L'Oréal - En riktig Champion

I slutet av februari besökte jag och mina två kollegor Jessica Thorstensson samt Max Lundberg L’Oréal på deras kontor i Clinchy, Paris. Där hade vi förmånen att få träffa bolagets Global Head of Corporate Finance, Laurent Schmitt.

L’Oreal har varit ett innehav i Coeli Global Select sedan många år och varit en fantastisk bidragsgivare till fondens avkastning. Det är faktiskt så att L’Oréal är ett av de innehav som varit med längst i fonden. Bolaget publicerade nyligen sin senaste kvartalsrapport och som vanligt, får man säga, var det en stabil och bra rapport.

L’Oreal’s framgångsrika modell

Från ett övergripande perspektiv är investeringscaset egentligen ganska enkelt. Bra kvalitet, stabil organisk tillväxt (höga ensiffriga tal), kontinuerligt förbättrade marginaler och investering av det fria kassaflödet i förvärv av starka varumärken. Som synes i bilden nedan[1] är kosmetik en trevlig sektor att vara verksam i då den växer konsekvent och stabilt över tid.

Som marknadsledare i kosmetiksektorn växer L’Oréal 1-2 % mer än marknaden årligen vilket leder till att man kontinuerligt stärker sin position. I tillägg till sin starka position har L’Oréal en egen förgrening inom Venture Capital. VD för denna del är Laurent Schmitt som vi hade förmånen att prata med under vårt besök. I takt med att nya varumärken växer fram i kosmetiksektorn köper L’Oréal in sig dessa via sin VC-del, med option att köpa hela bolaget längre fram om de utvecklas som man önskar. Att ha möjligheten att integrera dessa bolag i L’Oréals organisation och nyttja sin fantastiska distribution samt tillverkning, har varit en stor fördel under många år. Bolaget har helt enkelt förvandlat ett antal potentiellt starka konkurrenter till en egen intäktsström.

Kontinuerligt förbättrade marginaler

L’Oreal’s höga, stabila och uthålliga vinsttillväxt har gett bolaget dess starka position vilket i sin tur givit stordriftsfördelar i produktionen, möjlighet att investera i forskning och utveckling samt marknadsföring. Något bolag gjort år ut och år in vilket i sin tur har ökat vinsten ännu mer. Det blir helt enkelt en positiv spiral.  

Detta har gett L’Oréal en i princip ohotad position då man spenderar tre gånger mer på marknadsföring än sin största konkurrent. L’Oréal är de facto den aktör som spenderar mest i procent av sin omsättning på marknadsföring. Med tanke på att bolaget är den största aktören på marknaden så inser man snabbt att det handlar om enorma summor som konkurrenterna helt enkelt in kan matcha. Kan man inte matcha nummer ett i sektorn blir det väldigt svårt att ta i kapp avståndet till den aktören.

Notera att A&P = marknadsföringskostnader.[1]

Man kan tro att satsningen på att stärka sin marknadsposition och hålla konkurrenterna bakom sig skulle tära på marginalen. Icke. L’Oréal förbättrar kontinuerligt sina marginaler som idag är nästan 20 % och även här är man bäst i klassen. I tillägg till detta har man drivit e-handeln i sektorn framåt (numera den viktigaste försäljningskanalen) och ligger i framkant när det gäller kosmetisk innovation.

Hållbarhet är en del av bolagets DNA

På senare år har hållbarhet verkligen hamnat i fokus med flertalet företag som tagit upp kampen mot klimatförändringar, ökad jämställdhet och bättre bolagskod. Det finns dock bolag som har arbetat med detta långt innan det blev populärt och tvingande i vissa länder. L’Oréal har haft fokus på hållbarhet i många, många år och var ett av de första bolagen som signerade UN Global Compact redan 2003. Man har rankats som 1 % av de bästa bolagen i sitt arbete med ESG åtta år i rad. En stark bedrift av denna kosmetikgigant.

L’Oreal är en riktig Champion

Under vårt besök var det tydligt att L’Oréal har många underliggande drivkrafter som är till deras favör. Exempelvis en åldrande befolkning och tillväxtmarknader som utvecklas där befolkningen får det bättre ställt ekonomiskt. Två helt olika drivkrafter som båda ökar efterfrågan på L’Oréals produkter.

Stabil vinsttillväxt, fina marginaler, bra kassaflöde, väldigt stark marknadsposition och ett genuint ESG-arbete. Tillsammans skapar det en riktig Champion som vi ägt i många år och som gett ett bra bidrag till fondens avkastning, framför allt till er som andelsägare.

Texten är skriven av Chris Wright, analytiker med fokus på konsumentsektorn.

[1]https://research.keplercheuvreux.com/be/kepler-file/document?file=EQ360_1040785.pdf&id=43cce74e-560c-11ed-bd0b-0050568f8cb8

Christopher Wright

Analytiker

Christopher Wright

AnalytikerVIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.