Förvaltarkommentar Coeli Global Select november 2023

En värdeökning med 221% på nio år, det är resultatet när Coeli Global Select nu fyller nio år och ”går ut grundskolan”. Sedan starten i slutet av november 2014 så har fonden överavkastat sitt jämförelseindex med cirka 50 procentenheter. Vår portfölj av världens finaste bolag har levererat över tid, genom Corona, höga samt låga räntor, stigande inflation och alla möjliga olika marknadsklimat. Genom att ha hela världen som marknad så kan vi välja ut de bolag vi anser vara allra bäst, och tillsammans blir det en fantastisk portfölj med bolag likt Microsoft, Mastercard, Ferrari, L’Oréal, Atlas Copco etcetera. Precis som när du lagar mat så är resultatet beroende av kvaliteten på de råvaror du väljer. Väljer du råvaror av absoluta toppkvalitet, så har den maträtt du tillagar alla förutsättningar att bli fantastisk. Det samma gäller när du fyller en fond med bolag av absoluta toppkvalitet, det vi kallar världens finaste bolag.

Vi är stolta över det vi åstadkommit under dessa nio år och den goda avkastning våra andelsägare tagit del av. Det är väldigt roligt att vårt långsiktiga arbete nu börjar uppmärksammas. Exempelvis har författaren Anders Ström beskrivit oss som investerare i sin nya utgåva av hans bästsäljare ”Investeringsboken”.

Under 2023 så har fonden hittills avkastat 28,9% (2023-11-30) och under november ökade fonden med 6,6%, vilket var 4,2 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex. De två bästa bidragsgivarna till avkastningen under månaden var Balder och S&P Global. Aktierna har gemensamt att båda gynnas av att inflationen nu faller, ett fall som troligen kommer leda till räntesänkningar under 1H 2024 i Europa och USA. Lägre räntor gör att obligationsmarknaden troligen kommer vakna till liv, en marknad som varit i nästan total stiltje under ett år. Om obligationsmarknaden vaknar till liv så kommer inte bara fastighetsbolag med mycket utestående obligationer, likt Balder må bättre, utan även bolag som S&P Global. S&P Global är, i vårt tycke, det ledande bolaget när det gäller rating av obligationer och en högre aktivitet på obligationsmarknaden leder till en ökad intjäning för bolaget. På den negativa sidan för november finner vi Sterling Infrastructure samt UnitedHealth Group. Den förstnämnda aktien tog en paus efter en stark uppgång under året och den sistnämnda ses som en defensiv aktie, som ofta går lite svagare i en uppåtgående marknad där tillväxt premieras.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Under månaden tilltog intresset för ”risky asset” baserat på att centralbankerna förmodligen är klara med räntehöjningarna för att bekämpa inflationen. Den senaste datan för amerikansk inflation kom in på 3,2%, vilket gör Fed mer komfortabla att låta räntevapnet vila. Då marknaden hade förväntat sig en högre inflationssiffra blev detta starten på det lättnadsrally vi såg under november. Det är inte bara i USA som inflationen faller utan även i Europa. Vid den senaste mätningen kom inflationen in på 2,4% inom EMU, där framför allt lägre mat- och energipriser varit den stora bidragsgivaren.

I våra förvaltningsberättelser under hösten har vi beskrivit hur de höga räntorna på konto och obligationer, varit reella alternativt till aktiemarknaden vilket gjort att kapitalflödet gått åt ”fel håll”. Under november var det tydligt att flödet återvände och att investerarna återigen var beredda att köpa aktier på bred front.

Derivatmarknaden för ränte-futures har börjat prisa in (diskontera) sänkningar av korträntorna under nästa år. Vi håller tummarna för att så blir fallet eftersom vi alla nog kan skriva under på att höga räntor i långa loppet är onödiga och kan ses som en extra skatt på konsumtion och investeringar. Vi kan också konstatera att VIX-index, populärt kallat ”skräckindex”, är nere på samma nivåer som vi hade 2019 innan Coronapandemin. VIX-index visar aktiemarknadens förväntningar på volatiliteten i S&P 500 kommande 30 dagar. Enkelt uttryckt så indikerar ett lågt värde, låg förväntad volatilitet, och ett högt värde, hög förväntad volatilitet.

Förändringar i portföljen

Under månaden gjorde vi inga förändringar i fonden.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vid november månads utgång så hade vi 34 aktier i fonden och vi känner oss trygga med att fonden är rätt positionerad inför 2024 nu när den går in på sitt tionde år. Med fem personer som arbetar med global aktieanalys, är vi mer förberedda än någonsin. Vi tackar för förtroendet att få förvalta ert kapital och vi rekommenderar att ni kikar in på vår blogg www.coeli.se/global/bloggen/ då vi har lagt upp några spännande blogginlägg om våra bolag, nu senast från vår Chicagoresa.

Coeli Global Select

Graf Global Select nov 23
Graf staplar

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://.coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.