Rådgivande och Diskretionär förvaltning

Vi erbjuder kunder att förvalta sitt kapital både rådgivande och diskretionärt. Tjänsterna är framtagna för att kunna skapa flexibilitet och möjlighet att skräddarsy lösningar för att kunna möta varje kunds unika behov och situation.

TÄNK PÅ ATT historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonder och värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltningstjänster efter unika behov

Vi erbjuder kunder att förvalta sitt kapital både rådgivande och diskretionärt. Tjänsterna är framtagna för att kunna skapa flexibilitet och möjlighet att skräddarsy lösningar för att kunna möta varje kunds unika behov och situation.

Vi passar därför både den aktive investeraren som själv tar investeringsbeslut men som söker stöd av en rådgivares expertis samt individer som helt vill lämna över förvaltningsbeslut åt förvaltarna. En vanlig lösning är att kombinera både den rådgivande och diskretionära förvaltningen.

Vi arbetar även med lösningar och upplägg som kombinerar både den rådgivande och diskretionära förvaltningen. Tillsammans med en rådgivare lägger vi fokus på att förstå mål, riskprofil och tidsaspekt för att hitta en så anpassad lösning som möjligt.

Man i affärskostym som pratar i telefon utomhus, omgiven av kollegor i bakgrunden, vilket illustrerar rådgivning.

Rådgivande förvaltning

En aktiv rådgivningstjänst för en aktiv investerare

Den rådgivande förvaltningstjänsten passar den aktive investeraren som själv vill ta investeringsbeslut, men söker stöd av en rådgivares expertis för att hitta nya infallsvinklar och för att finna nya investeringsmöjligheter. 

Du får tillgång till unika investeringsmöjligheter och den kapitalförvaltning som Coeli erbjuder där du väljer de investeringar som passar din totala portfölj. I samråd med din rådgivare bygger vi gemensamt en allokering som passar dig och de mål du satt upp.

Diskretionär förvaltning

Professionell och effektiv förvaltning

Coeli erbjuder diskretionär portföljförvaltning med målsättningen att skapa en effektiv grundportfölj för att generera riskjusterad avkastning över tid.

Diskretionär portföljförvaltning innebär att överlåta löpande förvaltning och investeringsbeslut i den likvida delen av portföljen till ett professionellt och ansvarigt förvaltarteam. Förvaltningen bygger på konkurrenskraftig strategisk och taktisk allokering samt aktiv förvaltning.

Tillsammans med din rådgivare utgår ni ifrån den risknivå och investeringshorisont som passar din uppsatta finansiella plan och förvaltare investerar kapitalet inom ramarna för din investeringsprofil och framtagna strategi.

Man framför trappa

Kapitalförvaltning

Coelis förvaltningsmodell bygger på en bevisad förvaltningsstrategi med flera högavkastande tillgångsslag och riktig diversifiering. Syftet är att fördela risker och ge möjlighet till god avkastning över tid.

Tillsammans med en rådgivare tar vi fram en finansiell plan utifrån Coelis förvaltningsmodell som skräddarsys utifrån dina behov.

Läs mer om vår investeringsmodell här.

Läs mer här

Unika Investeringsmöjligheter

Coeli har investerat i onoterat sedan 2006 och vi är övertygade om att investeringar inom Private Equity och onoterade fastighetsbolag hör hemma i en större investeringsportfölj. Detta för att öka möjligheten till bra avkastning och bättre riskspridning.

Coeli investerar även vårt eget kapital sida vid sida med våra kunder. Genom att dela risk och belöning säkerställer vi att våra intressen är fullständigt allierade med våra kunder.
Läs mer här

Närhet till förvaltarteam

Vi lägger stort värde i att utbilda våra kunder och skapa förståelse och insyn i den förvaltning som bedrivs, allt för att bygga tillit till respektive förvaltningsstrategi.

Som ett steg i detta erbjuder vi möjlighet till direktkontakt med våra fondförvaltare och investeringsteam inom Private Equity och fastigheter.

Vår partnerskapsmodell bygger på att förvaltare, entreprenörer och investerare själva är stora ägare i sina fonder och bolag. Genom gemensamma incitament med teamen så säkerställer vi att värdeskapande och långsiktighet alltid är i fokus. Detta medför att teamen sätter stort värde i att vara tillgängliga för våra investerare.

Läs mer här

Kontakta oss

Har du frågor om hur du ska tänka med förvaltningen av ditt kapital? Vill du ha hjälp med förvaltningen av din förmögenhet? Hör av dig till oss.

Fyll i dina uppgifter här

Fredrik Billving

Rådgivningschef

Fredrik Billving

RådgivningschefMagnus S Larsson

Förmögenhetsrådgivare, Coeli Wealth Management

Magnus S Larsson

Förmögenhetsrådgivare, Coeli Wealth ManagementOla Ternlund

Head of Wealth Management Skåne, Partner

Ola Ternlund

Head of Wealth Management Skåne, PartnerMarcus Bratt

Head of Wealth Management Västsverige

Marcus Bratt

Head of Wealth Management VästsverigeHär anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.