Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select juni 2023

Utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select var 3,06% under juni var vilket var 1,60% procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. Hittills i år är den globala småbolagsfonden upp strax över 11% vilket är i linje med vårt index. Småbolag som tillgångsslag fortsätter att utvecklas väl och börjar nu komma ikapp de stora bolagen. Vi ser fram mot en spännande börssommar med en stundande rapportperiod i juli och augusti, där vi hoppas på starka rapporter så att det positiva momentumet i småbolagen håller i sig.

De aktier som gick starkast under månaden var Modine Manufacturing, Sterling Infrastructure och Medpace. De aktier som hade den svagaste utvecklingen var Volution, Munters och Mortgage Advice Bureau.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Under månaden tog Federal Reserve en paus i räntehöjningarna för första gången på över ett år och i skrivande stund är USA:s styrränta 5,25%. Generellt så fungerar Feds räntestrategi och inflationen har fallit tillbaka till cirka 4% i årstakt. Den höga styrräntan har dock inte avskräckt aktiemarknaderna utan hittills har det varit ett bra börsår med stora uppgångar över lag. I Sverige fortsatte dock Riksbanken med sina höjningar då man vid senaste mötet höjde räntan till 3,75 %. Vi är fortsatt en bit från nivåerna i USA men det känns som att det börjar bli kännbart för personer med rörliga bolån. Både USA och Sverige använder styrräntan som verktyg för att göra lånade pengar dyrare och därmed minska efterfrågan i ekonomin. Och det fungerar, månadskostnaden för ett rörligt bolån har i realiteten blivit flera hundra procent högre i jämförelse med ett år sedan. De höga räntekostnaderna ”tar bort” pengar som annars skulle kunna användas till konsumtion, sparande etcetera. Både USA:s och Sveriges centralbank har som mål, och är fast beslutna, att få ned inflationen till 2%. Vi tror att USA kommer komma dit snabbare än Sverige eftersom USA inte har samma problem med en svag valuta som vi har. Tyvärr fortsätter den svenska kronan att vara väldigt svag mot dollarn, euron samt pundet, vilket spär på den importerade inflationen och ger Riksbanken ytterligare huvudbry.

Det är en delvis tudelad världsekonomi som vi nu ser. Den största ekonomin i världen, USA, fortsätter att gå bra och där ser vi nu tecken på att husbyggnationen eventuellt kommer ta fart uppåt igen trots att räntan är på de här nivåerna. USA och deras välskötta bolag är något alldeles extra när det kommer till att skapa ekonomiska värden.

I Europa så ser vi att räntehöjningarna börjar bita i de industrier som är räntekänsliga, likt byggindustrin, och det här är något vi tror kommer återspeglas i rapporterna som börjar nästa vecka. Kina är komplext, konsumenten ger tecken på att sätta fart igen men deras fastighetssektor ser ut att vara tyngd av alla de överinvesteringar som har skett under lång tid. Att Kina inte riktigt kommer igång är en av förklaringarna till att oljepriset är ganska dämpat.

Förändringar i portföljen

Under månaden köpte vi fyra nya bolag till småbolagsfonden. Inga bolag lämnade portföljen.

Det brasilianska bank- och betalningsbolaget Pagseguro togs in som en Special Situation. Under hösten ser vi framför oss att Brasilien kommer sänka sin styrränta vilket innebär att Pagseguros räntemarginaler ökar. Det innebär också att den brasilianska konsumenten får en lägre ränta på sin kreditfinansierade konsumtion av kläder, elektronik, bilar etcetera.

Vi köpte också tre bolag som klassas som Champions, Napco Security Technologies, Games Workshop och Exclusive Network. Det amerikanska bolaget Napco Security Technologies är verksamma inom larm, videoövervakning och låssystem med en stadigt växande servicedel med höga marginaler. Games Workshop är ett engelskt bolag som är mest känt för sitt rollspel Warhammer, men har också en stark position inom bräd- och datorspel. Det franska bolaget Exclusive Network fokuserar på att hjälpa bolag att implementera lösningar för cybersäkerhet. Man tillverkar inga egna system utan fungerar som distributör och installatör av till exempel Qualys (ett innehav i småbolagsfonden) program för cybersäkerhet. Cybersäkerhet är en stark och nödvändig trend runt om i världen där fler och fler bolag investerar mycket pengar i lösningar som skyddar bolagets digitala tillgångar mot yttre hot.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vi fortsätter att investera i bolag som är verksamma inom intressanta nischer med god tillväxtpotential. Bolag som på sikt kommer vara med och bidra till värdeökning av våra andelsägares investerade kapital. Även om det verkar segt att få ned inflationen i vissa delar av världen, så tror vi att kommande tolv månader blir en stark period för aktiemarknaden och speciellt för mindre bolag. Jämför vi P/E-talen (värderingen) för S&P 500 och S&P 600 Small Cap index så är skillnaden hela 32% d.v.s. små bolag är betydligt billigare än stora bolag.

Nyheter

Glöm inte att anmäla er till vårt nyhetsbrev för våra fonder. Vid varje kvartalsslut bifogar vi hela listan på våra spännande entreprenörsdrivna bolag som finns i Coeli Global Small Cap Select.


Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.