Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select mars 2023

Utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select var -2,34% i mars vilket var 0,51 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex. Under årets tre första månader har avkastningen för den globala småbolagsfonden varit 5%, vilket är 2,07 procentenheter bättre än jämförelseindex. Mars var generellt sett en ganska svag månad för småbolagsaktier men i slutet av månaden såg vi en klar ökning av intresset för denna tillgångsklass.

De aktier som gick starkast under månaden var Mortgage Advice Bureau, Volution Group och Fortnox. De aktier som hade den svagaste utvecklingen var Titan Machinery, Clearfield och El.En. SPA.

Vi tycker det är extra roligt att det är två engelska bolag som är i topp denna månad då det visar på bredden i våra innehav. Trots att bostadsmarknaden i Storbritannien genomgår en tuff period lyckades Mortgage Advice Bureau växa sin omsättning med 4% i årstakt, öka antalet rådgivare med 8% och öka sin marknadsandel till 6,8%. Volution rapporterade också fina siffror där omsättningen växte 8,5% de senaste sex månaderna, varav den största andelen var organisk tillväxt. Nu går vi snart in i en ny rapportsäsong och det ska bli kul att följa våra bolags utveckling. Ett bolag som ska bli extra intressant att följa är en av månadens förlorare, Clearfield. I ljuset av att de har guidat för tvåsiffrig tillväxt under 2023 har rapporten potential att få fart på aktien.

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

I mitten av mars höjde Federal Reserve fed funds target rate med 0,25 procentenheter. Med hänsyn tagen till att inflationstakten nu minskar så har kanske FED nått slutet gällande räntehöjningarna. Under mars har den amerikanska 2- och 10-årsräntan kommit ned en hel del, vilket är obligationsmarknadens sätt att visa att de också tror att FED är klara med eller börjar närma sig slutet av höjningarna. Ni som har följt med och läst våra tidigare månadsbrev vet att räntenivåerna är med och påverkar aktiekurserna. Fallande räntor ger nu ett stöd till värderingarna och aktiekurserna vilket gör att vi tror på en bra aktiemarknad under året.

Under månaden har det varit mycket oro i banksektorn i Europa och USA som också har påverkat problemfria banker. Den schweiziska banken Credit Suisse togs över av UBS då befintliga ägare inte kunde skjuta till mer kapital. I USA är det bland annat Silicon Valley Bank, Signature Bank och First Republic Bank som har varit inblandade i svårigheter och nu blivit övertagna. Vi äger endast Nordnet Bank i småbolagsfonden och vi bedömer inte finns något att oroa sig för gällande bankens tillgångar. Dessutom så har finansinspektionen och dess utländska motsvarigheter jobbat i ett helt decennium med att stärka upp hela banksektorn för att den ska klara kriser bättre.

Förändringar i portföljen

Under månaden sålde vi tre bolag och köpte tre nya. De bolag som såldes var finska Musti och de amerikanska bolagen Alarm.com samt vår special situation i Titan Machinery. De nya bolagen i fonden är amerikanska Medpace, belgiska Melexis, och franska Soitec.

Medpace är ett CRO-bolag som utför kliniska tester i fas 1 till 4 åt olika läkemedelsbolag. Melexis designar bland annat sensorer till elbilar, motorcyklar, industrin, hälsovård etcetera. Det vi framför allt gillar med Melexis är deras exponering mot elbilar som vi tror kommer öka omsättningen ytterligare under kommande år. Soitec är ett bolag som är verksamt i halvledarsektorn och som tillverkar innovativa material till halvledarbolagen. Man framställer bland annat halvledarmaterial med kiselkarbid som applicerat i exempelvis elbilar ökar räckvidden jämfört med konventionellt halvledarmaterial.

Fondens positionering - marknadstro framåt

Vi går nu in i första kvartalets rapportperiod med en portfölj som har bra förväntad vinsttillväxt och låg skuldsättning. Vi bedömer att konjunkturen är på rätt väg och att den gradvis kommer förbättras. Förbättrad makrodata och starka bolagsrapporter bör vara ett bra recept för att skapa avkastning under kommande kvartal. Vid månadsskiftet februari/mars hade vi en spännande portfölj bestående av 36 globala småbolag som växer mer än marknaden.

Nyheter

Glöm inte att anmäla er till vårt nyhetsbrev för våra fonder. Vid varje kvartalsslut bifogar vi hela listan på våra spännande entreprenörsdrivna bolag som finns i Coeli Global Small Cap Select.

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.