Vår investeringsfilosofi - Coeli Global Select

Hög avkastning till väl avvägd risk

Coeli Global Select är en globalfond vars målsättning är att skapa en hög positiv avkastning över tid för våra andelsägare, till en relativt låg risk.

För att kunna skapa hög avkastning i fonden utgår vi från vår egen fundamentala analys när vi väljer bolag att investera i. Vi väljer bara ut runt 30 av de allra mest spännande investeringsidéer som finns i världen. Det innebär att vi inte styrs av index i vår förvaltning utan har möjlighet att investera oavsett bolagens börsvärde eller säte.

Förenklat kan vi säga att vi investerar i aktiebolag som har växande vinster och/eller alldeles för låg värdering. Det vanligaste händelseförloppet på aktiemarknaden över tid, är att om bolagsvinsten stiger så stiger också aktiekursen. Tittar vi på våra investeringar i fonden så växer vinsterna i genomsnitt mellan 10–20 procent per år för alla bolag.

För att begränsa risken i fonden investerar vi inte mer än 5 procent av fonden i ett enskilt bolag. Vi är noga med att alla våra bolag har solida balansräkningar vilket också minskar volatiliteten i fondens andelsvärde. Vi investerar också bara i företag som är listade på världens större och mest reglerade börser.

Aktier tenderar att öka i värde över tid. Därför har vi ofta en mycket liten kassaposition i fonden, vanligtvis mindre än 1 procent.

En mix av champions och special situations

Det finns två kategorier på våra innehav – champions och special situations.

Champions är bolag som är ledande i sin industri, har starka produkter och vinster som växer ordentligt, ofta mellan 10–20 procent per år. Champions affärsmodeller har höga inträdesbarriärer, såsom patent, kända varumärken och stordriftsfördelar. Ett annat gemensamt drag är att champions investerar en stor andel av sitt fria kassaflöde i vidareutveckling av företaget. De här företagen är ofta populära att äga, men kan trots det vara felprissatta.

Special situations däremot är bolag som för tillfället är impopulära i aktiemarknadens ögon, ofta för att marknaden inte tror på bolagets förmåga att växa sin vinst. Aktierna handlas ofta till stor rabatt mot sin historiska nivå. När vi satsar på special situations finns det ofta en stor diskrepans mellan hur vi ser på företaget och hur marknaden ser på företaget. Dessa investeringar görs med en kortare tidshorisont och är mer opportunistiska. I vår analys ligger vi ofta steget före och kan ha hittat interna eller externa drivkrafter som gör att bolaget kommer överraska marknaden med en bättre vinst än väntat. Exempel på branscher där vi hittar special situations är inom bygg-, kemi- eller halvledarindustrin.

När det gäller portföljsammansättningen utgör champions den större delen av portföljen, cirka 80 procent, medan special situations utgör den mindre del. Det är mixen av champions och special situations som gör att vi har möjlighet att genera positiv avkastning i olika aktiemarknadsförhållanden.

Investeringsprocess i fyra steg

Coeli Global Select är en globalfond som investerar över hela världen. Anledningen till att vi har ett globalt investeringsmandat är att vi vill ha ett stort antal aktier att välja mellan. Just nu är vårt fokus framförallt USA, Europa, Indien och Brasilien.

En viktig del i arbetet med att hitta de bästa bolagen är att göra företagsbesök och träffa ledningen och andra företagsrepresentanter. Men vi nöjer oss inte med det utan besöker också konkurrenter till de bolagen som vi äger. Det ger oss en mer heltäckande bild av ett bolag och dess industri.

Vår investeringsprocess består av fyra steg.

1. Hitta uppslag

Vi hittar uppslag till investeringar på flera olika sätt. Ett sätt är genom våra egna screeningmodeller där vi rankar aktier med hänsyn till nyckeltal och annan information som finns i olika finansiella databaser likt Bloomberg. Vi deltar också i olika aktiekonferenser och läser analyser från mäklarhus och branschlitteratur. Men det roligaste sättet är genom de 100+ bolagsbesök som vi gör varje år över hela världen, allt från Sao Paulo, till Mumbai och San Francisco.

2. Djupanalys

I analysfasen handlar det om att undersöka var bolagens omsättning kommer ifrån och att förutspå hur den kommer utvecklas under kommande år. Vi läser många årsredovisningar, kvartalsrapporter, tittar på hållbarhetsaspekterna, gör konkurrensanalys och genomför ytterligare och mer djuplodande bolagsbesök och telefonkonferenser. Detta för att samla in data, kunna bygga en finansiell modell och skriva en egen analys.

3. Portföljförvaltning

När ett bolag väl kommit igenom vårt nålsöga bestämmer vi hur stor andel det ska ha i fonden och hur vi ska genomföra själva aktiehandeln. Det som avgör är förmågan att skapa avkastning baserat på värdering och affärsrisk.

4. Förbättringar och lärande

I den sista delen av vår investeringsprocess följer vi bolagens affärsutveckling dag för dag, med stor tonvikt på om den ursprungliga investeringsidén fortfarande håller. Vi lägger också stort fokus på att hela tiden utveckla oss själva och lära oss från våra misstag. Det händer att vi har möten med företag som vi inte äger, eller vill äga, men som vi vill träffa bara för att lära oss hur ledningen kan förstöra aktieägarvärden för att utifrån det förfina vår investeringsprocess.

Hur vi ser på hållbarhet

Vår globalfond förvaltas enligt principen om ansvarsfulla investeringar (ESG – där E står för environment, S står för social och G står för governance, det vill säga miljö, samhälle och bolagsstyrning).

→ Mer om vårt hållbarhetsarbete.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.