Våra fonder

Coeli erbjuder ett brett utbud av aktivt förvaltade fonder inom aktier, räntor, hedge, multi-asset, Private Equity och fastigheter.

TÄNK PÅ ATT historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonder och värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Aktiv förvaltning med erfarna förvaltarteam

Värdeskapande förvaltning

Vi är aktiva förvaltare som efter noggrann analys tar tydliga ställningstaganden. Vår partnerskapsmodell attraherar några av marknadens främsta förvaltare och säkerställer gemensamma incitament med våra investerare.

Coelis fonder

Coeli erbjuder aktivt förvaltade fonder inom aktier, räntor, hedge, multi-asset, Private Equity och fastigheter. I dagsläget förvaltar Coeligruppen 19 fonder med olika investeringsstrategier.

Nedan finner du de fonder som finns tillgängliga i den jurisdiktion som du indikerat att du har hemvist eller stadgeenligt säte i. 

För mer information, vänligen kontakta info@coeli.se.


Kurser till våra fonder

Loading quotelist... Please wait...
Coeli som fondbolag

IKC-fonder

Coeli Asset Management AB är fondbolag åt sju fonder där IKC Capital AB är portföljförvaltare. Fondernas förvaltning hanteras av IKC.

Partnerskap med rätt incitament

Coeli arbetar med en partnerskapsmodell som etablerades 2014 när vår första partnerägda fond startades.

Genom partnerskapsmodellen, där fondförvaltarna är stora ägare i sina fonder, säkerställer vi att förvaltarna drivs av samma mål som oss investerare – att skapa hög långsiktig avkastning. Vi säkerställer också att vi attraherar förvaltare med stark historik som tror på sin egna förmåga att kunna prestera bättre än marknaden.

Mer om våra fondförvaltare

Coeli har idag tio fondteam varav första partnerteamet etablerades 2014.

Läs mer här

Institutionell förvaltning

Coelis fonder finns i framstående globala institutionella portföljer och på flera plattformar.

Läs mer här

Hållbarhet

Noggrann analys, identifiering av möjligheter, hantering av risker, och helhetsperspektiv är viktiga faktorer i Coelis aktiva investeringsstrategi och förvaltning.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet i våra investeringar och fondförvaltning.

Läs mer här
Fonder

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra fonder? Hör av dig till oss.

Fyll i dina uppgifter här

Aktuellt från våra förvaltare

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.