Skriv ut

Månadsbrev Strategifonder juni 2019

Med våra strategiportföljer väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst, våra förvaltare sköter resten. Strategifonderna är unika och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet investerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd när risken är stor vid börsfall samt extra gas när förutsättningarna är goda att börsen går bra. Coeli Mix har en aktieexponering som normalt varierar mellan 45-75 procent och Coeli Potential har en aktieexponering som normalt varierar mellan 100-130 procent.

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

Världens börser steg i värde under juni och återtog tappet från maj. Börsnedgången under maj var en konsekvens av en fyra månader stark börsuppgång och ett eskalerat handelskrig mellan USA och Kina. Drivkrafterna för återhämtningen under juni var att den amerikanska centralbanken Fed gav tydliga indikationer att de med hög sannolikhet kommer sänka styrräntan ett par gånger i år samt att marknaderna i stigande grad prisade in att det inte skulle bli någon eskalering av handelskriget under G20 i slutet av månaden. Mätt i svenska kronor steg de amerikanska och svenska börserna mest i värde medan den europeiska steg minst. Den amerikanska dollarn försvagades efter att Fed signalerat om räntesänkning. Kronan stärktes med 2,5 procent mot dollarn till 9,28 och var nästintill oförändrad mot euron (9,56). I eurozonen valde ECB att hålla räntan oförändrad, samtidigt som centralbanken fortsätter att kommunicera att den är villig att göra vad som krävs för att stötta ekonomin. I Sverige rapporterades en något högre inflation än vad analytikerkåren hade förväntat sig. Glädjande för Riksbanken var att inflationen var mitt i prick för deras prognos på 2,1 procent. De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna hade en stark avslutning på det första halvåret med fallande kreditspreadar under juni. Den svenska 10-åriga statsobligationen handlades under månaden strax under 0 procent. Det blev dock inte långvarigt och den noterades i slutet av månaden på en avkastning om 0,02 procent. De långa statsobligationerna visade en fortsatt positiv trend med fallande räntor där den mest utmärkande fortsatt var den tyska 10-åriga statsobligationen som nu handlas till -0,32 procent.

Exponering – framåtblickande syn och allokering

Under helgens G20-möte kom Donald Trump överens med Kina om att på nytt starta förhandlingarna om frihandel. De finansiella marknaderna hoppades på några månaders lugn men redan i måndags skramlade Trump återigen med hot om nya tullar. Den här gången riktades hotet mot Europa och den långa konflikt om otillåtna subventioner inom flygindustrin (läs kampen mellan amerikanska Boeing vs europeiska Airbus). Man behöver inte vara alltför konspiratorisk för att se hur Trump har nyttjat handelskonflikter för att få den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) dit han vill. Genom att hota med handelskrig samtidigt som den amerikanska tillväxten saktar in har Trump hoppats på att Fed skulle vika sig och sänka räntan innan han skulle bli tvungen att utlysa tillfällig vapenvila. Följden av lägre ränta är att det blir billigare att låna vilket är bra för både företag och hushåll. Räntesänkningar talar även för dollarförsvagning vilket gynnar amerikanska exportbolag och därmed deras anställda. Det är bra för tillväxten och positivt för Trump som vill bli omvald nästa år.

Trump har vunnit i och med att Fed nyligen har kapitulerat från att i början av året talat om räntehöjningar och nu vänt kappan efter vinden och krattat manegen för räntesänkningar som förväntas ske redan under andra halvåret i år. Det är inte sannolikt att Fed ändrar sig om räntan ännu en gång då de skulle tappa ännu mer av det lilla förtroende de har kvar.

Vad innebär det för dina investeringar?

Det är positivt att Kina och USA pratar med varandra igen och att Trump avvaktar med att införa 25-procentiga tullar på amerikansk import från Kina på kvarvarande 300 miljarder USD (drygt hälften av värdet varor och tjänster som USA importerar från Kina årligen). Att Trump har fått Fed dit han vill, att tillväxten mattas av och att presidentvalcirkusen är i full gång medför att risken för en upptrappning av handelskrig i närtid avtagit. Detta minskar i sin tur marknadens oro för konjunkturavmattningen och det minskar även risken avsevärt för ett större börsfall på kort sikt. Nu när Fed ger efter och det råder tillfälligt eldupphör mellan USA och Kina är utvecklingen för de amerikanska statsobligationerna mycket viktig för börsutvecklingen de kommande månaderna.

Börsuppgången hittills i år har drivits av Feds kapitulation och av att räntorna på statsobligationer fallit kraftigt. Det har varit positivt och tolkats som att det stimulerar tillväxten då det blir billigare att låna. Skulle dessa räntor fortsätta falla så bör däremot tolkningen vara en annan; att världen är nära nästa lågkonjunktur. Då kommer aktiemarknaden börja falla och nedsidan kommer vara stor.

Mitt huvudscenario är dock ett annat. Svagheten i världsekonomin är som störst inom tillverkningsindustrin i Asien vilket smittat av sig på västvärldens tillverkningsindustri. Påverkan på världsekonomin som helhet är inte tillräckligt stor. Hushållen i västvärlden mår bra med låga räntor, låg arbetslöshet och meningsfulla reallöneökningar. Att räntorna slutar falla under de kommande månaderna skulle vara ett tydligt tecken på att tillväxtavmattningen är övergående och att lågkonjunkturen får vänta ytterligare en tid.

De tydligaste riskerna för aktier i närtid är att Trump vänder fokus mot Europa med hot om nya handelsrestriktioner, att Fed avvaktar längre än väntat med att sänka räntan eller ökad konflikt mellan USA och Iran. Dessa risker är svåra att förutspå vilket gör att en bred portfölj som tar del av börsuppgång och som även erbjuder skydd i börsnedgång är att föredra. Vi ökar den cykliska risken i våra portföljer på grund av vapenvilan i handelskonflikten mellan USA och Kina och för att Fed kapitulerat.  Vi minskar investeringen i globala kvalitetsbolag och ökar vikten i svenska aktier till neutral – vi har varit underviktade svenska aktier sedan början av 2018 på grund av svag tilltro till den svenska kronan som sedan dess försvagats kraftigt.  Om vår marknadstro visar sig rätt att räntemarknaden och konjunkturen stabiliseras under slutet av året är nästa steg att övervikta tillväxtmarknadsländerna. För att det ska ske vill vi även se att den amerikanska dollarn har börjat försvagas.

Taktisk allokering Aktier

När den amerikanska centralbanken gjort det tydligt att de kommer sänka räntan valde vi att öka aktievikten och i skrivande stund (kvällen den 2 juli) har den amerikanska börsen stigit med 4,2 procent sedan dess.

Taktisk allokering Räntor och alternativa investeringar

Även om händelseutvecklingen under juni är främst positiv för aktiemarknaden i närtid finns det fler risker som jag nämnt ovan. Vi har därför valt att under månaden öka skyddet i portföljen genom att öka investeringen mot amerikanska långräntor (löptiden är cirka 30 år).

Utveckling för Strategifonderna under juni månad

Efter att ha stått mot börsnedgången mycket väl under maj månad steg portföljerna i värde, men inte fullt så kraftigt som marknaden. Främsta anledningen är att våra aktier i västvärlden har en relativt defensiv karaktär samt att våra tyska fastighetsbolag sjönk i värde efter att politikerna i Berlin föreslagit att hyrorna ska frysas under de kommande fem åren. Den andra anledningen är att investeringen i de minst utvecklade länderna, (Frontier Markets) sjönk i värde efter att, precis som vår globala aktieportfölj, utvecklats mycket stark när börserna sjönk under maj månad. Däremot utvecklades den taktiska allokeringen mot både amerikanska aktier och amerikanska långräntor starkt.

Exponering Coeli Mix – juni 2019

Exponering %

 • Företagsobligationer 18
 • Hedgefonder 25,5
 • Tillväxtmarknadsaktier 15
 • Globala aktier 18
 • Svenska aktier 5
 • Aktievikt Plus 22
 • Räntevikt Plus 15
5 bästa
FPT DIGITAL RETAIL JSC Aktie Vietnam29,22%
GMS INC Aktie USA27,29%
IOR SA Aktie Rumänien19,91%
UNITED RENTALS INC Aktie USA17,37%
BANCA TRANSILVANIA SA Aktie Rumänien15,71%
5 sämsta
FAN MILK LTD Aktie Ghana-37,89%
LEBARA 2020 FRN Företagsobligation-26,67%
YES BANK LTD Aktie Indien-26,59%
ADLER REAL ESTATE AG Aktie Tyskland-15,91%
DEUTSCHE WOHNEN SE Aktie Tyskland-15,15%

Exponering Coeli Potential – juni 2019

Exponering %

 • Tillväxtmarknadsaktier 34
 • Svenska aktier 10
 • Globala aktier 17
 • Hedgefonder 27,5
 • Aktievikt Plus 54
 • Räntevikt Plus 15
5 bästa
FPT DIGITAL RETAIL JSC Aktie Vietnam29,22%
GMS INC Aktie USA27,29%
IOR SA Aktie Rumänien19,91%
UNITED RENTALS INC Aktie USA17,37%
BANCA TRANSILVANIA SA Aktie Rumänien15,71%
5 sämsta
FAN MILK LTD Aktie Ghana-37,89%
YES BANK LTD Aktie Indien-26,59%
ADLER REAL ESTATE AG Aktie Tyskland-15,91%
DEUTSCHE WOHNEN SE Aktie Tyskland-15,15%
VONOVIA SE Aktie Tyskland-10,98%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En strategiportföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i strategiportföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Strategiportföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.