Coeli Globals aktiva hållbarhetsarbete i praktiken

Investeringar handlar om att ta kalkylerad risk, men vissa risker skall man bara undvika

Sedan vi på Coeli Global lanserade vår första fond i slutet av 2014 har vi arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor. Vi är övertygade om att det på lång sikt finns en stark korrelation mellan hållbara affärsmodeller och den riskjusterade avkastningen. Det är många bolag som vi har undvikit att investera våra andelsägares pengar i p.g.a. ESG. Ibland har det varit enkla beslut där företagets verksamhet mycket tydligt har varit oförenligt med våra hårda etiska krav. I andra fall så har det varit svårare beslut där det på pappret kanske inte finns något fel på bolaget, men efter ett bolagsbesök så har vi fått en känsla av att det här inte är något som vi vill associeras med. Man brukar säga att det är bättre att fria än fälla, men när det gäller investeringar så är det ofta bättre att bara gå vidare när allt inte känns rätt. Till exempel kan vi nämna att vi har haft som ESG-policy sedan 2014 att aldrig investera i ryska bolag, en policy som en del kanske ifrågasatte under våra första år men som nog ingen tvivlar på idag.

Desto roligare är det när man aktivt kan hitta ett fint bolag och genom analys, diskussion samt påverkan aktivt kan bidra till att förbättra bolaget. Vi är förvissade om att bolag måste utveckla och förbättra sitt hållbarhetsarbete över tid för att i framtiden vara konkurrenskraftiga och det är mycket skoj när vi som aktiva förvaltare kan bidra till detta arbete.

I praktiken är det många faktorer som analyseras

Hållbarhet är en integrerad del av vår analysprocess och aktiva ägarskap. I vår bolagsanalys tittar vi på en rad olika faktorer som rör bolagens långsiktiga hållbarhet. Först och främst tittar vi på huruvida bolagets verksamhet främjar en hållbar utveckling eller ej. Vidare tittar vi på hur bolaget bedriver dess interna hållbarhetsarbete, vilka målsättningar de har samt hur de mäter och följer upp dessa. Slutligen identifierar vi hållbarhetsrelaterade risker och tittar på hur bolaget arbetar med att reducera och motverka dessa. Självklart tar vi inputs från externa analystjänster men i slutändan är vi ansvariga för våra egna hållbarhetsanalyser.

Vi arbetar med både en objektiv och en subjektiv analys. Den objektiva analysen handlar om att gå igenom hållbarhetsrelaterade siffror och kontrollera vilka processer och policys som finns implementerade. Den subjektiva analysen handlar om att väga in alla intryck från vårt interna arbete, våra möten med bolagen, samt vad media och andra organisationer rapporterar om. Ett utdrag ur vår hållbarhetsanalys av portföljbolaget Sterling Infrastructure finner du i Bild 1.


utdrag ur vår hållbarhetsanalys

 Bild 1: Ett utdrag ur vår hållbarhetsanalys av portföljbolaget Sterling Infrastructure.


Vi exkluderar bolag som har exponering gentemot vissa sektorer och branscher med stora hållbarhetsrisker såsom vapen, tobak och gambling. Annars tror vi mer på inkludering och aktiv påverkan. Vi tror på att vi med en kontinuerlig dialog, specifik feedback och uppföljning kan hjälpa våra portföljbolag att stegvis förbättra sitt hållbarhetsarbete. Faktum är att vi blivit ett bollplank i hållbarhetsfrågor för några av våra portföljbolag. Ett sådant exempel är AutoNation, som vi genom kontinuerlig dialog, har fått upp ESG på deras agenda. Ett utdrag ur ett mail där vi följer upp en tidigare diskussion med bolaget finner du i Bild 2. I detta mail uppmanar vi bland annat AutoNation till att formalisera sin hållbarhetsrapport, implementera mål och policys framtagna av FN, ta fram en metod för att mäta, följa upp och reducera koldioxidutsläpp samt förbättra sitt jämställdhetsarbete.

  Bild 2: Utdrag ur ett mail där vi följer upp en tidigare ESG-diskussion med portföljbolaget AutoNation.


Vill du veta ännu mer om vårt hållbarhetsarbete? Läs vår Sustainability Report för mer information hur vi arbetar med detta viktiga område.

Bild på Sustainability Report

Johan Agneman

Analytiker

Johan Agneman

AnalytikerVIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.