Small Cap – Bolagen som analytikerna glömde?

Att vända på varje sten

Den legendariska fondförvaltaren Peter Lynch har sagt att “With Investment, the person that turns over the most rocks wins the game”. Vi håller med Peter Lynch till 100 %, och när det kommer till bolag i segmentet small cap tror vi verkligen att det finns en edge i att besöka företagen på deras hemmaplan, träffa ledningen och ta sig tid att dyka ner i verksamheten på djupet.

Small Cap – Bolagen som analytikerna glömde?

Jag har tittat närmare på antalet analytiker som täcker small cap (se bild nedan) och resultatet är väldigt intressant, men samtidigt inte speciellt förvånande. Av 6168 bolag saknar cirka 1400 täckning av analytiker. 700 bolag har en analytiker och 650 bolag har två. Detta betyder att cirka 44 % av vårt investeringsbara univers har ingen eller väldigt få analytiker som följer dem. Detta betyder i sin tur att det finns stora möjligheter att hitta felprissatta bolag, givet att du är villig att faktiskt göra din hemläxa, besöka bolagen och analysera dessa på djupet.


Källa: S&P Capital IQ, Börser: USA, Kanada, Europa, Nya Zeeland och Australien.
 

Vi vänder på stenarna i UK och USA

Under den senaste månaden har jag spenderat totalt 13 dagar i London, Boston, New York, Minneapolis, Chicago och träffat nästan 40 bolag. Många bolag som på förhand varit intressanta och där bilden av bolaget stärkts efter besöket. Men även den andra sidan av myntet, bolag som av olika anledningar inte är lika intressanta efter besöket. En viktig del när vi gör våra investeringsresor är att också träffa befintliga innehav för att stämma av så att bolagen fortsätter på den väg som en gång gjorde att vi valde att investera i dem.

UFP Technologies – Ett bolag som analytikerna behövde hitta rent fysiskt

Ett intressant exempel på hur värdefullt och viktigt det är att faktiskt träffa bolagen är UFP Technologies. Bolaget är baserat i Boston och tillverkar idag komponenter till medicinsk utrustning. UFP Technologies har varit väldigt framgångsrika vilket också belönat aktieägarna med en uppgång på cirka 16 810 % de senaste 20 åren. Bolaget har genomgått en transformering där man bland annat sålt den del av verksamheter som fokuserade på komponenter till industrin, en sektor med låg tillväxt och låga marginaler. I stället valde bolaget att fokusera på den sektor där marginalerna och tillväxten var betydligt högre, komponenter till medicinsk utrustning.

Under större delen av bolagets existens har ingen analytiker täckt UFP, man har deltagit på 0 aktiekonferenser och har fortfarande inte konferenssamtal i anslutning till kvartalsrapporterna. Det betyder att om man som investerare endast förlitat sig på sell side-analys eller idéer från aktiekonferenser så hade man missat denna pärla. Hade man å andra sidan lämnat kontoret och faktiskt besökt bolaget, som ligger en timme med tåg från Boston, då hade i alla fall möjligheten funnits att vara med på resan.


Chris Wright, analytiker på Coeli Global t.v. och Ronald J. Lataille, CFO UFP Technologies t.h.


Världen är global och så är även vi

På Coeli Global tror vi verkligen att aktiv förvaltning gör skillnad på lång sikt och vi ser interagerandet med bolagen på deras hemmaplan som en väldigt viktig del i detta. Per den 16:e juni 2023 har vi haft 218 möten under året med management i olika bolag. En stor andel av dessa är besök på plats med VD eller CFO. Vi kommer fortsätta att vrida och vända på varje sten för att hitta intressanta bolag till vår globala småbolagsfond, Coeli Global Small Cap Select.

UFP Technologies är ej ett innehav i Global Select eller Global Small Cap Select. 

Christopher Wright

Analytiker

Christopher Wright

AnalytikerVIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.