Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select maj 2023

Utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select var 5,69% under maj månad var vilket var 1,54 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex. Med månadens goda avkastning har fonden stigit 7,93% under året fram till 31:a maj, vilket är 1,1 procentenheter bättre än index.

Det vi såg under andra halvan av maj var att småbolag som tillgångsklass hade en stark utveckling. Årets första månader (januari till april) har bjudit på en hel del volatilitet inom småbolagssegmentet men nu börjar det se bättre ut för de mindre bolagen.

De aktier som gick starkast under månaden var Modine Manufacturing, Munters och Sterling Infrastructure. De aktier som hade den svagaste utvecklingen var Hexatronic, Staar Surgical och Clearfield.

Bolaget med den starkaste utvecklingen i fonden, Modine Manufacturing, rapporterade fina siffror. Omsättningen växte 18% i årstakt under det senaste kvartalet och rörelsemarginalen ökade med 2,5% till 7%. Vi tror att Modine kommer kunna lyfta sin rörelsemarginal upp till 10%. Bolaget levererar olika produkter för kyla (HVAC m.m.) och har blandat annat svenska Nibe och Google Cloud som kunder.

Detta månadsbrev skriver jag på flyget på väg till USA. 3/5 av Coeli Globals analysavdelning ska vara med på två olika aktiekonferenser, en i Chicago och en i New York. Vi åker på den här typen av konferenser för att träffa många av våra innehav och leta nya spännande bolag till våra fonder. Det är inte helt otänkbart att det kan komma att dyka upp några nya amerikanska innehav i småbolagsfonden som ett resultat av alla våra möten. Jag rekommenderar att ni håller utkik på vår blogg och LinkedIn efter spännande kommentarer från våra resor.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Som vi nämnt tidigare tror vi att toppen gällande räntehöjningarna i USA nu är nära och i skrivande stund är Federal Reserves styrränta 5,25%. Styrräntan har ökat kraftigt på kort tid och när vi tittar tillbaka på perioden 2022-2023 kommer vi troligen beskriva den som exceptionell med snabbt stigande inflation och höga räntor som följd. Vi ser att Feds penningpolitik biter och att inflationen nu faller tillbaka relativt snabbt. Energipriserna är också på väg ned vilket bidrar till att dämpa inflationen. I årstakt har vi nu faktiskt deflation i energipriserna och i Tyskland är gaspriserna på en lägre nivå än vad de var innan Ryssland startade anfallskriget mot Ukraina. Vi ska komma ihåg att inflationen delvis startade genom att energipriserna steg väldigt kraftigt på kort tid under 2022.

Under rapportperioden har vi fått signaler från våra bolag att leveranskedjorna nu börjar fungera bättre vilket är en viktig pusselbit för att bolagen ska kunna skötas mer effektivt. När leveranskedjorna fungerar behöver inte bolagen binda så mycket kapital i lager vilket gynnar kassaflödet för bland annat investeringar. Bolagen kan således minska andelen skuldfinansiering av investeringarna, vilket är positivt i perioder med höga räntor.

Förändringar i portföljen

Under månaden gjorde vi inga förändringar i den globala småbolagsfonden.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vår syn är att kommande tolv månader blir en stark period för aktiemarknaden och speciellt för mindre bolag. Småbolagssegmentet gynnas av att inflationen faller till en ännu lägre nivå och när väl centralbankerna börjar prata om räntesänkningar kommer det bli extra fart på denna typ av bolag.

Nyheter

Glöm inte att anmäla er till vårt nyhetsbrev för våra fonder. Vid varje kvartalsslut bifogar vi hela listan på våra spännande entreprenörsdrivna bolag som finns i Coeli Global Small Cap Select.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.