Coeli Private Equity 2016 AB

Attraktiv investeringsmöjlighet med nordiskt fokus

Coeli Private Equity 2016 AB gör investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik. Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra stora finansiella aktörer.

Genom de olika private equity-fonder som Coeli investerar i får du en väldiversifierad portfölj. Mervärde skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

Revisorer

Bolagsstyrning

Styrelse och ledning

Finansiell kalender

Revisorer

Den externa revisorn ska granska Coeli Private Equity´s årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Vid extra bolagsstämman 17 februari 2016 valdes Leonard Daun, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Coeli Private Equity´s revisor. Ytterligare information om bolagets revisor, inklusive arvode, kommer att finnas i kommande årsredovisning.

Styrelse och ledning

Ledningen för Coeli Private Equity har tillsammans 25 års erfarenhet från private equity-branschen genom investeringar i riskkapitalfonder och från direktinvesteringar i bolag.

Henrik Arfvidsson: Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coeli sedan 2007, under de första fyra åren arbetade han med att bygga upp och driva Coeli AB:s depåadministration. Det sista året med fokus på ledarskap och systemutveckling. Han har redan från start varit insatt i Private Equity produkterna och ansvarat för de administrativa delarna för de olika Private Equity-bolagen. Henrik Arfvidsson har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör för de olika Private Equity-bolagen.

Jan Sundqvist: Jan har mer än 30 års erfarenhet av ledande befattningar i noterade och onoterade bolag. Tidigare befattningar innefattar bland annat Vice President, controller på Pharos AB (publ), CFO och Senior Vice President Marketing på Nobel Biocare AB (publ), Investment Manager på Sjätte AP-fonden, VD och Managing Partner på Scandinavian Life Science Venture, CEO på Canag Diagnostik. 2007 började Jan på Coeli som VD för Coeli Private Equity Management AB fram till 2016 då han tillträdde som styrelseordförande i Coeli Private Equity Management II AB. Nu har Jan rollen som Senior advisor för Private Equity-bolagen.

Henrik Arfvidsson

VD, Coeli Private Equity

Jan Sundqvist

Senior advisor, Coeli Private Equity

Styrelse i Coeli Private Equitys årsbolag

Styrelsen i årsbolagen består av tre styrelsemedlemmar med lång erfarenhet inom finanssektorn. Förvaltningsledningen föredrar varje investeringsunderlag varefter styrelsen ger sin rekommendation till beslut. Det formella beslutet tas av Coeli Asset Management AB efter delegation från AIF-förvaltaren.

Ordförande i årsbolag

Johan Winnerblad
Advokat, partner och styrelseordförande på Advokatbyrån Vinge
Johan Winnerblad är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge. Han är verksam i Stockholm och har särskild erfarenhet inom områdena för bioteknik, läkemedel & livsmedel, finansiella tjänster, IT, teknik och telekom samt sport, media och underhållning.
Innehav i Bolaget: Inget

Ledamot/Styrelseordförande

Coeli Private Equtiy Management AB
Mikael Larsson
Huvudägare i Coeli
Mikael Larsson är grundare och huvudägare i moderbolaget Coeli Holding AB. Han har varit verksam inom den finansiella sektorn under närmare 30 år och har skapat sig en bred erfarenhet och kompetens inom kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Delaktig sedan start i Coeli Private Equity strategierna. Mikael arbetar i dag aktivt med både strukturella och operativa frågor inom hela Coeli koncernen.
Innehav i Bolaget: Inget

Ledamot

Lukas Lindkvist
VD Coeli Asset Management AB
Lukas Lindkvist har varit yrkesverksam i finansbranschen i drygt 20 års tid med bl.a. anställningar inom flera avdelningar i SEB koncernen. Sedan 2001 har Lukas varit anställd inom Coeli koncernen i flertalet ledande befattningar, för närvarande är Lukas Verkställande Direktör för Coeli Asset Management AB.
Innehav i Bolaget: Inget

Finansiell kalender 2018

DatumAktivitet
2019-02-28Bokslutskommuniké 2018
2019-03-29Årsredovisning 2018
2019-04-26Årsstämma
2019-05-31NAV-rapport Q1 2019
2019-08-30Delårsrapport jan-juni 2019

För att få ett ärende behandlat på stämman ska en begäran inkomma till bolaget senast 7 veckor före stämman. Styrelsens ordförande utgör funktion för valberedning och förslag till ordförande lämnas via e-post henrik.arfvidsson@coeli.se.

Innehav

Intera fund III

Litorina V

En finsk tillväxtorienterad private equity-aktör

Intera är en finsk tillväxtorienterad private equity-aktör som investerar på den finska och svenska smallcap-marknaden. Intera grundades 2007 och är helt partnerägt. De förvaltar närmare MEUR 500 på totalt tre olika fonder. Huvudkontoret är beläget i Helsingfors. Teamet präglas av tillväxtorientering med en lång erfarenhet av private equity.

För mer information besök www.interapartners.fi

Litorina V

Litorina är ett private equity-bolag som förvärvar och industriellt utvecklar mindre och medelstora svenska och nordiska företag. Litorina investerar i företag med målsättningen att tillsammans med ledning och styrelse på ett ansvarsfullt sätt skapa förutsättningar för långsiktigt och uthålligt industriellt värdeskapande.

För mer information besök www.litorina.se

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hem Våra fonder Private Equity Coeli Private Equity 2016