Real Estate

Affärsidé

I Sverige pågår det idag en stor strukturell förändring då vi dels har en historiskt kraftig befolkningstillväxt och kommer vara en miljon fler invånare redan 2025, och dels att det sker en kraftig urbanisering mot stora och medelstora svenska städer.

Ökat behov

Förändringarna skapar ett stort ökat behov av alla typer av fastigheter, framförallt bostäder, skolor och äldreboenden.

Förändringar skapar affärsmöjligheter

Idén med Coelis fastighetsinvesteringar är att dra nytta av de strukturella förändringar som sker på fastighetsmarknaden. Städerna växer och områden omvandlas från tidigare användning, exempelvis industrilokaler blir till bostäder, kontor eller skolor. I dessa områden finns intressanta affärsmöjligheter att hitta.

Hur fungerar Coeli Real Estate?

Coeli Real Estate investerar i fastigheter med utvecklingspotential. Fastigheterna har befintliga kassaflöden från dagens verksamheter och hyresgäster vilket skapar en löpande avkastning och stabilitet i investeringen. Dessutom ligger fastigheterna i strategiskt intressanta områden under omvandling där en ändring av detaljplanen på sikt kan vara möjlig. En ny detaljplan resulterar ofta i en kraftig värdetillväxt.

Investera i fastighetsfond

Investeraren tilldelas aktier i Coelis fastighetsfond som är noterad på NGM-börsen. Fonden investerar i sin tur i 10–15 direktägda fastighetsprojekt som uppfyller kraven för investeringsstrategin.

Investeringar görs med en tidshorisont om 6-8 år. Fondens avkastningsmål är minst 10 procent per år efter avgifter.

Styrelse och ledning

Förvaltare är Coeli Asset Management AB. Coeli Asset Management AB är ett bolag inom Coelikoncernen som är registrerat i Sverige och som har tillstånd till förvaltning av alternativa investeringsfonder under AIF-lagen.

Jakob Pettersson: Jakob är ansvarig för Coeli Real Estates fastighetstransaktioner. Tidigare har han arbetat på Newsec där han var analyschef och bland annat ängnade sig åt strategisk fastighetsrådgivning och transaktioner. Jakob har en examen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Styrelsen består av tre styrelsemedlemmar med lång erfarenhet inom finanssektorn. Förvaltningsledningen föredrar varje investeringsunderlag varefter styrelsen ger sin rekommendation till beslut. Det formella beslutet tas av Coeli Asset Management AB efter delegation från AIF-förvaltaren.

Ordförande
Patric Sandberg Helenius

Advokat och delägare, Advokatfirman Lindahl

VD & Styrelseledamot
Mikael Larsson

Grundare, huvudägare och koncernchef Coeli-gruppen

Styrelseledamot
Jan Nordström

Projekt- och Byggledare genom bolaget J.G.N Bygg & Projekt AB

Hem Våra fonder Real Estate