Skriv ut

Månadsbrev Strategifonder juli 2019

Med våra strategiportföljer väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst, våra förvaltare sköter resten. Strategifonderna är unika och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet investerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd när risken är stor vid börsfall samt extra gas när förutsättningarna är goda att börsen går bra. Coeli Mix har en aktieexponering som normalt varierar mellan 45-75 procent och Coeli Potential har en aktieexponering som normalt varierar mellan 100-130 procent.

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

På ytan rådde det sommarlugn på världens börser under juli månad utan större förändringar på aktieindexnivå.

Den största händelsen för börserna var att den amerikanska centralbanken Federal Reserve valde att sänka räntan med 0,25 procent till 2,25 procent den sista juli. Sänkningen var väntad, men då marknaden hade väntat sig tydligare signaler om flera räntesänkningar under hösten och vintern blev det starten på börsoron i början av augusti. Bolagens rapporter för det andra kvartalet visade aggregerat på marginella vinstökningar men med flertalet vinstvarningar från cykliska bolag. Konjunkturen fortsätter att mattas av globalt och även den europeiska centralbanken har öppnat upp för ökade stimulanser. Den amerikanska ekonomin växte med 2,1 procent under det andra kvartalet vilket får ses som en okej nivå. Utvecklingen i företagsobligationsmarknaden var förhållandevis stabil i både Europa och Norden under juli. Mot slutet av månaden tilltog dock volatiliteten något med kreditspreadar inom framförallt high yield-segmentet.

Däremot var inbromsningen kraftigare än marknaden hade väntat sig i Sverige där BNP växte med 1,4 procent i årstakt under det andra kvartalet vilket var 0,5 procent lägre än förväntat. Även avkastningsnivån på svenska 10-åriga statsobligationen föll och noterades vid slutet av månaden till -0,20 procent. Den svenska kronan försvagades med närmare 3,5 procent mot dollarn till 9,65 procent (!) vid månadens slut. Riksbanken meddelade i juli att reporäntan och ränteprognosen lämnas oförändrade. Riksbanken fortsätter därmed att signalera att en räntehöjning är sannolik mot slutet av innevarande år eller i början av nästa år. När de ledande centralbankerna i världen istället signalerar räntesänkningar är det högst osäkert om höjningen kommer bli av. Konjunkturinstitutets barometerindikator fortsätter dessutom att falla vilket pekar på lägre fart i ekonomin under kommande kvartal. Geopolitiskt ökade spänningarna mellan västvärlden och Iran och Brexit-oron ökade på nytt när Boris Johnson blev vald till ny premiärminister.

Exponering – framåtblickande syn och allokering

Måndagen den 5 augusti var årets hittills sämsta börsdag då Stockholmsbörsen (SIXPRX) sjönk 2,3 procent, amerikanska börsen (S&P 500) med 3 procent och tekniktunga Nasdaq med 3,5 procent. Oron på marknaderna började förra veckan efter att den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell inte levererade ett lika duvaktigt budskap som marknaden hade väntat sig (marknaden hade hoppats på tydligare budskap om ytterligare räntesänkningar).

Oron tilltog när Donald Trump uppenbarligen tyckte att handelsförhandlingarna med Kina gått för dåligt och beslutade att höja tullarna till 10 procent på varor till ett årligt värde på cirka 300 miljarder USD från och med den första september. Om förändringen genomförs kommer mer eller mindre all amerikansk import från Kina vara tullbelagd. Kina valde, till skillnad från tidigare, att sätta hårt mot hårt. Regimen beslutade om stopp på import av amerikanska jordbruksprodukter, något som slår hårt mot Trumps kärnväljare. Kinas andra motdrag var att sluta stödköpa sin valuta, vilket fick valutan att försvagas till en kurs som för första gången sedan 2008 överstiger 7 RMB/USD. Det amerikanska finansdepartementet svarade i natt med att stämpla Kina som en valutamanipulatör (trots att Kina inte uppfyller de formella kriterierna), något som inte drabbat något land sedan 1990-talet. Jag har tidigare skrivit om hur svårt det är att bedriva handelskrig med ökade tullar mellan länder som har flytande valutor; om USA höjer importtullarna med 10 procent samtidigt som den kinesiska valutan försvagas med lika mycket går effekten med tullarna om intet.

Det är dock troligt att Kina kommer använda valutan som ett vapen i handelskriget med måtta och inte tillåta en kraftig valutaförsvagning. Under år 2015 försvagades den kinesiska valutan förhållandevis kraftigt vilket skapade stor oro bland inhemska investerare som valde att flytta ut kapital från landet, något som tvingade regimen att införa kapitalkontroller och stödköpa valutan för stora summor. Försvagningen av den kinesiska valutan bör ses som en varningssignal till Trump. Att Kina har tröttnat och sätter hårt mot hårt innebär att de synar Trumps bluff och signalerar att de är villiga att ta ekonomisk smärta och att de har tiden på sin sida. Xi Jinping sitter på sin post på livstid medan Trump hoppas på att bli omvald om ett drygt år.

Kina har stimulerat ekonomin under det senaste året. Även om det hittills varit måttligt så kommer det vara tillräckligt för att avsluta den globala lågkonjunkturen inom tillverkningsindustrin om stimulanserna fortsätter. Eskaleringen av handelskriget ökar trycket att stimulera mer, och Kina har möjligheterna att göra det. Kinas tillverkningsindustri påverkas negativt av handelskriget, medan påverkan på serviceindustrin är mindre och då serviceindustrin är både större och skapar betydligt fler jobb förklarar det president Xi Jinpings allt hårdare linje mot Trump.

Eskaleringen av handelskriget kommer i en känslig tid. Tillväxten i USA höll redan på att sakta in innan Trumps eskalering av handelskriget och omvärlden saktade in redan under förra året. Tillverkningsindustrin globalt är i lågkonjunktur och det är rationellt att vara försiktigare med investeringar när osäkerheten om världshandeln är så stor. Däremot mår hushållen i västvärlden bra och gynnas av låg arbetslöshet, reallöneökningar och låga räntor. Det är därför för tidigt att positionera sig för en ny lågkonjunktur. Dock kommer den ekonomiska tillväxten påverkas negativt med ett fördjupat och mer långdraget handelskrig. Så även om vi inte ser en lågkonjunktur i närtid ökar sårbarheten i världsekonomin vilket gör att den kommer vara känsligare för andra oväntade kriser eller chocker.

DET ÄR MYCKET SÄLLAN EN BRA IDÉ ATT SÄLJA I PANIK.

Det är lätt att drabbas av panik när aktier faller så mycket i värde som de gjorde under gårdagen. Riskerna är lätta att rada upp, men svåra att värdera. Handelskriget kan förvärras ytterligare eller till och med urarta. Kina skulle exempelvis kunna öka oljeimporten från Iran vilket både skulle skada USA:s stora energisektor genom lägre oljepriser samtidigt som det skulle sabotera USA:s ekonomiska sanktioner mot lran, Trump skulle kunna blicka mot Europas bilaterala handelsöverskott, Brexit närmar sig ett avgörande och så vidare.

Det finns även händelser som skulle få aktiemarknaden att vända upp. Närmast ligger att den amerikanska centralbanken blir mer aggressiv och sänker räntan mer och i snabbare takt. Den amerikanska presidentvalskampanjen är redan i gång och ingen sittande president som vill bli omvald gynnas av att skapa, och få skulden för, en ny lågkonjunktur – detta gäller även Trump. Att Kina sätter hårt mot hårt ökar även sannolikheten att Trump tvingas till att kompromissa och skapa någon form av överenskommelse som åtminstone gäller fram tills valet är över.

Taktisk allokering Aktier och Räntor

Flertalet risker och möjligheter ovan är binära och därför är det nästintill omöjligt att förutspå marknadens utveckling den närmaste tiden. Därför positionerade vi om våra breda portföljer som Coelis diskretionära portföljer (Aktiv Allokering) och våra strategifonder (Coeli Balanserad, Coeli Mix och Coeli Potential) i mitten av juni. Våra portföljer är uppbyggda av långsiktiga positioner med ett aktivt urval av bolag som har goda förutsättningar att överträffa marknadens utveckling. Vi har även en mer kortsiktig taktisk del av portföljen där vi valt att ha neutral vikt mot aktiemarknaden och samtidigt valt att skydda portföljen via köp av amerikanska statsobligationer med lång löptid (cirka 30 år). Vi ökade skyddet i portföljen så att det är lika stort som den kortsiktigare investeringen i aktiemarknaden. Medan den amerikanska börsen steg fram tills sista veckan i juni var portföljskyddets utveckling +/- 0. Sedan dess har börsen fallit med 6 procent och under samma tid har portföljskyddet stigit med 5,5 procent. Se grafen nedan.

På det här effektiva sättet har vi alltså kunnat ta del av börsuppgången under sommaren men skyddat en del av portföljen för börsfallet de senaste dagarna. Denna breda portfölj med både gas och broms passar fortsatt den miljö som vi förväntar oss i närtid.

Aktier
Räntor

Utveckling för Strategifonderna under juli månad

Fonderna steg i värde under månaden och gynnades framförallt av stark utveckling av valet av globala aktier och aktieinvesteringen i Coeli Frontier Markets. Den taktiska allokeringen mot både aktie- och räntemarknaden steg i värde.

Exponering Coeli Mix – juli 2019

Exponering %

 • Företagsobligationer 18
 • Hedgefonder 25,5
 • Tillväxtmarknadsaktier 15
 • Globala aktier 18
 • Svenska aktier 15
 • Aktievikt Plus 12
 • Räntevikt Plus 15
5 bästa
HATTON NATIONAL BANK PLC Aktie Sri Lanka36,88%
MAGAZINE LUIZA SA Aktie Brasilien31,55%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP Aktie Vietnam15,57%
AAK AB Aktie Sverige12,44%
MARICO BANGLADESH LTD Aktie Bangladesh12,30%
5 sämsta
RBL BANK LTD Aktie Indien-34,07%
INTERNATIONAL BREWERIES Aktie Nigeria-31,81%
TBC BANK GROUP PLC Aktie Georgien-14,48%
GUARANTY TRUST BANK Aktie Nigeria-13,83%
GEORGIA CAPITAL PLC Aktie Georgien-13,52%

Exponering Coeli Potential – juli 2019

Exponering %

 • Tillväxtmarknadsaktier 34
 • Svenska aktier 30
 • Globala aktier 17
 • Hedgefonder 27,5
 • Aktievikt Plus 34
 • Räntevikt Plus 15
5 bästa
HATTON NATIONAL BANK PLC Aktie Sri Lanka36,88%
MAGAZINE LUIZA SA Aktie Brasilien31,55%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP Aktie Vietnam15,57%
AAK AB Aktie Sverige12,44%
MARICO BANGLADESH LTD Aktie Bangladesh12,30%
5 sämsta
RBL BANK LTD Aktie Indien-34,07%
INTERNATIONAL BREWERIES Aktie Nigeria-31,81%
TBC BANK GROUP PLC Aktie Georgien-14,48%
GUARANTY TRUST BANK Aktie Nigeria-13,83%
GEORGIA CAPITAL PLC Aktie Georgien-13,52%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En strategiportföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i strategiportföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Strategiportföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Dr. Stefan Åsbrink

Kapitalförvaltare Coeli Multi Asset Fund

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 år i branschen
 • Dr i Ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm
 • Lic i Nationalekonomi från Uppsala Universitet
 • Civilekonom i Finansiell Ekonomi från Uppsala Universitet

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset.  Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef/CIO. Tidigare har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt olika typer av options/derivatfonder. Stefan har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har forskat inom områdena dynamisk makroanalys, options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Ett antal av Stefans vetenskapliga artiklar har publicerats i akademiska tidskrifter.