Förvaltarkommentar Coeli Global Select december 2021

29 procent blev resultatet av era investeringar hos oss under 2021. Vår portfölj av världens finaste bolag fortsätter att leverera stark avkastning och 29 procent känns som en härlig siffra, framför allt när man betraktar att vi under det stormiga året 2020 gjorde nästan 15 procent och året innan dess 35 procent. Mätt mot vårt jämförelseindex så var vi 1,4 procent bakom under 2021, men mätt på tre år så ligger fonden 22 procent före sitt index och sedan start runt 54 procent.

Merparten av våra bolag levererade en bra resultatutveckling 2021. Om man tittar på de fem aktier som bidrog mest till avkastningen så finner vi två byggnadsmaterialföretag, SIKA och Martin Marietta; ett sjukhusföretag, HCA; samt två teknologibolag, Microsoft och NVIDIA. Metoden för att hitta vinnande aktier är densamma oavsett industri och fonden är väl diversifierad. På den negativa sidan 2021 finner vi tre företag i utvecklingsländer vars marknader hade ett tufft år; brasilianska Magazine Luiza och Pagseguro, samt polska Allegro.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utveckligen?
Vi har flera gånger nämnt att det finns stor arbetskraftsbrist i USA och tillsammans med enorma infrastruktursatsningar och en allmänt köpsugen konsument så kommer inflationen i USA vara relativt hög under kommande tidsperiod. Amerikanska centralbanken kommer inte acceptera att inflationen blir alltför hög och vi står därför inför en period av räntehöjningar i USA och en starkare dollar. Rent matematiskt, enligt principen att nuvärdet av en finansiell tillgång är värdet av de diskonterade kassaflödena, så leder högre räntor till lägre aktiekurser. I den andra vågskålen finns det faktum att högre vinster leder till högre aktiekurser och de här två fenomenen kommer under 2022 att stå och vägas mot varandra. Det fina i kråksången är att över tid så kan räntorna bara pressas upp så mycket, medan företagens vinster kan växa hur mycket som helst, så i långa loppet vinner alltid vinsttillväxten.

Läs mer om vårt senaste besök i USA och vilken stark vinsttillväxt vi ser i Mastercard här, så förstår ni varför vi ser så positivt på fondens framtid.

Förändringar i portföljen
Under december månad gjordes inga förändringar i portföljen.

Fondens positionering
Fonden har nu varit i gång i mer än sju framgångsrika och spännande år. Under 2022 planerar vi att uppgradera innehaven ytterligare för att göra fonden ännu vassare, men mer om det i nästa månadsbrev!

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK2,91%28,94%99,80%199,22%
Jämförelseindex3,89%30,35%77,57%145,23%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.