Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Fastighet I AB

Förändringar som skapar nya investeringsmöjligheter

I Sverige pågår idag en stor strukturell förändring med både en historiskt kraftig befolkningstillväxt och en omfattande urbanisering i framförallt stora och medelstora svenska städer. Vi vill att våra kunder ska få ta del av de möjligheter som uppstår i och med denna förändring.

Vi köper utvecklingsfastigheter såsom industrifastigheter och kommersiella fastigheter där hyresintäkter bidrar till stabila kassaflöden. Samtidigt finns det potential för ytterligare avkastning då fastigheterna har geografiska lägen som är attraktiva för bostadsutveckling. De fastigheter vi förvärvar är belägna i områden som har potential att utvecklas till trivsamma och trygga kvarter med bostäder, affärer och utomhusmiljöer. En utveckling som vi genom våra fastighetsinvesteringar är med och driver.

Kontakta oss

Vill du veta mer om fonden, hör av dig till oss.

Kontakta oss pil

Köp fonden

Om du är intresserad av att köpa fonden, hör av dig till oss.

Köp fond pil

Nyheter och Pressmeddelanden

Här hittar du alla våra nyheter och pressmeddelanden om fonden.

Visa alla

Nyheter

Pressmeddelanden

Ladda fler

Inga nyheter finns

Ladda fler

Revisorer

Finansiell kalender

Styrelse och ledning

Bolagsstyrning

Revisorer

Den externa revisorn ska granska Coeli Fastighet I AB:s årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Vid årsstämman den 16 maj 2022 valdes Leonard Daun, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Coeli Fastighet I AB:s revisor. Ytterligare information om bolagets revisor, inklusive arvode, återfinns i bolagets årsredovisning.

Finansiell kalender 2023

Datum Aktivitet
2023-02-28 Bokslutskommuniké
2023-04-14 Årsredovisning
2023-05-16 Årssstämma
2023-08-31 Delårsrapport

För att få ett ärende behandlat på stämman ska en begäran inkomma till bolaget senast 7 veckor före stämman. Styrelsens ordförande utgör funktion för valberedning och förslag till ordförande lämnas via e-post realestate@coeli.se.

Styrelse och ledning

Förvaltare & VD
Jakob Pettersson

Född: 1988
Huvudsaklig utbildning: Finansiell ekonomi från Handelshögskolan i
Stockholm.
Verkställande direktör sedan december 2020, ansvarig förvaltare sedan
2017. Tidigare var Jakob analyschef på Newsec, där han huvudsakligen
ägnade sig åt strategisk fastighetsrådgivning och transaktioner. Jakob
har även erfarenhet som managementkonsult hos Applied Value Group
och från PwC Real Estate.
Andra väsentliga uppdrag: VD och ansvarig förvaltare för Coeli
Fastighet II AB.

Ordförande
Patric Sandberg Helenius

Född: 1978
Huvudsaklig utbildning: Juridik
Styrelseordförande sedan 21 december 2016
Bolagsjurist och finanschef Lillskär AB
Tidigare; 2005-2007 Kilpatrick Stockton, Advokat. 2007-2018
Advokatfirman Lindahl, Advokat.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Coeli Asset
Management AB org nr 556608-7648, styrelseordförande
i Coeli Holding Fastighet II AB (publ) org nr 559066-4636,
Styrelseordförande i Lillskär AB org nr 556980-9964.

Styrelseledamot
Mikael Larsson

Född: 1965
Huvudsaklig utbildning: Ekonomi
Ordinarie styrelseledamot sedan 28 november december 2018
Grundare, huvudägare och koncernchef Coeli-gruppen och har indirekt
ägande i Bolaget via Coeli Holding AB där han är huvudägare.
Andra väsentliga styrelseuppdrag: Mikael Larsson är styrelseledamot
i Coeli Holding AB, Coeli Fastighet II AB, Coeli Asset Management AB,
Coeli Holding Fastighet II AB, Coeli Holding Fastighet II AB, Coeli Real
Estate AB, Coeli Private Equity 2006 AB, Coeli Private Equity 2016
AB, Coeli Private Equity Fund XI AB, Coeli Wealth Management AB,
Coeli Shared Service AB, Coeli Private Equity Management II AB, Noga
AB, Sävja 1:1 AB, , Oxenborgen Fastigheter AB, Klackkärrsförvaltning
ABoch Quadrox AB, Lansen 16 i Täby AB, Gladsheim Fastighet AB,
Coeli Investment Partners AB samt styrelsesuppleant i C work stories
AB och evenodds AB och styrelseordförande i Coeli Private Equity
Management AB.

Styrelseledamot
Jan Nordström

Född: 1958
Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör
Ordinarie styrelseledamot sedan 28 november december 2018
VD för J.G.N. Bygg & Projekt AB sedan 2005.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Coeli Holding
Fastighet II AB (publ) org nr 559066-4636 samt Coeli
Fastighet II AB (publ) org nr 559173-7548.

Prenumerera på Nyheter och Pressmeddelanden

Hem Våra fonder Fastighetsfonder Coeli Fastighet I AB