Coeli Private Equity AB

Attraktiv investeringsmöjlighet med nordiskt fokus

Coeli Private Equity AB är ett nybildat investmentbolag som genom föreslagna fusioner med nio befintliga Coeli Private Equity-bolag ska fortsätta bedriva investeringsverksamhet för dess investerare och aktieägare. Med en relativt stor och väldiversifierad portfölj samt fortsatt fokus på den nordiska Private Equity-marknaden kommer bolaget vara ett attraktivt investeringsalternativ för de investerare som önskar en långsiktig allokering mot onoterade innehav.

Coeli Private Equity AB gör investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik. Som investerare får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra stora professionella aktörer. Mervärde skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

Revisorer

Bolagsstyrning

Styrelse och ledning

Finansiell kalender

Revisorer

Den externa revisorn ska granska Coeli Private Equity AB’s årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Vid extra bolagsstämma den 15 oktober 2018 valdes Leonard Daun, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Coeli Private Equity AB´s revisor. Ytterligare information om bolagets revisor, inklusive arvode, kommer att finnas i kommande årsredovisning.

Styrelse och ledning
Ledningen för Coeli Private Equity AB har tillsammans 25 års erfarenhet från Private Equity-branschen genom investeringar i riskkapitalfonder och från direktinvesteringar i bolag.

Henrik Arfvidsson: Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coeli sedan 2007, under de första fyra åren arbetade han med att bygga upp och driva Coeli AB:s depåadministration. Det sista året med fokus på ledarskap och systemutveckling. Han har redan från start varit insatt i Private Equity produkterna och ansvarat för de administrativa delarna för de olika Private Equity-bolagen. Henrik Arfvidsson har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör för de olika Private Equity-bolagen och sedan 2018 VD för Coeli Private Equity AB.

Henrik Arfvidsson

VD Coeli Private Equity AB

Styrelse i Coeli Private Equity AB
Styrelsen består av tre styrelsemedlemmar med lång erfarenhet inom finanssektorn. Förvaltningsledningen föredrar varje investeringsunderlag varefter styrelsen ger sin rekommendation till beslut. Det formella beslutet tas av Coeli Asset Management AB efter delegation från AIF-förvaltaren.

Styrelseordförande
Mikael Larsson
Huvudägare i Coeli
Mikael Larsson är grundare och huvudägare i moderbolaget Coeli Holding AB. Han har varit verksam inom den finansiella sektorn under närmare 30 år och har skapat sig en bred erfarenhet och kompetens inom kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Delaktig sedan start i Coeli Private Equity strategierna. Mikael arbetar i dag aktivt med både strukturella och operativa frågor inom hela Coeli-koncernen.

Ledamot
Johan Winnerblad
Advokat, partner och styrelseordförande på Advokatbyrån Vinge. Johan Winnerblad är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge. Han är verksam i Stockholm och har särskild erfarenhet inom områdena för bioteknik, läkemedel & livsmedel, finansiella tjänster, IT, teknik och telekom samt sport, media och underhållning.

Henrik Arfvidsson
VD Coeli Private Equity AB
Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coeli sedan 2007, under de första fyra åren arbetade han med att bygga upp och driva Coeli AB:s depåadministration. Det sista året med fokus på ledarskap och systemutveckling. Han har redan från start varit insatt i Private Equity produkterna och ansvarat för de administrativa delarna för de olika Private Equity-bolagen. Henrik Arfvidsson har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör för de olika Private Equity-bolagen och sedan 2018 VD för Coeli Private Equity AB.

Finansiell kalender 2019

DatumAktivitet
TBDÅrsredovisning

För att få ett ärende behandlat på stämman ska en begäran inkomma till bolaget senast 7 veckor före stämman. Styrelsens ordförande utgör funktion för valberedning och förslag till ordförande lämnas via e-post mikael.larsson@coeli.se.

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nyheter/Pressmeddelanden

Visa alla

Nyheter

Pressmeddelanden

Inga nyheter finns

Hem Våra fonder Private Equity Coeli Private Equity AB