Fastighetsinvesteringar

Investeringar i fastighetsbolag kräver ofta både mycket kapital och stor kunskap. Vi gör det möjligt för fler investerare att effektivt få tillgång till och exponering mot den kommersiella fastighetsmarknaden.

TÄNK PÅ ATT historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonder och värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fastighetsinvesteringar

Ett sätt att diversifiera sin portfölj

Coeli erbjuder fastighetsinvesteringar i form av noterade fastighetsfonder eller direktinvesteringar i onoterade fastighetsbolag. 

Dessa investeringsmöjligheter passar investerare som strävar efter att diversifiera portföljen med tillgångar som inte påverkas i lika stor utsträckning av börsen. 

Genom att investera i bolag och fastigheter som kan dra nytta av strukturella förändringar på marknaden, likt befolkningstillväxt och den pågående urbaniseringen, finns det förutsättningar för bolagen att generera god och långsiktig avkastning.

Som vanligt med en investering finns aldrig några garantier och man ska alltid ta del av investerarunderlag och de risker som finns kopplade till en specifik investering.

Byggkranar och byggnadsställningar på en konstruktion med fåglar i bakgrunden, symboliserar fastigheter.

Coelis fastighetsinvesteringar

Fastighetsaktiebolaget Trappan

Ett fastighetsbolag med fokus på förvärv av förvaltningsfastigheter utanför svenska storstäder.

Läs mer här

Coeli Holding Fastighet II

Investerar i lätt industri där det finns bostadsutvecklingsmöjligheter och projekt.

Entita Fastigheter

Investerar i lager-, logistik- och lätt industri i Sverige, söder om Gävle och Karlstad.

Läs mer här

Coeli Fastighet II AB

Investerar i lätt industri där det finns bostadsutvecklingsmöjligheter.

Läs mer här

Coeli Fastighet I AB

Investerar i lätt industri där det finns bostadsutvecklingsmöjligheter.
Läs mer här

Gladsheim Fastigheter

Ett fastighetsbolag med fokus på hyresbostäder i svenska orter och tillväxtregioner.

Läs mer här
Fastigheter

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra direktinvesteringar inom Fastigheter och ta del av kommande investeringsmöjligheter? Hör av dig till oss.

Fyll i dina uppgifter här

Risker

Det finns som alltid risker kopplat till en investering. Några av de risker som finns kring onoterade investeringar, som vanligtvis inte förknippas med noterade bolag är: att det är låg likviditet i aktien; inlåsning av aktien då den inte kan säljas lika enkelt som andra noterade tillgångar som har en öppen handel; att bolaget inte lyckas nå sina tillväxtmål; att bolaget går i konkurs samt att det inte finns samma insyn av information för en onoterad investering som ett noterat bolags aktie. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Mer om pågående investeringar

Coeli Fastighet I&II

Coeli Fastighet I AB och Coeli Fastighet II AB är noterade fastighetsfonder med fokus på värdeskapande genom stadsutveckling och långsiktig förvaltning. Målsättning om att vara en pålitlig och långsiktig plattform för fastighetsinvesteringar. Äger mestadels kommersiella lokaler med potential till värdeskapande genom förvaltning eller detaljplaneutveckling.

Gladsheim Fastigheter

Ett onoterat fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar hyresbostäder i bästa läge i starka orter och regionstäder i tillväxtregioner med bra infrastruktur. Bolaget är kassaflödesdrivet med en börsbolagsstandard och arbetar med hyres- och värdetillväxt genom löpande renoveringar.

Fastighetsaktiebolaget Trappan

Ett onoterat kassaflödesdrivet fastighetsbolag grundat 2022 med målsättning om att ha ett fastighetsvärde motsvarande 10 miljarder SEK fem år från start. Bolaget gör förvärv i växande och regionala städer.

Entita Fastigheter

Ett onoterat fastighetsbolag med målsättning om att bygga en fastighetsportfölj av industri- och logistikfastigheter i små till mellanstora orter till ett sammanlagt värde över 2 miljarder kronor. Fastigheter förvärvas primärt genom off-market dialoger och med ambition om att förvärva 15-25% under marknadsvärde.

Coeli Holding Fastighet II

Ett onoterat fastighetsbolag som äger fastigheten Orlångsjö 2:7 i Huddinge kommun. Majoriteten av marken hyrs ut för bland annat uppställning. På sikt avser Coeli att utveckla ny detaljplan för fastigheten för att möjliggöra för bebyggelse och på sådant vis kraftigt öka fastighetsvärdet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.