Coeli Fastighet II AB

Hög avkastningspotential med begränsad nedsida

Coeli erbjuder dig som kund en unik placeringsmöjlighet i fastigheter som annars är svårtillgänglig för allmänheten, då den kräver stora kapitalinsatser och hög kompetens. Vi ger dig möjlighet att äga flertalet fastigheter för att uppnå en riskspridning genom direktinvesteringar i svenska fastigheter i en publik fondstruktur.

Coelis fastighetsfond Coeli Fastighet II AB gör investeringar i utvecklingsfastigheter, detta är ett segment på fastighetsmarknaden som uppvisat en lång och god avkastningshistorik. Målsättningen med förvaltningen är att skapa hög avkastning. Vi strävar efter att avkastningen till investerarna ska överstiga 10 procent per år efter avgifter.

Revisorer

Bolagsstyrning

Styrelse och ledning

Finansiell kalender

Revisorer

Den externa revisorn ska granska Coeli Fastighet II AB’s årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Vid extra bolagsstämma den 28 november 2018 valdes Leonard Daun, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Coeli Fastighet II AB´s revisor. Ytterligare information om bolagets revisor, inklusive arvode, kommer att finnas i kommande årsredovisning.

Styrelse och ledning

Förvaltare är Coeli Asset Management AB. Coeli Asset Management AB är ett bolag inom Coelikoncernen som är registrerat i Sverige och som har tillstånd till förvaltning av alternativa investeringsfonder under AIF-lagen.

Jakob Pettersson: Jakob är ansvarig för Coeli Fastighet II AB’s fastighetstransaktioner. Tidigare har han arbetat på Newsec där han var analyschef och bland annat ägnade sig åt strategisk fastighetsrådgivning och transaktioner. Jakob har en examen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Förvaltare av Coeli Real Estate

Jakob Pettersson

Fondförvaltare

Ordförande
Helena Liljedahl

Styrelsens ordförande sedan 2019. Helena har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen och är för närvarande VD för KF Fastigheter AB.

Styrelseledamot
Mikael Larsson

Grundare, huvudägare och koncernchef i Coeli-gruppen.

Styrelseledamot
Jan Nordström

Projekt- och Byggledare genom bolaget J.G.N Bygg & Projekt AB

VD
Henrik Arfvidsson

Verksam inom Coelikoncernen sedan 2007, VD för bland annat Coeli Private Equity 2016 AB samt Coeli Fastighet I AB.

Finansiell kalender 2020

Datum Aktivitet
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
Vecka 14 Årsredovisning 2019
2020-04-29 Årsstämma
2020-08-31 Delårsrapport januari – juni 2020

För att få ett ärende behandlat på stämman ska en begäran inkomma till bolaget senast 7 veckor före stämman. Styrelsens ordförande utgör funktion för valberedning och förslag till ordförande lämnas via e-post realestate@coeli.se.

Pressmeddelande

Ladda fler
Hem Våra fonder Fastighetsfonder Coeli Fastighet II AB