Direktinvesteringar

De mest intressanta investeringsmöjligheterna är ofta otillgängliga och ligger utanför börsen och den vanliga investeringssfären. Därför är vi aktiva ägare och investerare inom Private Equity och fastigheter och erbjuder våra kunder möjlighet att investera tillsammans med oss.

TÄNK PÅ ATT historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonder och värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Investera tillsammans med oss

Coeli förvärvar och investerar i bolag och strukturer inom Private Equity och fastigheter som uppvisar stark lönsamhet i marknader med låg konjunkturkänslighet, där det finns goda förutsättningar till en stor tillväxtresa och att generera 3-5 gånger det investerade kapitalet inom 3-5 år.

Denna typ av investeringar är ofta otillgängliga för allmänheten, men något som vi har erbjudit våra kunder sedan 2006. Hos Coeli kan du både ta del av våra investeringar genom en bredare portfölj och genom direktinvesteringar i enskilda case.

Det finns aldrig några garantier med en investering och man ska alltid ta del av investerarunderlag och de risker som finns kopplade till en specifik investering.

Private Equity

Private Equity är ett investeringsslag som ger exponering till bolag utanför börsen. Avkastningen är historiskt högre än börsen, mycket tack vare den strukturella värdeökning som tillåts i ett långsiktigt perspektiv i onoterad miljö samt ett nära partnerskap mellan investerare och bolag. Vi som investerar behöver ha en hög risktolerans och långt tidsperspektiv.
Läs mer här

Fastigheter

Coeli är en aktiv ägare av fastighetsbolag, främst utanför börsen, där direktinvesteringar i fastigheter kräver stort kapital och hög expertis. Genom våra fastighetsfonder och fastighetsbolag ger vi fler investerare möjlighet att få exponering mot fastighetsmarknaden utanför börsen och som söker avkastning genom strukturella förändringar och skalfördelar.
Läs mer här

Aktiva ägare

Vi och våra investeringsteam arbetar med en omfattande analys- och investeringsprocess med tydliga kriterier för att säkerställa att vi är en bra partner för våra bolag.

Coeli är ofta aktiva ägare och stöttar bolagen med kapital, nätverk, struktur, juridik och övrig finansiell expertis. Allt för att hjälpa våra bolag att accelerera sin tillväxt. Vi arbetar med gemensamma incitament med våra partners, bolag, fonder och investerare – för att säkerställa möjligheten till bra avkastning.

Vy över Stockholm vid solnedgång, relaterad till fastighetsmarknaden 2024.

Sourcing av bolag

Coeli har byggt upp ett omfattande nätverk av bolag, entreprenörer och investeringsteam som blivit en kraftfull grund för vår sourcing av nya investeringsmöjligheter.

Genom en strukturerad process och med ett dedikerat sourcingteam identifierar vi och utvärderar hundratals bolag och entreprenörer varje år. Detta bygger starka förutsättningar för vidare expansion av befintliga portföljbolag. Vanligtvis lyckas vi starta 7-10 nya investeringscase per år som når alla våra investeringskriterier.

Coelis Investmentbolag

Genom vårt eget investmentbolag utvecklar och investerar vi i unika onoterade investeringsmöjligheter, både genom direktinvesteringar och portföljer, inom Private Equity och fastigheter och är aktiva ägare och partners.


Coeli som investeringspartner

Hör av dig till oss om du är engagerad i ett framgångsrikt bolag eller case inom Private Equity eller fastigheter som du söker en tillväxtpartner till.
Kontakta oss

Track-record sedan 2006

Vi har investerat i Private Equity sedan 2006 och fastigheter sedan 2009 då vi är övertygade om att tillgångsslagen gör värdefull skillnad i en långsiktig investeringsportfölj. Genom direktexponering mot både Private Equity och fastighetsbolag ökar möjligheten till bra avkastning och bättre riskspridning.

Läs mer om vikten av diversifiering i vår investeringsfilosofi.

Direktinvesteringar

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra direktinvesteringar eller har du ett case och vill hitta en tillväxtpartner? Hör av dig till oss.

Fyll i dina uppgifter här

Ett av våra Private Equity-case

Teqt Group

Verksamhetsdrivande ’Buy & Build’-bolag med fokus på takinstallations- och servicebolag.

Ett onoterat bolag grundat 2021 med ambition om att bli marknadsledande inom takinstallation- och service.

Affärsmodellen bygger på att kombinera lokalt entreprenörskap med styrkan hos ett stort företag vilket ger tydliga samordningsfördelar som i sin tur driver starka värdeutveckling genom accelererad organiskt tillväxt i kombination med förvärvsdriven tillväxt.

Bolaget har gått från noll i omsättning till drygt 1 miljard sedan starten 2021.

Investering 2021


Läs mer om Teqt här

Ett av våra fastighetscase

Fastighetsaktiebolaget Trappan

Ett fastighetsbolag med fokus på förvärv av förvaltningsfastigheter utanför svenska storstäder.

Ett onoterat kassaflödesdrivet fastighetsbolag grundat 2022 med målsättning om att ha ett fastighetsvärde motsvarande 10 miljarder SEK fem år från start. 

Bolaget gör förvärv i växande och regionala städer.

Bolaget har tillsammans med Coeli totalt gjort kapitalanskaffningar för nästan 700mSEK.

Investering 2022 & 2023

Läs mer om Trappan här

Risker

Det finns som alltid risker kopplat till en investering. Några av de risker som finns kring onoterade investeringar, som vanligtvis inte förknippas med noterade bolag är: att det är låg likviditet i aktien; inlåsning av aktien då den inte kan säljas lika enkelt som andra noterade tillgångar som har en öppen handel; att bolaget inte lyckas nå sina tillväxtmål; att bolaget går i konkurs samt att det inte finns samma insyn av information för en onoterad investering som ett noterat bolags aktie. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.