Förvaltarkommentar Coeli Global Select juli 2023

Utvecklingen för Coeli Global Select var 0,37% under juli månad vilket var 0,65% procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. Hittills i år är Coeli Global Select upp över 28% vilket visar på styrkan i våra bolag. Som vi har skrivit om tidigare så belönas den typen av bolag vi äger när marknaden släpper sitt fokus på makro och i stället riktar blicken mot det bolagen faktiskt levererar.

De aktier som gick starkast under månaden var Adobe, MSCI och Alphabet. De aktier som hade den svagaste utvecklingen under månaden var HCA Healthcare samt Martin Marietta. Rapportsäsongen bjöd inte på några större överraskningar då nästan alla bolag rapporterade precis som vi väntat oss. Att lyfta fram är dock att bolag likt MSCI och Alphabet, som marknaden varit lite skeptisk till, såg sina aktiekurser stiga när rapporterna kom in. Bolag som har varit i marknadens favör, likt Martin Marietta, såg sina kurser sjunka när rapporterna ”bara” lyckades överträffa marknadens förväntningar till viss del. Sammanfattningsvis så har det överlag varit en lugn rapportsäsong.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Trots att inflationen i USA har fallit till en nivå runt 3% valde Federal Reserve att höja räntan med en ”kvarting” (0,25 procentenheter) till 5,5%. Centralbankschefen Jerome Powell, är fortsatt fast besluten att trycka ned inflationen till målet på 2%. En styrränta på 5,5% är den högsta sedan 2001 då räntan toppade på 6,5%.

I Sverige vill inte inflationen ge vika utan fortsätter att vara hög och vid senaste mätningen var den över 9%. Det som bland annat gör det svårt att få ned inflationen är att vi importerar inflation som en konsekvens av den svaga kronan. Varor och tjänster i exempelvis dollar och euro blir dyrare när valutan är svag. Sedan kan vi också få tillfälliga prisökningar som till exempel när världsartisten Beyoncé gjorde ett framträdande i Stockholm och alla tillresta konsertbesökare tillfälligt drev upp hotellpriserna i staden. Priset på hotellnätter och restaurangbesök är en av tolv delkomponenter när inflationen beräknas varje månad. Över tid kommer vi dock få ned inflationen även i Sverige, men det kommer att ta längre tid än i exempelvis USA.

För närvarande lider svenska bygg- och fastighetsbolag av den höga räntenivån med stora nedgångar i aktiekurserna hos de noterade bolagen. Det gamla klassiska ordspråket ”Inget ont som inte har något gott med sig” kan komma väl till pass här då vi tror på stigande aktiekurser när räntan kommer ned. I vår special situations del har vi utnyttjat nedgången och exempelvis investerat i det svenska fastighetsbolaget Balder som handlas långt under bokfört värde.

Ett land som nu har börjat sänka räntan är Brasilien. I början av augusti sänkte centralbanken SELIC-rate (reporäntan) med 0,5 procentenheter. Den lägre räntan kommer troligen få en positiv inverkan på fondens brasilianska innehav Pagseguro under de kommande 12 månaderna.

Förändringar i portföljen

Under månaden gjorde vi inga förändringar i vår portfölj.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Som ägare till det vi anser vara världens finaste bolag har vi en fortsatt positiv syn på resten av 2023. Visst finns det en del mörka moln vad gäller makro, men så snart marknaden börjar ana att centralbankerna är klara med sina räntehöjningar och inflationen fortsätter ner, ja då kommer också bolag av hög kvalitet att belönas av aktiemarknaden och få den värdering de faktiskt förtjänar.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.