Förvaltarkommentar Coeli Global Select december 2022

Först och främst vill vi på Coeli Global passa på att önska alla våra andelsägare ett riktigt gott nytt år och en god fortsättning på 2023.

Utvecklingen för Coeli Global Select var -4,30% under december var vilket var 1,56 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex. Fondens negativa avkastning under 2022 förklaras framför allt av en multipelkontraktion (lägre P/E-tal) och vinstrevideringar bland våra innehav. Värt att notera är att nästan samtliga bolag i fonden har haft ökad omsättning och vinst under året men den stigande räntan, som givit lägre multipel (P/E-tal), har haft större betydelse för aktiekurserna. När det gäller den amerikanska 10-åriga räntan så talar vi om väldigt stora rörelser. Räntan steg från 1,51% till 3,87% vilket motsvarar en ökning med 156%! Vi tror framför allt den amerikanska centralbanken Fed, börjar närma sig slutet av räntehöjningarna vilket kommer påverka globalfonden positivt under 2023.

De aktier som gick starkast under månaden var Danske Bank, WDP och Estee Lauder. De aktier som hade den svagaste utvecklingen under månaden var Beijer Ref, Autonation samt Apple.

Även om Adobe inte är med på topp tre så förtjänar bolaget att bli omnämnt i vårt månadsbrev då de rapporterade en omsättningstillväxt på 12 % i årstakt. Detta gav upphov till en trevlig rusning i aktiekursen i samband med rapporten. För Estee Lauders del vädrar marknaden morgonluft då kineserna kommer att resa mer som en följd av att Kina nu lättar på covid-restriktionerna. Under månaden tillkännagav Beijer Ref ett intressant förvärv av det amerikanska bolaget Heritage Distribution. Ett förvärv som öppnar upp för den spännande amerikanska marknaden. Aktiemarknaden reagerade dock negativt på finansieringsstrukturen av affären vilket fick aktien på fall.

Vi går nu in i fjärde kvartalets rapportperiod och ser verkligen fram emot vad våra bolag kan leverera.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Under december höjde den amerikanska centralbanken fed fund rate med 0,50 procentenheter. Under 2022 har man höjt räntan sju gånger, från 0,25% i början av året till 4,5% i slutet av året. Fyra av dessa höjningar har varit ”trippelhöjningar” på vardera 0,75 procentenheter. Man får säga att den amerikanska centralbanken varit resolut i sitt agerande med att bekämpa den stigande inflationen. Arbetslöshetsstatistiken från USA visar nu att räntehöjningarna börjar ge viss effekt på arbetsmarknaden. Även data på husmarknaden i USA visar att privata hem (residential) faller och antalet nyproducerade hus minskar. Vi får samma signaler från Sverige där bostadsbyggandet minskat ganska kraftigt under hösten p.g.a. stigande räntor.

Jämför vi inflationscykeln i Sverige och USA så befinner sig USA före oss vilket innebär att de med största sannolikhet ser en avmattande inflation innan oss. Detta innebär i sin tur att USA har höjt färdigt sin kortränta innan vi är klara med höjningarna i Sverige.

Världens näst största ekonomi, Kina, har nu börjat lätta på sina reserestriktioner som en följd av covid-19 vilket innebär att fler kineser börjar resa inom landet och till övriga delar av världen igen. Det positiva är att landet slutar med sina ”lock-downs” vilket kommer vara gynnsamt för näringslivet. Det negativa är att antalet covidfall kommer öka då smittan lättare sprids när människor börjar resa igen.

Förändringar i portföljen

Under månaden gjorde vi inga förändringar i Coeli Global Select.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vi har en bra mix av våra champions med stabil vinsttillväxt och de innehav vi kategoriserar som special situations. Bolag där vi ser större förväntad rörelse i aktiekursen på lite kortare sikt. Våra tillväxtbolag kommer gynnas av att långräntorna inte ökar mer och blir stabila. Våra special situations-bolag kommer gynnas av att ekonomin så småningom blir bättre. Vi tror 2023 kommer bli ett spännande år som förhoppningsvis leder till en bra avkastning åt er andelsägare.

Nyheter

Vi har startat en ny fond, Coeli Global Small Cap Select, som är en global småbolagsfond. Precis som för Global Select uppdaterar vi vår innehavslista en gång i kvartalet. Allt man behöver göra är att anmäla sig till vårt nyhetsbrev så kommer innehavslistan finnas tillgänglig via en länk i månadsbrevet för småbolagsfonden.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK4,30%-16,70%23,29%149,26%
Jämförelseindex-5,86%-5,92%25,31%130,72%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.