Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ansvarsfulla Investeringar

Vår ambition

Vi på Coeli Asset Management tror på den lilla aktörens kraft där vi kan göra skillnad och verka för ett bättre och mer hållbart samhälle. Ansvarsfullt ägande innebär inte bara ekonomisk avkastning utan även påverkan på miljö, sociala faktorer och hur bolag styrs. Vår ambition är att investera i företag som aktivt arbetar med dessa frågor, även kallade ESG-frågor där ESG står för Environmental, Social and Governance.

Våra kunder söker i allt högre grad avkastning från ansvarstagande och hållbara investeringar och vi ser att vi kan addera värde till våra kunder. Som aktiv förvaltare av investeringar har Coeli Asset Management möjlighet att påverka de företag vi investerar i.

Policy för ansvarsfulla investeringar

Vi på Coeli Asset Management AB (Coeli) är övertygade om att vi kan göra skillnad och verka för ett bättre och mer hållbart samhälle. Ansvarsfullt ägande innebär inte bara att ta hänsyn till ekonomisk avkastning utan även till miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfaktorer (ESG). Våra kunder söker i allt högre grad avkastning från ansvarsfulla och hållbara investeringar och vi ser att Coeli som aktiv ägare med ett tydligt ESG-fokus kan bidra till värdeskapande för både kunder och samhället i stort. Denna policy omfattar Coelis samtliga fonder som investerar i noterade bolag och i så hög utsträckning som möjligt fonder som investerar i derivatinstrument, reala och onoterade tillgångar. Innehav i andra fondbolags fonder omfattas genom krav på undertecknande av PRI eller motsvarande.

Klimatfokus

På Coeli tror vi att klimatfrågor representerar både risker och möjligheter för en långsiktig investerare. Att hantera klimatfrågor på ett ansvarsfullt sätt är därför en förutsättning för att över tid skapa god riskjusterad avkastning. Därför mäter och rapporterar vi våra fonders koldioxidavtryck för att öka fokus på klimatpåverkan i våra direktägda bolag samt externt förvaltade fonder.

Vi analyserar även våra investeringars totala klimatpåverkan genom att sammanställa vår exponering mot klimatrisker i enlighet med Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), ett internationellt ramverk med fokus på transparens och rapportering kring klimatrelaterade finansiella risker.

Förväntningar på bolagsbeteende

Det finns idag en rad förväntningar på bolags agerande och ansvar gentemot sin omgivning, utsatta i etablerade internationella ramverk så som FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella bolag och Parisavtalet. Riktlinjerna i dessa ramverk specificerar förväntningar på bolags ansvar när det kommer till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi på Coeli vill investera i bolag som främjar efterlevnad av dessa ramverk och därmed tar ansvar för sin verksamhets potentiella negativa miljö- eller sociala påverkan. Samtidigt undviker vi investeringar i bolag som inte på ett tillfredsställande sätt tar ansvar för sin verksamhet och därtill inte åtgärdar potentiella problem kopplat till ovan riktlinjer.

I arbetet med hållbara och ansvarsfulla investeringar har Coeli även signerat det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investements (PRI), vars mål är att investerare ska integrera ESG-frågor i sina investeringsbeslut och ägarpraxis. Genom att tillämpa dessa principer och årligen rapportera på de underliggande parametrarna så utvecklar vi vårt hållbarhetsarbete och säkerställer kvalitén i uppföljningen.

Väljer in

Genom att införliva miljö, samhällsansvar och bolagsstyrningsfrågor i våra investeringsbeslut och bolagsdialoger kommer Coeli att påverka bolagen vi investerar i till ett mer ansvarsfullt och hållbart företagande. Vi är övertygade om att bolag med hållbara affärsmodeller är mer lönsamma och genom att identifiera dessa skapar vi långsiktigt värde för fondandelsägarna.

Påverkar

Som aktiv förvaltare med fokus på ESG-frågor har Coeli möjlighet att påverka de bolag vi är investerade i, både genom direktinnehav men även via externt förvaltade fonder. De bolag vi investerar i förväntas ta ansvar för sin verksamhet och nå upp till de förväntningar som finns utsatta i internationella ramverk, tidigare hänvisade till.

Coelis huvudstrategi är att vara kvar som ägare och försöka påverka bolagen i en mer hållbar riktning, men i vissa fall leder inte påverkansaktiviteterna till en acceptabel lösning och då säljs investeringarna tills dess att bolagen vidtagit tillräckliga åtgärder.

Hur vi agerar för att påverka beror på varje enskild situation och hur vi bedömer att vi får bäst genomslagskraft. Målet är dock alltid detsamma – att åstadkomma bättre hållbarhet och att företagens lönsamhet ska förbättras. Det är till fördel för både miljö och människor.

Genom att påverka proaktivt bidrar vi i bolagens hållbarhetsarbete för en bättre tillvaro och stärker samtidigt dess konkurrenskraft. Att vara proaktiv möjliggör också ett förebyggande arbete så att incidenter kan undvikas.

Det reaktiva påverkansarbetet utförs tillsammans med andra institutionella investerare via gemensamma dialoger utförda av tredjepart, en extern och oberoende leverantör av hållbarhetsdata och research. Årligen initieras cirka 100 dialoger med bolag där kontroverser identifierats kopplade till internationella normer och standarder för ansvarsfullt företagande inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Exkluderar

Läs mer om exkludering i dokumentet Policy för ansvarsfulla investeringar

 

 

FN:s sex principer för ansvarsfulla investeringar

1.

Vi ska införliva miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor i investeringsanalyser och beslutsprocesser.

2.

Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor i vårt arbete.

3.

Vi ska arbeta för större öppenhet i frågor som rör miljön, samhället och bolagsstyrning i de företag vi investerar i.

4.

Vi ska verka för att dessa principer implementeras i finansbranschen.

5.

Vi ska samarbeta för att nå bästa möjliga resultat i implementering av principerna.

6.

Vi ska dokumentera våra aktiviteter och våra framsteg i vårt arbete att implementera principerna.

Ansvarsfulla investeringar – Appendix

UN Global Compact är en internationell standard som fungerar som bas för Coeli Asset Managements policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att vårt arbete utgår från de tio principer som är definierade för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Mänskliga rättigheter

Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter
Princip 2: Säkerställa att egna företaget inte är inblandat i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsvilkor

Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete
Princip 5: Avskaffa barnarbete
Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och yrkesutövning

Miljö

Princip 7: Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem
Princip 8: Ta initiativ för att verka för större miljömedvetande
Princip 9: Uppmuntra utveckling av miljövänlig teknik

Anti-korruption

Princip 10: Arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor

Hem Våra fonder Hållbarhet