Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Fastighet I AB kvartal 2, 2019

 

Under sommaren 2018 avslutade vi kapitalresningen till Coeli Fastighet I AB, totalt togs 276 miljoner kronor in. Vi är i slutskedet av investeringsprocessen och fastighetsvärdet kommer att uppgå till cirka 600 – 650 mkr (inklusive belåning) då vi är fullinvesterade.

Hittills har vi gjort nio fastighetsförvärv som alla ligger i linje med fondens investeringsstrategi, som går ut på att hitta fastigheter med starka kassaflöden och potential att utvecklas till bostäder. Vi tittar löpande på nya investeringar i linje med strategin och fonden kommer göra en ytterligare investering.

Fondens första förvärv gjordes i juli 2017 då vi köpte två fastigheter i Vällingby. I dagsläget har fastigheterna en blandad användning med verksamheter inom handel, kontor och verkstad. Fastigheterna har stabila kassaflöden med bra potential för hyresökningar. Dessutom ligger de i ett område som är under kraftig utveckling och vi ser goda förutsättningar för en stark värdetillväxt.

Det andra förvärvet gjordes i oktober 2017 då ytterligare två fastigheter i Stockholmsregionen köptes. Fastigheterna ligger i Södertälje och Huddinge och innehåller i dagsläget dagligvaruhandel. Även dessa fastigheter har stabila kassaflöden och ligger i områden under utveckling där vi ser möjligheter till värdetillväxt.

Det tredje förvärvet gjordes i januari 2018 då vi köpte en bilhandel i Enköping tillsammans med SH Bygg Fastighetsutveckling AB. Fastigheten ägs till lika delar av Coeli och SH Bygg. Också denna fastighet har potential för värdetillväxt med bra förutsättningar och stabila kassaflöden.

Fondens fjärde förvärv gjordes i september 2018 då vi köpte en fastighet i Haninge. Fastigheten har idag en blandad användning med verksamheter inom handel och verkstad. Fastigheten har starka kassaflöden med potential för hyresökningar. Fastigheten ligger även här i ett område under utveckling med goda utsikter och förutsättningar för värdetillväxt.

Det femte förvärvet gjordes i januari 2019 då vi köpte en fastighet i Spånga. Fastigheten har idag en blandad användning med verksamheter inom lager och kontor. Fastigheten har starka kassaflöden med potential för hyresökningar. Den ligger också i ett område under utveckling med goda utsikter och förutsättningar för värdetillväxt. I samma område gjorde vi ett tilläggsförvärv av Kungsleden i juni 2019. Vi tror mycket på området och är glada för att vi fick möjligheten att utöka vårt innehav där.

Vårt senaste förvärv gjorde vi i början på juli när vi dessutom gjorde bolagets första investering i Göteborg, vi köpte en utvecklingsfastighet där det inom några års sikt planeras 25 000 kvm BTA bostäder och kontor. Fastigheten ligger i Gamlestaden som är ett väldigt expansivt område och vi fick oerhört bra gehör när vi besökte kommunen innan förvärvet genomfördes.

Projektstatus
Vällingby

Svenska Bostäder äger den intilliggande fastigheten och vi driver detaljplanearbetet tillsammans med dem. Vi har haft flera möten tillsammans med Svenska Bostäder och exploateringskontoret på Stockholms Stad som är mycket positiva till en utveckling mot bostäder.

Södertälje

Vi har fått ett positivt planbesked för bostäder på fastigheten. Detaljplanearbetet är i sitt startskede.

Huddinge

Vi träffade planavdelningen i Huddinge kommun under våren 2018 och de är positiva till en utveckling av fastigheten. I dagsläget har kommunen hög beläggning mot utvecklingen av Kungens Kurva och Huddinge centrum. På grund av detta får projektet lägre prioritet just nu. Vi fortsätter att bearbeta kommunen för att komma igång med projektet.

Enköping

Fastigheten är utpekad av kommunen som en fastighet med utvecklingspotential och vi har ett positivt planbesked för bostäder på fastigheten. Detaljplanearbetet har kommit en bit på vägen.

Haninge

Fastigheten ligger i ett område som kommunen har utpekat som ett utvecklingsområde. Vi ansökte om planbesked för bostäder i februari 2019 och vi förväntar oss återkoppling från kommunen inom kort. Därefter kan detaljplanearbetet påbörjas.

Spånga

Fastigheterna ligger i ett område som kommunen har utpekat som ett utvecklingsområde. De finns ett flertal andra professionella fastighetsägare i kvarteret som är positiva till en utveckling av bostäder. Vi har en dialog med kommunen för att försöka komma igång med detaljplanearbetet.

Gamlestaden

Fastigheterna ligger i ett område där utveckling och nybyggnation pågår för fullt. Vi hade ett första möte med kommunen under förvärvsprocessen och fick ett oerhört bra gehör kring utvecklingen av både fastigheten och området. Detaljplanearbetet har drivits av den tidigare fastighetsägare där vi nu tar över. Vi tillträdde fastigheten den 2a juli, direkt efter semestrarna kommer vi att ta vid i detaljplanearbetet.

Framtidsutsikter

Likt det vi skrev i vår senaste kvartalsuppdatering är det fortfarande lite som tyder på en obalans i den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. Siffrorna för transaktionsvolymen i Sverige 2018 (det vill säga likviditeten) uppgick till 154 miljarder kronor (motsvarande siffra för 2017 var 151 miljarder). Vi har nu haft flera år med transaktionsvolymer kring dessa nivåer vilket tyder på en stark och stabil marknad med god likviditet.

Räntorna förutspås vara fortsatt låga under många år framöver, merparten av fastighetsbolagen har sund finansiering, vakanserna är låga och hyrestillväxten är fortsatt god. Coelis marknadssyn stödjer en allokering till fastigheter som del i en väldiversifierad portfölj.

Vi har i dagsläget ett årligt kassaflöde på i snitt 7,5 procent i de fastigheter vi köpt. Dessa pengar används till utveckling av fastigheterna samt minskad skuldsättning för att riskminimera. Samtidigt ser vi en uppsida i de projekt vi investerat i på 2-3 gånger det egna kapitalet under innehavstiden, vilket motsvarar en värdetillväxtpotential runt ytterligare 20 procent per år utöver fastigheternas löpande avkastning. I dagens marknad och investeringsklimat är det svårt att hitta en liknande avkastningspotential till motsvarande risk.

Vi tittar löpande på nya spännande investeringar och kommer att göra en ytterligare investering med motsvarande profil och avkastningspotential innan fonden är fullinvesterad.

Vill du ha mer information är du varmt välkommen att kontakta din rådgivare hos oss på Coeli.

Jakob Pettersson

Förvaltare av Coeli Fastighet

Om Coeli Fastighet
Coeli Fastighet I’s affärside är att erbjuda investeringar i exploateringsprojekt i svenska storstäder. Fastigheterna har dessutom stabila kassaflöden från befintlig verksamhet. Fondens avkastningsmål är att överstiga 10 procent per år efter avgifter.

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.