Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select juli 2023

Utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select var 2,17 % under juli månad vilket var 0,28% procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. Hittills i år är den globala småbolagsfonden upp över 13% vilket är i linje med vårt index. Småbolagen fortsätter att utvecklas väl och börjar nu komma i kapp de stora bolagen.

De aktier som gick starkast under månaden var Ameresco, Axfood och Modine Manufacturing. De aktier som hade den svagaste utvecklingen var Note, Asbury Automotive och Instalco.

Denna månad lyfter vi fram det svenska bolaget Fortnox som återigen kom in med en väldigt bra kvartalsrapport. Bolaget har kommunicerat att man har som mål att nå 700 000 kunder med en snittintäkt på 300 kr per kund år 2025. Fortnox är på god väg att nå dit och meddelade vid halvårsskiftet att bolaget har 510 000 kunder och 253 kr i snittintäkt per kund. Tillväxten i verksamheten har drivit på aktiekursen som stigit mer än 30% sedan årsskiftet, vilket givit ett fint bidrag till fondens avkastning.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Trots att inflationen i USA har fallit till en nivå runt 3% valde Federal Reserve att höja räntan i juli med en ”kvarting” (0,25 procentenheter) till 5,5%. Centralbankschefen Jerome Powell, är fortsatt fast besluten att trycka ned inflationen till målet på 2%. En styrränta på 5,5% är den högsta sedan 2001 då räntan toppade på 6,5%.

I Sverige vill inte inflationen ge vika utan fortsätter att vara hög och vid senaste mätningen var den över 9%. Det som bland annat gör det svårt att få ned inflationen är att vi importerar inflation som en konsekvens av den svaga kronan. Varor och tjänster i exempelvis dollar och euro blir dyrare när valutan är svag. Sedan kan vi också få tillfälliga prisökningar som till exempel när världsartisten Beyoncé gjorde ett framträdande i Stockholm och alla tillresta konsertbesökare tillfälligt drev upp hotellpriserna i staden. Priset på hotellnätter och restaurangbesök är en av tolv delkomponenter när inflationen beräknas varje månad. Över tid kommer vi dock få ned inflationen även i Sverige, men det kommer att ta längre tid än i exempelvis USA.

För närvarande lider svenska bygg- och fastighetsbolag av den höga räntenivån med stora nedgångar i aktiekurserna hos de noterade bolagen. I vår special situations del har vi utnyttjat denna nedgång och investerat i ett antal räntekänsliga bolag, såväl svenska som utländska, som mest sannolikt kommer att stiga när väl räntan kommer ned (Catena, Instalco, Argan med flera).

Ett land som redan har börjat sänka räntan är Brasilien. I början av augusti sänkte centralbanken SELIC-rate (reporäntan) med 0,5 procentenheter. Den lägre räntan kommer troligen ha en positiv påverkan på fondens två brasilianska innehav Pagseguro och Magazine Luiza de kommande 12 månaderna.

Förändringar i portföljen

Under månaden gjorde vi två förändringar i småbolagsfonden, vi köpte YouGov och sålde Ameresco. YouGov är ett engelskt bolag som arbetar med marknadsundersökningar där man också samlar in data om olika kunders produkter. Vi vet alla att det inte är speciellt populärt att vara med i olika marknadsundersökningar (via telefonförsäljare) men YouGov har löst detta med ett sinnrikt system, där den som är med i panelen tjänar pengar på sina åsikter. YouGov är ett nytt spännande innehav som förväntas växa omsättning och vinst med mer än 20% de kommande två åren.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vår marknadstro är fortsatt att småbolag kommer utvecklas bra under 2023 och när väl centralbankerna kommer till ett läge att de börjar prata om räntesänkningar kommer detta ge en extra boozt till småbolagens aktiekurser. I våra bolag finns en god underliggande vinsttillväxt som vi tror kommer premieras lite extra när väl marknaden börjar fokusera på bolagens leverans och släpper sitt fokus på räntenivån.

Nyheter

Glöm inte att anmäla er till vårt nyhetsbrev för våra fonder. Vid varje kvartalsslut bifogar vi hela listan på våra spännande entreprenörsdrivna bolag som finns i Coeli Global Small Cap Select.

 

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.