Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond mars 2019

Nordisk Företagsobligationsfond steg under februari med 0,22 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,31 procent. Det goda stämningsläget i företagsobligationsmarknaden höll i sig under mars med stabila kreditspreadar och god aktivitet i primärmarknaden. En viss avmattning märktes dock i slutet på månaden till följd av ökad oro för den vikande konjunkturen. Marknaden understöds av inflöden i fonder, både bland investment grade- och high yield-fonder. Flertalet nyemissioner i den nordiska high yield-marknaden har mottagits väl med stor efterfrågan från investerarhåll.

Månadens största bidragsgivare var mobiloperatören Lebara som under månaden erhöll ett kapitaltillskott som kommer att användas för att köpa tillbaka obligationer. Därtill presenterade bolaget sin bokslutsrapport som innehöll en viss intäktsnedgång samtidigt som det underliggande rörelseresultatet förbättrades till följd av kostnadsbesparingar.

Även obligationer från Ahlsell utvecklades väl, bolaget har blivit uppköpt från börsen av ett riskkapitalbolag och obligationslånet kommer därför att inlösas i förtid under april. Därtill erhölls goda avkastningsbidrag från Telia och Dometic då respektive bolags obligationer återhämtade sig i linje med den europeiska kreditmarknaden. Telia höll under månaden en kapitalmarknadsdag. Bolagets rörelseresultat väntas komma in svagare under första halvåret 2019 jämfört med andra halvan av 2018. Trots detta vidhåller Telia sin guidning om ett operationellt fritt kassaflöde för helåret 2019. Utöver det annonserades ett ambitiöst mål om att bolaget siktar på att vara koldioxidneutralt, inklusive leverantörer, till 2030.

På den negativa sidan återfanns främst den danska herrklädeshandlaren PWT Holding, av bolagets bokslutsrapport framgick att rörelseresultatet under det fjärde kvartalet förbättrades mot motsvarande period föregående år. I likhet med många andra aktörer som bedriver klädhandel i fysiska butiker sliter dock bolaget med fallande försäljning och pressade marginaler.

Under månaden genomfördes nyinvesteringar i obligationer med rörlig ränta från Coor Service Management och norska Hexagon Composites. Bland fondens innehav av obligationer från fastighetsbolag avyttrades delar av innehavet av Sagax till förmån för en investering i hybridobligationer från Akelius Residential. Akelius har aviserat att de siktar på ett höjt kreditbetyg och har under de senaste månaderna genomfört omfattande fastighetsförsäljningar i syfte att minska belåningsgraden.

Under mars påtalade den amerikanska centralbanken (Fed) ytterligare en gång att tålamod råder gällande kommande räntehöjningar. Vidare signalerar Fed att inga räntehöjningar ligger i korten under 2019. Dock påpekas det att den amerikanska arbetsmarknaden fortsatt är stark, men att ekonomisk aktivitet har sjunkit något jämfört med den starka statistiken från fjärde kvartalet 2018. Därtill sänkte Fed sin BNP-prognos för 2019 med en förväntad tillväxt om 2,1 procent, från tidigare 2,3 procent.

ECB meddelade under månaden att en höjning av räntan tidigast kommer ske under 2020, detta efter att tidigare ha indikerat att en räntehöjning skulle kunna ske efter sommaren 2019. ECB meddelade samtidigt att de avser att återinvestera, i sin helhet, sitt utestående tillgångsköpsprogram så länge det är nödvändigt för att stärka likviditet i marknaden. Med start i september kommer ECB dessutom att erbjuda europeiska banker långfristig finansiering i två omgångar med avsikt att stärka förhållandena i det finansiella systemet och främja en stabil övergång i penningpolitiken. Åtgärderna skall ses i ljuset av att konjunkturen nu ser svagare ut, utsikterna för både tillväxt och inflation i eurozonen har reviderats ned ganska kraftigt till 1,1 procent, från tidigare 1,6 procent och inflationsprognosen till 1,2 procent från tidigare 1,6 procent.

I Storbritannien fortsätter omröstningarna om Brexit och det börjar bli svårt att hålla reda på hur många gånger det har röstats för olika avtal. Britterna har fått en uppskjuten tidsfrist till den 12 april och riskerna för ett avtalslöst utträde bedöms ha ökat. April väntas bli en intressant månad då det förväntas lösningar på både brexittragedin och handelskonflikten mellan USA och Kina.

I Sverige kom SCB under månaden med siffror på inflationen för februari. KPI-inflationen hamnade på 1,9 procent, mot Riksbankens prognos som pekade på 2,3 procent. Inflationen är således fortsatt under både Riksbankens prognos och mål. Den förväntade konjunkturavmattningen kan ytterligare komma att försvåra för Riksbanken att nå målet och reser frågetecken kring möjligheterna till räntehöjningar under kommande år.

De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna såg i stort sett oförändrade kreditspreadar under mars utan några större rörelser. Långa statsobligationer fortsatte sin positiva trend med fallande räntor. En amerikansk 10-åring avkastar nu 2,41 procent, ned från 2,75 procent i början av månaden. Även europeiska statsobligationsräntor backade där till exempel avkastning på tyska 10-åriga obligationer föll till negativt territorium. Mest noterbart i Sverige är dock att STIBOR 3-månader gick över 0 procent för första gången sedan 2015.

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond – R SEK0,22%1,31%12,13%13,55%

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum2014-06-18
Förvaltningsavgift1 %
Prestationsbaserad avg.N/A
Riskgrad2 av 7
PPM-nummer351049
Största innehav (%)
LANSBK 1.25% 16-20.09.234,7%
WHITE MOUNT FRN 17-22.09.474,0%
NORDEA BANK FRN 18-26.09.28 3,4%
MARINE HARV FRN 18-12.06.233,0%
DOMETIC GRP 1 3% 18-13.09.233,0%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.