Coeli Fastighet I AB

Coeli Fastighet I AB köper lättindustrifastigheter med möjlighet till bostadsutveckling. Hyresintäkter bidrar till stabila kassaflöden, samtidigt finns det potential för ytterligare avkastning då fastigheterna har geografiska lägen som är attraktiva för bostadsutveckling. Fastigheterna som förvärvas är belägna i områden som har potential att utvecklas till trivsamma och trygga kvarter med bostäder, affärer och utomhusmiljöer. Genom fastighetsinvesteringarna är Coeli Fastighet I AB med och drivande i utvecklingen.

TÄNK PÅ ATT historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonder och värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Risk

6/7

Köp fonden

Fonden är tillgänglig för köp på Nordic Growth Market (NGM).

Läs mer här

Innehav

Bolaget äger mestadels kommersiella lokaler med potential till värdeskapande genom förvaltning eller detaljplaneutveckling.

Coeli Fastighet I AB arbetar ständigt för att bygga och bibehålla långsiktiga relationer med hyresgäster, kommuner, stadsutvecklingsenheter och investerare.

Läs mer om Bolagets fastighetsportfölj här.

Läs mer här

Bolagsinformation

Nedan finns bolagsinformation kopplat till Coeli Fastighet I AB.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.