Förvaltarkommentar Coeli Global Select januari 2024

En bra start på det nya året. Januari månad gav ett resultat på 3,13% vilket var 0,63 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. I absoluta tal var det dock ett riktigt bra resultat för en månad som historiskt sett brukar vara lite svagare. Den starka börsen drivs av två saker, dels högre vinster från bolag med exponering mot global teknologi samt amerikansk infrastruktur, dels av förhoppningar att räntan snart skall börja sänkas. Det senare gör att börsen är relativt förlåtande mot bolag som rapporterar lägre vinster, för om man inte köper aktier nu, när skall man då köpa? Sammantaget gör dessa två faktorer att börserna, och large cap, världen över generellt haft en bra start på 2024.

Månadens bästa bidrag till avkastningen kom från halvledarbolagen NVIDIA och ASML samt från det amerikanska sjukhusföretaget HCA. På den sämre sidan hittar vi en mixad portfölj av SIKA, HDFC Ltd och Sterling Infrastructure. Av dessa tre är det endast hos HDFC vi finner en bolagsrapport, med något sämre marginaler än väntat, som primär anledning till kursrörelsen. 

Vi har inlett året med en rad olika bolagsbesök i bland annat Italien och Indien. Läs mer om dessa på vår blogg https://coeli.se/coelis-forvaltare/global-bloggen/

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

Vi ser att trenderna från 2023 fortsätter in i 2024 och tänker framför allt på att mycket pekar på att inflationen och därigenom räntan kommer fortsätta nedåt. Detta bör i sin tur leda till ökad köpkraft hos konsumenten under andra delen av året. En annan intressant iakttagelse är att oljepriset verkar relativt oberört av de ökande geopolitiska spänningarna, något som delvis drivs av de enorma investeringar som nu sker inom förnybar energi. Vi har inga direktinvesteringar mot det fossila energisegmentet.

Om vi tittar på futures-marknaden, är marknadstron bland ränteförvaltarna att Federal Funds Target Rate kommer vara cirka 4,0% i januari 2025. Får marknaden rätt innebär det sex sänkningar på 0,25 procentenheter under 2024.

Förändringar i portföljen

Under månaden gjorde vi inga förändringar i fonden. 

Fondens positionering - marknadstro framåt

Coeli Global Select fortsätter att stiga och göra nya all time highs, något som gläder oss extra mycket då det betyder att alla andelsägare har tjänat pengar på sin investering, oavsett när de investerade. Rapportsäsongen har precis kommit igång och hittills pekar mycket på att 2024 har alla ingredienser för att bli ännu ett bra år. Som vanligt kommer det dock komma tuffare perioder men fonden är proppfull av Världens Finaste Bolag och vi står redo att hantera vad som än komma skall.

 

 

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://.coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.