Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vår investeringsfilosofi – Coeli Global Select

Hög avkastning till väl avvägd risk

Coeli Global Select är en globalfond vars målsättning är att skapa en hög positiv avkastning över tid för våra andelsägare, till en relativt låg risk.

För att kunna skapa hög avkastning i fonden utgår vi från vår egen fundamentala analys när vi väljer bolag att investera i. Vi väljer bara ut runt 30 av de allra mest spännande investeringsidéer som finns i världen. Det innebär att vi inte styrs av index i vår förvaltning utan har möjlighet att investera oavsett bolagens börsvärde eller säte.

Förenklat kan vi säga att vi investerar i aktiebolag som har växande vinster och/eller alldeles för låg värdering. Det vanligaste händelseförloppet på aktiemarknaden över tid, är att om bolagsvinsten stiger så stiger också aktiekursen. Tittar vi på våra investeringar i fonden så växer vinsterna i genomsnitt mellan 10–20 procent per år för alla bolag.

För att begränsa risken i fonden investerar vi inte mer än 5 procent av fonden i ett enskilt bolag. Vi är noga med att alla våra bolag har solida balansräkningar vilket också minskar volatiliteten i fondens andelsvärde. Vi investerar också bara i företag som är listade på världens större och mest reglerade börser.

Aktier tenderar att öka i värde över tid. Därför har vi ofta en mycket liten kassaposition i fonden, vanligtvis mindre än 1 procent.

En mix av champions och special situations

Det finns två kategorier på våra innehav – champions och special situations.

Champions är bolag som är ledande i sin industri, har starka produkter och vinster som växer ordentligt, ofta mellan 10–20 procent per år. Champions affärsmodeller har höga inträdesbarriärer, såsom patent, kända varumärken och stordriftsfördelar. Ett annat gemensamt drag är att champions investerar en stor andel av sitt fria kassaflöde i vidareutveckling av företaget. De här företagen är ofta populära att äga, men kan trots det vara felprissatta.

Special situations däremot är bolag som för tillfället är impopulära i aktiemarknadens ögon, ofta för att marknaden inte tror på bolagets förmåga att växa sin vinst. Aktierna handlas ofta till stor rabatt mot sin historiska nivå. När vi satsar på special situations finns det ofta en stor diskrepans mellan hur vi ser på företaget och hur marknaden ser på företaget. Dessa investeringar görs med en kortare tidshorisont och är mer opportunistiska. I vår analys ligger vi ofta steget före och kan ha hittat interna eller externa drivkrafter som gör att bolaget kommer överraska marknaden med en bättre vinst än väntat. Exempel på branscher där vi hittar special situations är inom bygg-, kemi- eller halvledarindustrin.

När det gäller portföljsammansättningen utgör champions den större delen av portföljen, cirka 80 procent, medan special situations utgör den mindre del. Det är mixen av champions och special situations som gör att vi har möjlighet att genera positiv avkastning i olika aktiemarknadsförhållanden.

Investeringsprocess i fyra steg

Coeli Global Select är en globalfond som investerar över hela världen. Anledningen till att vi har ett globalt investeringsmandat är att vi vill ha ett stort antal aktier att välja mellan. Just nu är vårt fokus framförallt USA, Europa, Indien och Brasilien.

En viktig del i arbetet med att hitta de bästa bolagen är att göra företagsbesök och träffa ledningen och andra företagsrepresentanter. Men vi nöjer oss inte med det utan besöker också konkurrenter till de bolagen som vi äger. Det ger oss en mer heltäckande bild av ett bolag och dess industri.

Vår investeringsprocess består av fyra steg.

1. Hitta uppslag
Vi hittar uppslag till investeringar på flera olika sätt. Ett sätt är genom våra egna screeningmodeller där vi rankar aktier med hänsyn till nyckeltal och annan information som finns i olika finansiella databaser likt Bloomberg. Vi deltar också i olika aktiekonferenser och läser analyser från mäklarhus och branschlitteratur. Men det roligaste sättet är genom de 100+ bolagsbesök som vi gör varje år över hela världen, allt från Sao Paulo, till Mumbai och San Francisco.

2. Djupanalys
I analysfasen handlar det om att undersöka var bolagens omsättning kommer ifrån och att förutspå hur den kommer utvecklas under kommande år. Vi läser många årsredovisningar, kvartalsrapporter, tittar på hållbarhetsaspekterna, gör konkurrensanalys och genomför ytterligare och mer djuplodande bolagsbesök och telefonkonferenser. Detta för att samla in data, kunna bygga en finansiell modell och skriva en egen analys.

3. Portföljförvaltning
När ett bolag väl kommit igenom vårt nålsöga bestämmer vi hur stor andel det ska ha i fonden och hur vi ska genomföra själva aktiehandeln. Det som avgör är förmågan att skapa avkastning baserat på värdering och affärsrisk.

4. Förbättringar och lärande
I den sista delen av vår investeringsprocess följer vi bolagens affärsutveckling dag för dag, med stor tonvikt på om den ursprungliga investeringsidén fortfarande håller. Vi lägger också stort fokus på att hela tiden utveckla oss själva och lära oss från våra misstag. Det händer att vi har möten med företag som vi inte äger, eller vill äga, men som vi vill träffa bara för att lära oss hur ledningen kan förstöra aktieägarvärden för att utifrån det förfina vår investeringsprocess.

Hur vi ser på hållbarhet

Vår globalfond förvaltas enligt principen om ansvarsfulla investeringar (ESG – där E står för environment, S står för social och G står för governance, det vill säga miljö, samhälle och bolagsstyrning). Vill du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete klicka här.

Författare

Andreas Brock, CFA
Fondförvaltare Coeli Global Select

Författare

Henrik Milton
Fondförvaltare Coeli Global Select

Köp fond

Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond. Läs mer om oss.

Läs mer

Om fonden

Coeli Global Select är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i cirka 30 av världens finaste bolag åt gången.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

Köp fond

 

Köp fonden Coeli Global Select eller Coeli Global Small Cap Select

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

*Enbart Coeli Global Select tillgänglig

 

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01