Förvaltarkommentar Coeli Global Select januari 2023

Plus 6% i jämförelse med minus 8%. Den första siffran är konsumentförsäljningen i USA under december månad. Den andra är motsvarande statistisk i Sverige och en så svag siffra får vi gå hela vägen tillbaka till 1993/1994 för att hitta. Det här är förklaringen till varför det känns så jobbigt i Sverige just nu men också förklaringen till varför fonden ökade med 9,15% under januari månad. USA är det viktigaste landet för vår fond, eftersom när det går bra för USA, så går det oftast bra för de globala aktiebörserna.

Vårt förvaltningsarbete under hösten 2022 börjar nu ge utdelning och fonden utvecklades 1,5 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex i januari. Tre av de fyra aktier som gick bäst under månaden var bolag vi passade på att köpa under 2022 när dessa var oförskämt billiga; Autonation, Société Générale samt MSCI. Bland de aktier som gick svagast hittar vi våra indiska banker, aktier som gick starkt under 2022 men som nu hämtar andan en aning. Under februari rapporterar de flesta av fondens innehav och vi ser med spänning fram emot att ta del av deras kvartalsrapporter.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

2022 präglades av inflation, krig, energikris och räntehöjningar. Ett gräsligt och hemskt år och även om kriget i Ukraina fortfarande pågår så är det värsta troligen förbi när det gäller inflationen, vilket kommer leda till en långsammare räntehöjningstakt framöver. Ett första tecken på det såg vi när Fed vid senaste mötet höjde räntan med endast 0,25 procentenheter. Under 2022 fick vi uppleva fyra tillfällen då man höjde räntan med 0,75 procentenheter! Det som kommer vara viktigt för inflationens utveckling framöver är styrkan i den amerikanska arbetsmarknaden. En svagare arbetsmarknad låter kanske negativt men kopplat till inflationen kan det ha en dämpande effekt då högre arbetslöshet ger lägre lönetryck vilket i sin tur hämmar inflationen.

Nationalekonomerna debatterar just nu om det kommer bli en ihållande konjunkturnedgång eller om vi snart börjar lyfta igen. När vi analyserar våra företag så ser vi lite för stora varulager men vi ser också en utbredd vilja till ökade investeringar. Detta gör att vi tror att förbättrad makro och bra bolagsrapporter kommer driva marknaderna till högre nivåer. En ”lagom” hög inflation kan t.o.m. vara bra för våra bolag då de har lättare att få igenom prishöjningar vilket gynnar bolagens omsättning och lönsamhet.

Förändringar i portföljen

Under månaden sålde vi vår Special Situations-aktie, Danske Bank. En aktie vi började köpa under hösten när kursen stod i 100 DKK/aktie och som vi nu sålde några månader senare på runt 140DKK/aktie. Special Situations är mer opportunistiska innehav som vi kan äga under en kortare tidsperiod. Ett mycket intressant komplement till våra Champions. Titta på den här filmen där vi bland annat går igenom hur vi tänker kring Special Situations.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Det positiva marknadssentiment som återvände i januari belönade våra bolag. I samband med att ökningstakten av långräntorna nu avtar och att dessa blir mer stabila tror vi marknadens riskaptit kommer bestå och fortsatt belöna den typen av bolag vi är investerar i. Kvalitetsbolag med bra vinsttillväxt, låg skuldsättning och starka varumärken.

Nyheter

Glöm inte att anmäla er till vårt nyhetsbrev för våra fonder. Vid varje kvartalsslut bifogar vi hela listan på innehaven i våra fonder.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK9,15%9,15%29,51%172,06%
Jämförelseindex7,65%7,65%32,36%148,37%

 

Förvaltarkommentar Coeli Global Select januari 2023

Förvaltarkommentar Coeli Global Select januari 2023-

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.