Coeli Fastighet II AB

Förändringar som skapar nya investeringsmöjligheter

I Sverige pågår idag en stor strukturell förändring med både en historiskt kraftig befolkningstillväxt och en omfattande urbanisering i framförallt stora och medelstora svenska städer. Vi vill att våra kunder ska få ta del av de möjligheter som uppstår i och med denna förändring.

Vi köper utvecklingsfastigheter såsom industrifastigheter och kommersiella fastigheter där hyresintäkter bidrar till stabila kassaflöden. Samtidigt finns det potential för ytterligare avkastning då fastigheterna har geografiska lägen som är attraktiva för bostadsutveckling. De fastigheter vi förvärvar är belägna i områden som har potential att utvecklas till trivsamma och trygga kvarter med bostäder, affärer och utomhusmiljöer. En utveckling som vi genom våra fastighetsinvesteringar är med och driver.

Kontakta oss

Vill du veta mer om fonden, hör av dig till oss.

Kontakta oss pil

Köp fonden

Om du är intresserad av att köpa fonden, hör av dig till oss.

Köp fond pil

Våra fastighetsinnehav

Vi utvärderar noggrant potentiella investeringsobjekt innan förvärv. Här hittar du de fastigheter som uppfyller våra kriterier och som vi hittills investerat i.

Söderby 1:816

Runö 7:145

Söderby 1:816

906

Uthyrningsbar area (LOA)

906

kvm

November 2019

Förvärvad

Runö 7:145

 1 181

Uthyrningsbar area (LOA)

2 800

kvm

Mars 2020

Förvärvad

Nyheter och Pressmeddelanden

Här hittar du alla våra nyheter och pressmeddelanden om fonden.

Visa alla

Nyheter

Pressmeddelanden

Ladda fler

Inga nyheter finns

Ladda fler

Finansiell kalender

Styrelse och ledning

Bolagsstyrning

Revisorer

Finansiell kalender 2020

Datum Aktivitet
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
Vecka 14 Årsredovisning 2019
2020-04-29 Årsstämma
2020-08-31 Delårsrapport januari – juni 2020

För att få ett ärende behandlat på stämman ska en begäran inkomma till bolaget senast 7 veckor före stämman. Styrelsens ordförande utgör funktion för valberedning och förslag till ordförande lämnas via e-post realestate@coeli.se.

Styrelse och ledning

Förvaltare
Jakob Pettersson

Förvaltare, Coeli Fastighet

Ordförande
Helena Liljedahl

Styrelsens ordförande sedan 2019. Helena har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen och är för närvarande VD för KF Fastigheter AB.

Styrelseledamot
Mikael Larsson

Grundare, huvudägare och koncernchef Coeli-gruppen

Styrelseledamot
Jan Nordström

Projekt- och Byggledare genom bolaget J.G.N Bygg & Projekt AB

VD
Henrik Arfvidsson

Verksam inom Coelikoncernen sedan 2007, VD för bland annat Coeli Private Equity 2016 AB samt Coeli Fastighet I AB.

Revisorer

Den externa revisorn ska granska Coeli Fastighet II AB’s årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Vid extra bolagsstämma den 28 november 2018 valdes Leonard Daun, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Coeli Fastighet II AB´s revisor. Ytterligare information om bolagets revisor, inklusive arvode, kommer att finnas i kommande årsredovisning.

Prenumerera på Nyheter och Pressmeddelanden

Hem Våra fonder Fastighetsfonder Coeli Fastighet II AB