Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select september 2022

September var över lag en svag månad för aktiemarknaderna på grund av den höga inflationen och osäkerheten kring hur konsumenternas köpkraft kommer påverkas av denna. Den viktigaste parametern, 10-åriga amerikanska obligationsräntan, var uppe på 4% vilket skapade en oro som drog ned aktiemarknaden. Att arbeta som aktieförvaltare i denna miljö är som att simma motströms i en fors. Det blir ett ”simtag” fram med bolagens vinstutveckling i ryggen och två ”simtag” tillbaka med strömmen då marknadsräntan stiger. Vi ser dock tecken på avmattning i vissa inflationskomponenter vilket gör att vi tycker att det börjar se ljusare ut. Inom kort startar en ny intressant rapportsäsong och då hoppas vi det blir en repris på andra kvartalets rapportperiod med starka bolagsrapporter som fick marknaden att lyfta.

I september var utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select -10,2% vilket var 3,84 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex.

De aktier som gick starkast under månaden var Marlowe, Ameresco och Alarm.com. Marlowe är ett spännande bolag som bland annat arbetar med tjänster inriktade mot compliance. Bolaget är aktiva i Storbritannien och kan betraktas som en serieförvärvare. De aktier som hade den svagaste utvecklingen under månaden var Truecaller, Staar Surgical och Vitec Software. Truecaller genomgår nu en tuff period då några hedgefonder vill misskreditera bolaget genom att ge ut diverse ”blankar-rapporter”. Vår bedömning är att ledningen är trovärdiga i sin kommunikation och att bolaget har en stark affärsmodell som generar fina vinster.

De stora valutarörelserna i amerikanska dollarn förklarar till viss del fondens avvikelse mot index under månaden. Småbolagsfonden har en relativt stor andel, cirka 26%, av kapitalet placerat i svenska småbolag. När dollarn blir starkare tappar fonden i avkastning i relativ bemärkelse. Å andra sidan gynnas fonden när dollarna blir svagare.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Amerikanska FED höjde än en gång räntan med 0,75 procentenheter vilket fick en relativt stor negativ inverkan på börserna. Under den efterföljande presskonferensen meddelade Jerome Powell att han är fast besluten att få ned inflationen till 2%. Vår bedömning är att FED, med den senaste tidens kraftiga räntehöjningar, vill ”kyla ned” en ganska het amerikansk ekonomi. Genom att kapitalet blir dyrare (högre ränta) minskas efterfrågan på varor, tjänster och arbetskraft. I dagsläget har USA för låg arbetslöshet och Powell anser att den behöver komma upp för att undvika en alltför kraftig löneinflation. Med räntehöjningarna vill han också bromsa ökningen av fastighetspriserna. Den svenska Riksbanken ville inte vara sämre och höjde räntan med en procentenhet för att på sikt få ned inflationen till målet på 2%.

Som vi nämnde i inledningen av vårt månadsbrev har vi upplevt en väldigt stark amerikansk dollar. Den tog sig till och med över 11,3 kr vilket är den högsta nivån sedan 2001. Hur märkligt det än låter är det brist på dollar i världen som gör att den blir dyrare. I takt med att FED gör åtstramningar i sin penningpolitik för att minska inflationen, minskar också mängden dollar. I Sverige får den amerikanska penningpolitiken motsatt effekt. När dollarn blir starkare får vi något som kallas importerad inflation (varor vi köper i dollar blir dyrare i svenska kronor) vilket driver upp priserna i Sverige.

Utöver stigande räntor så slår även de höga energipriserna och andra prisökningar hårt mot konsumentaktier. Tyvärr går alldeles för stor del av den disponibla inkomsten till att betala elräkningen i stället för att använda pengarna till konsumtion.

Förändringar i portföljen

Under september gjorde vi två förändringar. Vi sålde det tyska fastighetsbolaget VIB Vermögen efter att de har gjort en joint venture med ett annat tyskt fastighetsbolag av lägre kvalitet. I stället köpte vi brasilianska Magazine Luiza som växer väldigt snabbt inom e-handel.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Efter månadens nedgång anser vi att våra innehav i Coeli Global Small Cap Select är än mer attraktivt värderade. För nästa års vinster är P/E-talet för den globala småbolagsfonden cirka 21 och den aggregerade vinsttillväxten i portföljen är över 23%. Det innebär att fondens PEG-kvot (relation mellan värdering och vinsttillväxt) är under 1. Detta är lågt med tanke på den fina kvalitet våra bolag har. Kom ihåg att de bästa aktieaffärerna görs i dåliga tider.

Nyheter

För första gången kommer vi att presentera samtliga innehav i den nya småbolagsfondens. Hela listan på våra spännande entreprenörsdrivna bolag hittar du i utskicket av detta månadsbrev.

Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select september 2022

Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select september 2022-

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.