Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select oktober 2023

Utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select var -5,96% under oktober månad, vilket var 2,26 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. Förklaringen till börsnedgången i oktober beror till stor del på att räntemarknaden fortsätter att hålla sitt grepp om aktiemarknaden, och särskilt småbolagen. Dagens räntenivåer gör att obligationer är reella alternativ till aktier vilket får konsekvensen att pengar flyttas från aktiemarknaden till räntemarknaden. De höga räntenivåerna leder också till en allmän global ekonomisk inbromsning.

De aktier som gick starkast under månaden var YouGov, Nordnet och Lime. De aktier som hade den svagaste utvecklingen var Asbury Automotive, Eurogroup Laminations samt Magazine Luiza.

Alla de tre bolagen i topp kom med bra rapporter som överträffade marknadens förväntningar. Ett axplock från våra topp tre var till exempel att Nordnet överträffade försäljningen med 30% mot koncensus. Lundabolaget Lime kom in med en rapport som visar att bolaget kan växa även i sämre tider. Omsättningstillväxten kom in på 19% vilket tydliggör det fina arbete bolaget gör för att växa sin verksamhet i och utanför Norden. Det engelska marknadsundersökningsbolaget YouGovs omsättning växte med 17% samtidigt som bolaget uppvisade högre marginaler i jämförelse med tidigare kvartal.

Vi rekommenderar att ni kikar in på vår blogg då vi har lagt upp några spännande blogginlägg om våra bolag. Bland annat det tidigare nämnda bolaget YouGov.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

”Higher for longer” är det nya modeordet på finansmarknaden och syftar på att centralbankerna kanske måste hålla styrräntorna på en hög nivå längre än vad man tidigare trott, för att bekämpa inflationen. Utifrån en aktieförvaltares perspektiv gör vi bedömningen att vi är nära ”räntetoppen” och att det troligtvis bara blir en höjning till i december. Vår bedömning bygger i huvudsak på två saker, det ena är att inflationen faktiskt faller och det andra är observationer hos bygg- och fastighetsbolagen. Den höga räntan gör att fastighetsbolagens finansieringskostnader har skjutit i höjden vilket påverkar deras lönsamhet. Byggbolagens orderingång sjunker dramatiskt vilket gör att de behöver säga upp personal, som i sin tur ger ökad arbetslöshet samt att nybyggnationen bromsar in. Även om centralbankerna fokuserar på att bekämpa inflationen så kan de inte blunda för vad som faktiskt händer i ekonomin, med en lägre efterfrågan som följd, och en konsument med betydligt mindre pengar i plånboken till konsumtion. Allt sammantaget så påverkas börskurserna av detta då kursen ofta hålls uppe baserat på framtida tillväxt av bolagens vinster. När vinstutsikterna faller, så faller också aktiekursen. För oss är växande vinster en väldigt viktig faktor eftersom vi vet att det är en av de största bidragsgivarna till stigande aktiekurser på lång sikt.

Förändringar i portföljen

Under månaden köpte vi fyra nya bolag och sålde ett befintligt innehav. Incap fick lämna fonden eftersom bolaget hamnat i en negativ trend då efterfrågan från deras kunder minskat betänkligt. Till våra Champions adderade vi Auto Partner, Eagle Materials och Doximity. Auto Partner är ett polskt bolag som säljer reservdelar till bilar i Polen och Europa. Eagle Materials är ett amerikanskt bolag som tjänar pengar genom att sälja cement och gipsskivor. I och med att det är svårt att få tillstånd för nya fabriker inom denna bransch, uppstår det lokala monopol som gynnar bolaget. Doximity kan ses som ett LinkedIn för personer inom Hälsovårdssektorn. Bolaget har bland annat uppvisat en imponerade omsättningstillväxt sedan börsintroduktionen 2021.

Mandatum är en avknoppning från det välkända bolaget Sampo, och har tagit plats bland våra Special Situations i fonden. Mandatum är ett finskt bolag med fokus på kapitalförvaltning, livförsäkringar och pensioner.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vid oktober månads slut hade vi 44 innehav där Champions utgör 82% och Special Sits 18%, av fondens innehav. Baserat på nästa års förväntade vinster, är P/E-talet 17,5 för den globala småbolagsfonden, och vår bedömning är att vinsterna växer med nästan 17% under 2024. Portföljens förväntade omsättningstillväxt för 2024 är 12%, vilket kan jämföras med IMF:s prognos om 2,9 % Global BNP-tillväxt för 2024.

Vi anser oss ha en attraktiv portfölj som ska kunna skapa avkastning till er som är andelsägare. Vår bedömning är att små bolag för närvarande är en intressant tillgångsklass eftersom dessa bolag har riktigt attraktiva värderingar.

Stort tack för förtroendet att få förvalta era pengar.

Statistik

Statistik

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.