Coeli Fastighet I AB

Hög avkastningspotential med begränsad nedsida

Coeli erbjuder dig som kund en unik placeringsmöjlighet i fastigheter som annars är svårtillgänglig för allmänheten, då den kräver stora kapitalinsatser och hög kompetens. Vi ger dig möjlighet att äga flertalet fastigheter för att uppnå en riskspridning genom direktinvesteringar i svenska fastigheter i en publik fondstruktur.

Coelis fastighetsfond Fastighet I AB gör investeringar i utvecklingsfastigheter, detta är ett segment på fastighetsmarknaden som uppvisat en lång och god avkastningshistorik. Målsättningen med förvaltningen är att skapa hög avkastning. Vi strävar efter att avkastningen till investerarna ska överstiga 10 procent per år efter avgifter.

Revisorer

Bolagsstyrning

Styrelse och ledning

Finansiell kalender

Revisorer

Den externa revisorn ska granska Coeli Fastighet I AB:s årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Vid extra bolagsstämman 21 december 2016 valdes Leonard Daun, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Coeli Fastighet I AB:s revisor. Ytterligare information om bolagets revisor, inklusive arvode, kommer att finnas i kommande årsredovisning.

Styrelse och ledning

Förvaltare är Coeli Asset Management AB. Coeli Asset Management AB är ett bolag inom Coelikoncernen som är registrerat i Sverige och som har tillstånd till förvaltning av alternativa investeringsfonder under AIF-lagen.

Jakob Pettersson: Jakob är ansvarig för Coeli Real Estates fastighetstransaktioner. Tidigare har han arbetat på Newsec där han var analyschef och bland annat ängnade sig åt strategisk fastighetsrådgivning och transaktioner. Jakob har en examen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Styrelsen består av tre styrelsemedlemmar med lång erfarenhet inom finanssektorn. Förvaltningsledningen föredrar varje investeringsunderlag varefter styrelsen ger sin rekommendation till beslut. Det formella beslutet tas av Coeli Asset Management AB efter delegation från AIF-förvaltaren.

Förvaltare av Coeli Real Estate

Jakob Pettersson

Fondförvaltare

Ordförande
Patric Sandberg Helenius

Advokat och delägare, Advokatfirman Lindahl

Styrelseledamot
Mikael Larsson

Grundare, huvudägare och koncernchef Coeli-gruppen

Styrelseledamot
Jan Nordström

Projekt- och Byggledare genom bolaget J.G.N Bygg & Projekt AB

VD
Henrik Arfvidsson

Verksam inom Coelikoncernen sedan 2007, VD för bland annat Coeli Private Equity 2016 AB samt Coeli Fastighet II AB.

Finansiell kalender 2020

Datum Aktivitet
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
Vecka 14 Årsredovisning 2019
2020-04-29 Årsstämma
2020-08-30 Delårsrapport januari – juni 2020

För att få ett ärende behandlat på stämman ska en begäran inkomma till bolaget senast 7 veckor före stämman. Styrelsens ordförande utgör funktion för valberedning och förslag till ordförande lämnas via e-post realestate@coeli.se.

Innehav

Vagnhallen Vällingby

Luktviolen Södertälje

Styrmannen Huddinge

Sankt Ilian Enköping

Vagnhallen Vällingby

Vagnhallen 15 & 16 förvärvades i juli 2017.

Fastigheterna har en uthyrningsbar area om ca 16 000 m² och ligger i nära anslutning till Vällingby centrum.

Luktviolen Södertälje

Luktviolen 2 förvärvades i oktober 2017.

Fastigheten har en uthyrningsbar area om 895 m² och är fullt uthyrd till ICA.

Styrmannen Huddinge

Styrmannen 31 förvärvades i oktober 2017.

Fastigheten har en uthyrningsbar area om 650 m² och är fullt uthyrd till Hemköp.

Sankt Ilian Enköping

Sankt Ilian 36:10 förvärvades i januari 2018.

Fastigheten har en uthyrningsbar area om 3 350 m² och är fullt uthyrd till Hermibil i Mälardalen AB och Circle K Sverige AB.

Pressmeddelande

Ladda fler
Hem Våra fonder Fastighetsfonder Coeli Fastighet I AB