Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select november 2022

Utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select var -4,22% under november var vilket var 6,76 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. Skillnaden mot index förklaras av att index hade en mer gynnsam stängning sista handelsdagen i månaden samt större kursrörelser på rapportdagen från några av portföljens bolag.

De aktier som gick starkast under månaden var Titan Machinery, Sterling Infrastructure och EL.En. De aktier som hade den svagaste utvecklingen under månaden var Marlowe, Semler Scientific och Staar Surgical.

Gemensamt för alla topp tre bolag var att de lämnade bra kvartalsrapporter. Sterling Infrastructure kom in med en fantastisk rapport där omsättningen steg med 20% och nettovinsten ökade med 35% i årstakt. Bolagets CEO berättade under konferenssamtalet att orderboken stiger tvåsiffrigt vilket är anmärkningsvärt då husmarknaden i USA har varit svag. Titan Machinery som bland annat säljer traktorer och jordbruksmaskiner kom in med en ännu bättre rapport där omsättningen steg med 47% och vinst per aktie steg med 88%. Även det italienska laserbolaget EL.En. kom in med en bra rapport där både omsättning och vinst steg med cirka 19%.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Det som gav mest bränsle till marknadens uppgång under månaden var en bra inflationssiffra från USA. När inflationen minskar diskonterar marknaden in att centralbankerna kommer göra färre räntehöjningar framöver vilket får en positiv inverkan. Om låg inflationsökning gör marknaden glad, så ser den just nu negativt på bra arbetsmarknadsrapporter. En för stark arbetsmarknad gör att lönerna riskerar att öka för mycket och det är precis det som centralbankerna inte vill. Ska man få ned inflationen måste löneökningarna hållas tillbaka. Summa summarum fick månadens viktiga makrodata den amerikanska 10-åriga räntan att falla tillbaka.

De signaler vi fick från vissa bolag under rapportperioden är att man ser över sina kostnader. I synnerhet den globala teknologisektorn där man antingen drar ned på nyrekrytering eller faktiskt drar ned antalet anställda. Detta gäller framför allt i bolag som har vuxit utan en högre lönsamhet som exempelvis Twillio, Salesforce och Twitter. Vi har inget av dessa bolag i fonden.

Från Kina får vi signaler att det finns ett stort missnöje gällande den hårda politik landet för rörande nedstängningar för att förhindra smittan av Covid. I vissa städer visar folket missnöje genom att gå ut och protestera på gatorna. En åtgärd som den kinesiska regeringen har vidtagit för att mildra effekterna av nedstängningen är att man minskar säkerhetskraven på de kinesiska bankerna. Detta gör att de kan ha en mer generös kreditgivning vilket är positivt för små- och medelstora bolag.

Förändringar i portföljen

Under månaden sålde vi CTEK, Semler Scientific, Pets At Home och Truecaller. I stället köpte vi Brodrene A & O Johansen, Mortgage Advice Bureau och Catena. Anledningen till förändringarna är att vi vill öka kvalitén på våra entreprenörsdrivna bolag i portföljen.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vi fortsätter att ha fokus på bolag som säljer till andra bolag och av taktiska skäl håller vi en liten andel i bolag som säljer till konsumenter. Vi investerar i spännande bolag som har en hög vinsttillväxt och som också har låg eller ingen skuld alls. Kom ihåg att de bästa aktieaffärerna gör man i de sämsta börstiderna och ett bra sätt att spara är via ett månadssparande.

Nyheter

Glöm inte att anmäla er till vårt nyhetsbrev för våra fonder. Vid varje kvartalsslut bifogar vi hela listan på våra spännande entreprenörsdrivna bolag som finns i Coeli Global Small Cap Select.

Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select november 2022

Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select november 2022-

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.