Förvaltarkommentar Coeli Global Select november 2022

November var en relativt bra månad för aktiemarknaderna som bland annat gladdes av att Jerome Powell, den Amerikanska centralbankens chef, gjorde ett uttalande om att ökningstakten i de korta räntorna kommer att minska. I praktiken innebär det färre stora höjningar av styrräntorna framöver vilket är positivt för ekonomin. Utvecklingen för Coeli Global Select var 1,16% i november vilket var 2,56 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. Differensen mot index förklaras till största del av att index hade en mer gynnsam stängning sista handelsdagen i månaden i jämförelse med globalfonden.

De aktier som gick starkast under månaden var Sterling Infrastructure, ASML och L’Oréal. De aktier som hade den svagaste utvecklingen under månaden var Pagseguro, United Health samt Amazon.

Att Sterling Infrastructure ligger i topp beror på att bolaget kom in med en fantastisk rapport där omsättningen steg med 20% och nettovinsten ökade med 35% i årstakt. Bolagets CEO berättade under konferenssamtalet att orderboken stiger tvåsiffrigt vilket är riktigt starkt i tider då husmarknaden i USA har varit svag. Den näst bästa aktien var vår fina champion L’Oréal som är verksamma inom kosmetika samt skönhet. Under månaden träffade vi bolagets CFO och diskuterade hållbarhet samt den ekonomiska utvecklingen i bolaget. Vi deltog även på ASML’s kapitalmarknadsdag i Veldhoven och besökte Société Générale i Paris.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Det som gav mest bränsle till marknadens uppgång under månaden var en bra inflationssiffra från USA. När inflationen minskar diskonterar marknaden in att centralbankerna kommer göra färre räntehöjningar framöver vilket får en positiv inverkan. Om låg inflationsökning gör marknaden glad, så ser den just nu negativt på bra arbetsmarknadsrapporter. En för stark arbetsmarknad gör att lönerna riskerar att öka för mycket och det är precis det som centralbankerna inte vill. Ska man få ned inflationen måste löneökningarna hållas tillbaka. Summa summarum fick månadens viktiga makrodata den amerikanska 10-åriga räntan att falla tillbaka.

De signaler vi fick från vissa bolag under rapportperioden är att man ser över sina kostnader. I synnerhet den globala teknologisektorn där man antingen drar ned på nyrekrytering eller faktiskt drar ned antalet anställda. Detta gäller framför allt i bolag som har vuxit utan en högre lönsamhet som exempelvis Twillio, Salesforce och Twitter. Dessa bolag är ej innehav i fonden.

Från Kina får vi signaler att det finns ett stort missnöje gällande den hårda politik landet för rörande nedstängningar för att förhindra smittan av Covid. I vissa städer visar folket missnöje genom att gå ut och protestera på gatorna. En åtgärd som den kinesiska regeringen har vidtagit för att mildra effekterna av nedstängningen är att man minskar säkerhetskraven på de kinesiska bankerna. Detta gör att de kan ha en mer generös kreditgivning vilket är positivt för små- och medelstora bolag.

Förändringar i portföljen

Under månaden sålde vi mjukvarubolaget Truecaller och köpte i stället in ett bolag till special situations delen av portföljen, amerikanska bolaget AutoNation. AutoNation påminner om svenska Bilia och det är framför allt två saker vi gillar med bolaget. Det första är att värderingen är väldigt låg och det andra är att bolaget köper tillbaka en stor mängd aktier. Aktieåterköpen kommer ha stark positiv påverkan på utvecklingen av vinst per aktie kommande rapportperioder.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vi tror att den multipelkontraktion (P/E-talen minskar) som har pågått från årsskiftet fram till november i kvalitetsbolag med lite högre värderingar nu kommit till ett slut. Det gör att vi ser en fin uppsida i våra champions drivet av bolagens vinsttillväxt. Kombinationen av våra champions och special situations gör att vi har en väldigt spännande portfölj. Kom ihåg att de bästa aktieaffärerna görs i dåliga tider. Detta tål att upprepas flera gånger.

Nyheter

Vi har startat en ny fond, Coeli Global Small Cap Select, som är en global småbolagsfond. För första gången har vi nu presenterat alla fondens innehav. Allt man behöver göra är att anmäla sig till vårt nyhetsbrev så kommer innehavslistan finnas tillgänglig via en länk i månadsbrevet för småbolagsfonden.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK1,16%-12,96%30,54%160,45%
Jämförelseindex3,72%-0,06%34,54%145,08%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.