under de senaste åren framgångsrikt utvecklats i linje med sin strategi och förbättrat kvaliteten i sitt fastighetsbestånd, samtidigt som bolagets finansiella riskprofil betraktas som ganska konservativ.

På den negativa sidan återfanns främst mobiloperatören Lebara vars obligationer föll kraftigt i värde efter det att bolaget ännu en gång överskridit fristen för att publicera ett reviderat årsbokslut. Därtill meddelade emittenten att räntebetalningen för juni skulle bli försenad. Som svar på emittentens upprepade överträdelser av lånevillkoren har obligationsägarna nu inlett ett förfarande där obligationen förklaras uppsagd och panterna kommer att realiseras. Obligationsägarna kommer därigenom överta ägandet av bolaget vartefter en omstrukturering av obligationen kommer genomföras, som delvis kommer medföra konvertering till aktier.

Under månaden deltog fonden i en nyemission av obligationer från kredithanteringsbolaget Intrum. Intrum är sedan samgåendet med Lindorff 2017 ledande inom sin nisch i flertalet marknader i Europa. I samband med samgåendet ökade bolagets skuldsättning och har sedan dess varit kvar på en förhållandevis hög nivå till följd av stora investeringar. Bolagets ledning guidar nu för en lägre investeringstakt vilket ger utrymme för att bolagets kreditprofil kan komma att stärkas. Dessutom investerade fonden i nyemitterade obligationer från konsultgruppen ÅF Pöyry.

Akelius Residential lämnade portföljen i slutet av månaden och obligationen avyttrades med god vinst sedan investeringen i mars. Akelius har närmare en fjärdedel av sitt fastighetsbestånd i Berlin där det nu förs diskussioner om att införa begränsningar för hyreshöjningar – något som, om de implementeras, skulle kunna få betydande negativa effekter på fastigheternas marknadsvärde. Icelandair lämnade portföljen när bolaget genomförde en förtida inlösen av det som var utestående i deras obligationslån. Slutligen avyttrades innehavet av obligationer från Tele2 och då dessa betraktades som fullvärderade.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve valde under månaden att lämna räntan oförändrad, med fortsatt kommunikation om en förväntad räntesänkning först under 2020. Marknaden är dock av en helt annan förväntan där man prisar in en räntesänkning redan under juli, vilket gör att nästa centralbanksmöte blir högintressant. S&P 500 fortsatte att visa styrka under månaden med en uppgång på 6,9 procent. När första halvåret summeras visar S&P en total uppgång på 17,4 procent och den senaste gången indexet startade ett år så starkt var 1997.

Som vanligt var det en händelserik månad för president Donald Trump. Månaden började med att hoten om ökade tullar mot Mexiko drogs tillbaka. Detta efter att de båda länderna kommit överens om hårdare immigrationsrestriktioner vid gränsen. Därefter sköt Iran ner en amerikansk drönare vilket ökade spänningarna i Persiska viken ytterligare. Till sist under G20-mötet i slutet av månaden, kom USA och Kina överens om att pausa sin handelsdispyt. Det har rapporterats brett om att parterna kommer inleda en ny förhandlingsrunda och att Kina ska köpa amerikanska jordbruksprodukter. Samtidigt ska vissa restriktioner mot telekombolaget Huawei dämpas och införandet av nya tullar ska stoppas.

I eurozonen valde Europeiska centralbanken (ECB) att hålla räntan oförändrad, samtidigt som de fortsätter att kommunicera att de är villiga att göra vad som krävs för att stötta ekonomin. Italiens ökade skuldbörda har återigen kommit upp på bordet, då EU i början av juni kom ut med en skuldrapport där det konstaterades att Italiens statsskuld under 2018 var ett regelbrott mot EU:s gemensamma budgetregler Italiens statsskuld växte till 132 procent av BNP under 2018 och enligt EU:s egna prognoser förväntas statsskulden nå 135 procent av BNP till 2020. EU:s farhåga är att italienska statens underskott kommer överstiga 3 procent av BNP under nästa år, vilket skulle vara över gränsen för EU:s gemensamma budgetregler. I ett försök att ge den italienska regeringen en chans att revidera sina utgiftsplaner sköt EU-kommissionen på sitt förfarande vid alltför stora underskott under slutet av månaden.

I Sverige rapporterades en något högre inflation än vad analytikerkåren hade förväntat sig. Glädjande för Riksbanken var att inflationen var mitt i prick för deras prognos på 2,1 procent.

De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna hade en stark avslutning på det första halvåret med fallande kreditspreadar under juni. Stibor 3-månader sjönk återigen ner under 0 procent och under månaden noterades även den svenska 10-åriga statsobligationen strax under 0 procent. Det blev dock inte långvarigt och den noterades i slutet av månaden på en avkastning om 0,02 procent. De långa statsobligationerna visade en fortsatt positiv trend med fallande räntor där den mest utmärkande fortsatt var den tyska 10-åriga statsobligationen som nu handlas till -0,32 procent.

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond – R SEK 0,26% 2,24% 10,74% 14,59%

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum 2014-06-18
Förvaltningsavgift 1 %
Prestationsbaserad avg. N/A
Riskgrad 2 av 7
PPM-nummer 351049
Största innehav (%)
LANSBK 1.25% 16-20.09.23 4,1%
WHITE MOUNT FRN 17-22.09.47 4,0%
MARINE HARV FRN 18-12.06.23 3,7%
OCEAN YIELD FRN 18-25.05.233 3,7%
SHIP FIN IN FRN 19-04.06.24 3,2%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.