Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond juni 2020

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) steg under juni med 2,89 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed minskat med 6,01 procent. Under juni mattades återhämtningen i de finansiella marknaderna av och volatiliteten tilltog mot slutet av månaden. Sentiment tyngdes av tilltagande oro för förnyad virusspridning i de länder som har lättat på restriktionerna, inte minst till följd av alarmerande rapporter från ett antal delstater i södra USA. Därtill skärpte USA tonläget mot både EU och Kina genom att hota med nya tullar, vilket ökar riskerna för att handelskonflikterna blossar upp.

Bland månadens större bidragsgivare återfanns de båda fartygsleasingbolagen SFL Corp och Ocean Yield högt upp på vinnarlistan. SFL meddelade att en av bolagets kunder väljer att återköpa två oljetankers i förtid, vilket stärker bolagets kassaposition och möjliggör nyinvesteringar. Ocean Yield å sin sida rapporterade att sju tankers placeras i ett joint-venture vilket medför att bolagets soliditet stärks, detta är välbehövligt för att öka avståndet till bolagets lånekovenanter.

Även Samhällsbyggnadsbolaget i Norden gav ett signifikant bidrag efter att S&P bekräftat bolagets investment grade rating, BBB- med stabila utsikter, och tog bort bolaget från ”Credit Watch Negative”. Samhällsbyggnadsbolaget rapporterade även att de avyttrat fastigheter för drygt 6 miljarder kronor och utökat tillgängliga lånelöften, därmed väntas bolaget kunna sänka sin belåningsgrad och uppvisar en betryggande likviditet.

Obligationer från fastighetsutvecklaren Magnolia Bostad utvecklades också starkt efter att bolaget rapporterade tre projektförsäljningar omfattande cirka 1 000 lägenheter. Magnolia följer därmed upp ett starkt första kvartal med fortsatt god försäljning och stark efterfrågan på nyutvecklade bostadsfastigheter.

På den negativa sidan återfanns framförallt det danska klädhandelsbolaget PWT Holding som under månaden genomgick en företagsrekonstruktion. Lönsamheten i butikshandeln har under en längre tid varit pressad, till följd av ”Corona nedstängningen” i Danmark stod PWT inför en akut likviditetsbrist. Bolaget har genom rekonstruktionen säkrat en ny rörelsekredit och minskat sin skuldbörda. Fondens innehav av obligationer kommer att konverteras till nya obligationer med ett lägre nominellt belopp och aktier.

Under månaden genomfördes nyinvesteringar i obligationer från Nordic Entertainment Group och Tele2. Exponeringen mot försäkringsbolag utökades genom en investering i en efterställd obligation från If. Därtill skedde en investering i obligationer från det norska rederiet American Shipping Company. I syfte att minska exponeringen mot cykliska bolag avyttrades halva innehavet av obligationer från ÅF Pöyry.

Amerikanska centralbanken (Fed) meddelade under månaden att de kommer att börja köpa individuella företagsobligationer. Tidigare har Fed endast köpt ETF:er i sitt stödköpsprogram om 750 miljarder USD. Företagsobligationer som kan komma att omfattas av stödköpen ska ha en återstående löptid om högst fem år och en investment grade-rating per den 22 mars, då stödköpsprogrammet annonserades. S&P 500 steg med 18 procent under årets andra kvartal, vilket är den största uppgången sedan 1998.

Stimulanser fortsätter även komma ifrån europeiskt håll då ECB meddelade att de avser utöka sitt stödköpsprogram med 600 miljarder EUR (totalt 1 350 miljarder EUR) samt förlänga genomförandetiden till juni 2021. Utöver detta meddelade Tyskland att de fortskrider med implementeringen av sitt stödpaket om 130 miljarder EUR.

Två intressanta observationer för svensk obligationsmarknad var dels regeringens beslut om ett grönt ramverk för statsobligationer. Riksgälden förbereder nu en emission till slutet av sommaren och räknar med en volym om 20 miljarder SEK. Sedan publicerade Finansinspektionen sin halvårsvisa rapport över den finansiella stabiliteten. FI tar i den upp företagsobligationsmarknaden och att det är av stor vikt att öka transparensen i marknaden, för att undvika fortsatta strukturella problem. Diskussioner förs nu även för att underlätta fondernas likviditetshantering, vilket var ett problem under krisen i mars.

De europeiska- och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden fallande kreditspreadar i det högavkastande segmentet och stabila till måttligt fallande kreditspreadar i investmentgrade-segmentet. I den nordiska primärmarkanden tilltog aktiviteten efter ett par månader med mycket låg emissionstakt. Stibor 3-månader noterades på 0,06 procent, vilket är 12 baspunkter lägre än slutet av maj. Den svenska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till -0,07 procent.

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond – R SEK2,89%-6,01%-0,81%8,66%
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond R SEK

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum2014-06-18
Förvaltningsavgift1 %
Prestationsbaserad avg.N/A
Riskgrad2 av 7
PPM-nummer351049
Största innehav (%)
WHITE MOUNT FRN 17-22.09.474,2%
LANSBK 1.25% 16-20.09.234,0%
OCEAN YIELD FRN 19-PERP3,2%
GJENSID FOR FRN 14-03.10.443,1%
SWEDBK 1% 18-18.09.243,0%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.