Private Equity-investeringar

Private Equity är ett investeringsslag som ger exponering till bolag utanför börsen. Avkastningen är historiskt högre än börsen, mycket tack vare den strukturella värdeökning som tillåts i ett långsiktigt perspektiv i onoterad miljö samt ett nära partnerskap mellan investerare och bolag. Vi som investerar behöver ha en hög risktolerans och långt tidsperspektiv.

TÄNK PÅ ATT historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonder och värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Investera i Private Equity

Guide för investerare

Lär dig mer om Private Equity och hur du kan investera tillsammans med oss. Fyll i dina uppgifter för att ta del av guiden.

Fyll i dina uppgifter här

Private Equity

Långsiktigt värdeskapande

Private Equity är en investeringsstrategi som fokuserar på värdeskapande i onoterade miljöer. Coelis investeringsteam är specialiserade på den nordiska marknaden och investerar i bolag med god historik, starka kassaflöden och exceptionella team.

Sedan 2006 har Coeli aktivt investerat inom Private Equity. Vi är övertygade om att detta tillgångsslag är en avgörande del för att bygga en diversifierad, långsiktig och framgångsrik investeringsportfölj. Vår erfarenhet och expertis inom detta område gör oss till en pålitlig partner för de som söker långsiktiga och lönsamma investeringsmöjligheter.

Det finns aldrig några garantier med en investering och man ska alltid ta del av investerarunderlag och de risker som finns kopplade till en specifik investering.

Läs mer om vår investeringsmodell och vikten av diversifiering i investeringar.

Stadsbild av Stockholm i solnedgång, relaterad till fonder.

Våra strategier

  • Buy & Build
  • Private Equity-fonder
  • Investmentbolag
  • Buyout

Urval av investeringar

Generate

Verksamhetsdrivande ’Buy-and-Build’-bolag inom skräddarsydda applikationer på mjukvarumarknaden.

Läs mer här

Teqt Group

Verksamhetsdrivande ’Buy & Build’-bolag med fokus på takinstallations- och servicebolag.

Läs mer här

Qflow

Verksamhetsdrivande ’Buy & Build’-bolag som utmanar teknikkonsultmarknaden inom bygg- och anläggningssektorn.

Läs mer här

Absolute Unlisted

Unika investeringar i onoterade bolag i en pre-IPO fas med fokus på Sverige och USA.

byWiT

Ett onoterat investmentbolag med fokus på digitala tillväxtbolag.

Läs mer här

CNI Nordic 5 & 6

Stödjer och finansierar exceptionella entreprenörsföretag som skapar verkligt och hållbart aktieägarvärde medan de växer.

Läs mer här

Coeli Private Equity AB

Ett börsnoterat investmentbolag som investerar i nordisk Private Equity.

Läs mer här

Sordin

En svensk ledande leverantör av högpresterande hörselskyddsutrustning ("HPD").

Läs mer här

CIP II

En alternativ investeringsfond som gör direktinvesteringar i onoterade tillväxtbolag.

Private Equity

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra direktinvesteringar inom Private Equity och ta del av kommande investeringsmöjligheter? Hör av dig till oss.

Fyll i dina uppgifter här

Risker

Det finns som alltid risker kopplat till en investering. Några av de risker som finns kring onoterade investeringar, som vanligtvis inte förknippas med noterade bolag är: att det är låg likviditet i aktien; inlåsning av aktien då den inte kan säljas lika enkelt som andra noterade tillgångar som har en öppen handel; att bolaget inte lyckas nå sina tillväxtmål; att bolaget går i konkurs samt att det inte finns samma insyn av information för en onoterad investering som ett noterat bolags aktie. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Mer om våra investeringar

Teqt

Ett onoterat bolag grundat 2021 med ambition om att bli marknadsledande inom takinstallations- och servicebolag. Affärsmodellen bygger på att kombinera lokalt entreprenörskap med styrkan hos ett stort företag vilket ger tydliga samordningsfördelar och möjlighet till multipelarbitrage. Bolaget drivs av Aspira Partners, ett team med lång erfarenhet från Private Equity och Buy-and-Build strategier.

Qflow

Ett onoterat bolag grundat 2022 med ambition om att utmana teknikkonsultbranschen och vara det ledande specialistbolaget inom bygg- och anläggningssektorn. Affärsmodellen bygger på att skapa ett bättre flyt och produktivitet genom hela processen genom smartare idéer, obrutna informationsflöden, bättre projektledning och hållbara tekniska lösningar. Bolaget drivs av Aspira Partners, ett team med lång erfarenhet från Private Equity och Buy-and-Build strategier.

Absolute Unlisted

Ett onoterat investmentbolag bestående av onoterade investeringar som befinner sig i en pre-IPO fas med notering inom 24 månader. Portföljbolagens verksamheter varierar inom bland annat fin, -och foodtech, energi, och solceller. Ansvarig förvaltare Mikael Petersson har över 30 års erfarenhet av investeringar inom noterade och onoterade bolag från några av världens främsta investeringshus.

Coeli Private Equity AB

Onoterad allokering (AIF-fond) med fokus på Private Equity i Norden. Målsättning om att vara en av de mest framstående investerarna inom det nordiska Private Equity-segmentet. Bolaget gör kontinuerligt investeringar och utfästelser till ledande Private Equity-aktörer i Norden.

byWiT

Ett svenskt investmentbolag som backar och växer med bolag som digitaliserar analoga branscher. Målsättning om att bli norra Europas ledande investmentbolag inom digitala tillväxtbolag. Grundat av fem entreprenörer och investerare med lång erfarenhet av att bygga och skala bolag med globala digitala affärsmodeller.

CNI Nordic

Med ett flexibelt investeringsmandat har teamet en fokuserad och pragmatisk inställning till finansiering, uppbyggnad och skalning av företag inom ett brett spektrum av sektorer och branschvertikaler. Coeli Asset Management AB är AIF-förvaltare av CNI Nordic 5 AB.

Generate

Ett onoterat verksamhetsdrivande bolag grundat 2023 med ambition om att bilda en ledande aktör med fokus på nischad mjukvaruutveckling inom skräddarsydda applikationer. Bolaget erbjuder idag tjänster inom bland annat mjukvaru,-spel,- och webbutveckling samt arkitektur och applikationer. Bolaget drivs av Aspira Partners, ett team med lång erfarenhet från Private Equity och ”Buy-and-Build”-strategier.

CIP ll

Ett onoterat bolag grundat 2021 med målsättning om att ha en väldiversifierad portfölj som valts ut genom noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess. Ambition om att investera i tillväxtbolag med intäkter som överstiger 30 miljoner kronor per år, gärna återkommande. Portföljen har gjort investeringar i sex bolag och är fullinvesterad.

Storskogen

Ett investmentbolag som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag i framför allt Sverige. Investeringar görs i bolag som är mycket lönsamma och har en stark position på sin marknad men där det av olika anledningar är dags för en ny ägare.

Sordin

Bolaget är en svensk ledande leverantör av högpresterande hörselskyddsutrustning med stabil historik av omsättning- och vinsttillväxt. Bolaget etablerades på 1970-talet och är aktiv på en stor fragmenterad marknad som växer stadigt i stark medvind genom bland annat ökat säkerhetsfokus inom byggindustri, ”blå-ljus” och inom jakt. Investeringsteamet leds av Monica Bergwall som är ansvarig för Coeli Private Equity och har mer än 17 års erfarenhet av att utvärdera och investera i medelstora Private Equity-bolag med särskilt fokus på ”Buy-and-Build”.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.