Skriv ut

Månadsbrev Strategifonder januari 2020

Med våra strategiportföljer väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst, våra förvaltare sköter resten. Strategifonderna är unika och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet investerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd när risken är stor vid börsfall samt extra gas när förutsättningarna är goda att börsen går bra. Coeli Mix har en aktieexponering som normalt varierar mellan 45-75 procent och Coeli Potential har en aktieexponering som normalt varierar mellan 100-130 procent.

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

Den goda börsutvecklingen från slutet av förra året höll i sig även under inledningen av 2020. De främsta drivkrafterna till den positiva marknadsutvecklingen var det förbättrade globala konjunkturläget och undertecknandet av handelsavtalet mellan USA och Kina. Det fanns dock geopolitiska händelser som påverkade marknadsutvecklingen i januari. Först den uppblossande konflikten mellan USA och Iran i början på månaden och sedan en tilltagande oro för den kinesiska virussmittan från månadens mitt. Börserna nådde nya toppnoteringar i mitten på januari för att sedan falla tillbaka på grund av coronavirusets spridning. Trots det och tack vare positiva företagsrapporter steg Stockholmsbörsen 1 procent i januari. Bäst utveckling, i svenska kronor, stod amerikanska aktier för som steg tre procent medan tillväxtmarknadsaktier tappade nästan två procent under månaden. På valutamarknaden ledde den geopolitiska turbulensen till en dollarförstärkning och kronan, som stigit rejält mot dollarn under det fjärde kvartalet i fjol, gav tillbaka ungefär hälften av den uppgången. På den nordiska företagsobligationsmarknaden fortsatte den starka trenden från avslutningen av fjolåret även in i januari. Efterfrågan understöddes av fortsatta inflöden i företagsobligationsfonder och en allmänt tilltagande riskaptit i sektorn.

Exponering – framåtblickande syn och allokering

Förhoppningen om en konjunkturell återhämtning, som vi skrivit om tidigare, besannades med besked när data för januari månad publicerades. Amerikanska inköpschefsindex för tillverkningsindustrin och den svenska konjunkturbarometern överträffade förväntningarna med god marginal. I Sverige steg tillverkningsindustrins konfidensindikator med hela sju enheter till 101,8 och indikerar nu ett starkare läge än normalt inom industrin. Uppgången påverkades främst av mer optimistiska produktionsplaner på kort sikt. I USA nådde inköpschefsindex för tillverkningsindustrin, ISM manufacturing, den högsta nivån på sex månader och landade på 50,9. Ett värde över 50 indikerar att tillväxttakten är stigande och att den tidigare inbromsningen således vänts till en uppgång. För att konjunkturvändningen ska bli bekräftad krävs att nivån över 50 håller även under kommande månader. Positiva konjunkturindikatorer, i kombination med övervägande starka bolagsrapporter under den pågående rapportperioden, har givit aktiemarknaderna värden över förnyad styrka. Även räntemarknaderna har reagerat på den senaste tidens starka ekonomiska signaler och exempelvis den amerikanska tioårsräntan, som föll kraftigt i januari, har börjat stiga på nytt. Den stora frågan, som återstår att besvara för att göra bilden komplett, är hur stor inverkan som det pågående virusutbrottet i Kina kommer att få på den ekonomiska utvecklingen. Om mönstret från sarsepidemin 2003 upprepas blir effekten, trots allt mänskligt lidande, hanterbar och vi kommer bara att få uppleva en kraftig men kortvarig nedgång i tillväxttakten. Detta kommer främst att drabba Kina och övriga Asien och huvudsakligen påverka sektorer inom turistnäringar och lyxkonsumtion med vissa spridningseffekter till övriga världen och tillverkningsindustrin. I dagsläget är detta det mest troliga scenariot och det som finansmarknaderna har anammat. Om viruset däremot skulle mutera och i stor utsträckning leda till dödsfall för tidigare friska individer, likt spanska sjukan, kommer effekten att bli en helt annan och betydligt allvarligare, med djupgående ekonomiska följdverkningar. Vår förväntansbild för 2020 kvarstår i dagsläget och vi räknar med att riskfyllda tillgångar stiger i värde, men betydligt mindre än under 2019. Återhämtar sig konjunkturen ökar sannolikheten för att europeiska och kanske även tillväxtmarknadsländers aktier utvecklas minst lika starkt som amerikanska. Räntorna kan stiga något och dollarn försvagas. Blir det ingen tydlig återhämtning kommer sannolikt USA och kvalitetsaktier fortsätta överavkasta och dollarn förbli stark. Ett styrketecken är att finansmarknaderna har hanterat två betydande händelser, så kallade svarta svanar, tidigt under året och det talar för att den starka marknadstrenden kan bestå en tid till.

Taktisk allokering Aktier och Räntor

Generellt har aktieexponeringen hållits oförändrat på en hög nivå under månaden. Fortsätter konjunkturen att stabiliseras kommer räntorna sannolikt börja stiga för bland annat statsobligationer varför investeringen i portföljskydd via amerikanska långräntor är förhållandevis liten.

Aktier
Räntor

Utveckling för strategifonderna under januari månad

Både Coeli Mix och Coeli Potential utvecklades starkt i både absoluta och relativa termer. Vi erhöll bra bidrag från den taktiska allokeringen mot amerikanska aktier och i Coeli Mix även från den taktiska räntevikten i ultralånga obligationer. Gott bidrag kom från fonden Coeli Global Selektiv och direktinvesteringar i svenska aktier medan fonderna på tillväxtmarknaderna sjönk något. Hedgefondsbidraget var positivt avseende vår europeiska aktiefond medan energifonden bidrog negativt. I Coeli Mix fick vi även bra bidrag från fonden Coeli Nordisk Företagsobligationsfond.

Exponering Coeli Mix – januari 2020

Exponering %

 • Företagsobligationer 18
 • Hedgefonder 29,6
 • Tillväxtmarknadsaktier 15
 • Globala aktier 18
 • Svenska aktier 15
 • Aktievikt Plus 14,5
 • Räntevikt Plus 5
5 bästa
OLYMPIC INDUSTRIES LTD Aktie Bangladesh 21,54%
VIETNAM PROSPERITY JSC BANK Aktie Vietnam 15,65%
EMBRACER GROUP AB Aktie Sverige 14,02%
BRITISH AMERICAN TOBACCO BAN Aktie Bangladesh 13,75%
MAGAZINE LUIZA SA Aktie Brasilien 13,42%
5 sämsta
LITHIUM 1st LIEN 2025 FRN Företagsobligation -17,97%
FPT DIGITAL RETAIL JSC Aktie Vietnam -16,06%
BK GROUP PLC Aktie Rwanda -15,89%
CAREL INDUSTRIES SPA Aktie Italien -14,14%
GEORGIA CAPITAL PLC Aktie Georgien -10,57%

Exponering Coeli Potential – januari 2020

Exponering %

 • Tillväxtmarknadsaktier 34
 • Svenska aktier 30
 • Globala aktier 17
 • Hedgefonder 27,5
 • Aktievikt Plus 28
5 bästa
OLYMPIC INDUSTRIES LTD Aktie Bangladesh 21,54%
VIETNAM PROSPERITY JSC BANK Aktie Vietnam 15,65%
EMBRACER GROUP AB Aktie Sverige 14,02%
BRITISH AMERICAN TOBACCO BAN Aktie Bangladesh 13,75%
MAGAZINE LUIZA SA Aktie Brasilien 13,42%
5 sämsta
FPT DIGITAL RETAIL JSC Aktie Vietnam -16,06%
BK GROUP PLC Aktie Rwanda -15,89%
CAREL INDUSTRIES SPA Aktie Italien -14,14%
GEORGIA CAPITAL PLC Aktie Georgien -10,57%
BRAC BANK LTD Aktie Bangladesh -10,00%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En strategiportföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i strategiportföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Strategiportföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.