Hem Aktuellt Coelis jurist Därför spelar det roll om du bor utomlands eller i Sverige när du dör eller skiljer dig

Därför spelar det roll om du bor utomlands eller i Sverige när du dör eller skiljer dig

I vår alltmer dynamiska internationella värld har vi möjlighet att arbeta, bo och köpa tillgångar i andra länder på ett helt annat sätt än tidigare generationer.  Den fria rörligheten inom EU har särskilt bidragit till detta. Detta leder i sin tur att vi oftare än tidigare träffar kärleken utomlands, gifter oss i ett annat land eller rentav avlider medan vi är bosatta utomlands. Det finns uppskattningsvis nästan 700 000 svenskar bosatta utomlands idag, många är pensionärer men det finns också många som är utsända av sina företag för längre perioder.

Ibland händer det att man avlider när man är bosatt utomlands. Det kan också förekomma att gifta väljer att skilja sig under tiden de är på utlandstjänstgöring. Frågan är då vilken rättsordning som ska gälla för arv och skilsmässa och vilka tillgångar som ska omfattas? Det kan, beroende på den unika situationen, bli så att flera länders rättsordningar samtidigt kan komma i spel. Det kan vara reglerna i medborgarskapslandet, eller i landet man är bosatt i vid dödsfallet eller vid ansökan om skilsmässa, eller i landet parterna var bosatt i vid äktenskapets ingående. Det kan även bli aktuellt att tillämpa ett visst lands lagar på tillgångar som är belägna i det landet. Det är uppenbart att det kan bli mycket komplicerat.

Internationell privaträtt är tänkt att hantera många av dessa problem och omfattar i vid mening samtliga rättsregler som styr internationella förbindelser mellan enskilda. Den internationella privaträtten bygger i huvudsak på lagstiftning och rättspraxis i varje enskilt land. Olika länder har dock sina egna interna privaträttsliga regler och det är lätt att inse att dessa allt som oftast inte är kompatibla. Behovet av en gemensam enhetlig internationell privaträtt har därför länge varit stort.

I syfte att underlätta för rättstillämpningen har EU antagit framförallt tre viktiga förordningar på det privaträttsliga området. Den första är förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg, vanligen kallad för ”arvsförordningen”. Den trädde i kraft i Sverige den 17 augusti 2015 så den har några år på nacken nu. De andra två är förordning (EU) nr 2016/1103 av den 24 juni 2016 om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden och förordning (EU) nr 2016/1104 av den 25 juni 2016 om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap. De två sistnämnda förordningarna kommer att träda i kraft i Sverige den 29 januari 2019 och ska endast tillämpas avseende par som ingår äktenskap, registrerar sitt partnerskap eller avtalar om tillämplig lag efter förordningarnas ikraftträdande, vilket innebär att våra nuvarande svenska lagvalsregler kommer att vara av fortsatt betydelse under en lång tid framöver. Nuvarande svenska regler på området återfinns i Lag (1990) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden. Notera att EU-förordningarna inte omfattar sambors förmögenhetsförhållanden.

Vad gäller arvsförordningen ersätter den medlemsstaternas internationella privaträtt som handlar om arvsrättsliga frågor. Innan arvsförordningen trädde i kraft tillämpades i Sverige lagstiftning från 1930-talet. Viktigt att notera dock är att för arv efter personer som avlidit före den 17 augusti 2015 tillämpas dock fortfarande den gamla lagstiftningen. Arvsförordningen påverkar inte de nationella arvsreglerna som varje medlemsstat har utan den principiella idén är en enhetlighet inom EU där arvet i sin helhet (vilket omfattar lös såväl som fast egendom) ska styras av ett enda lands lag och tillhöra ett enda lands domstolar. Den stora förändringen med arvsförordningen var att Sverige över en natt bytte från nationalitetsprincipen till hemvistprincipen som huvudregel men att det finns en möjlighet att göra ett lagval och istället fortsätta tillämpa nationalitetsprincipen. Det innebär exempelvis att du kan flytta till Frankrike men i testamente föreskriva att svensk lag ska gälla på fördelningen av arvet efter dig. Dock tar en sådan lagvalsregel inte bort Frankrikes rätt att påföra arvingarna arvsskatt enligt sina regler.

Förordning 1103 ger makar eller blivande makar möjlighet att avtala om att utse eller byta tillämplig lands lag avseende de förmögenhetsrättsliga förhållandena. Det är möjligt att välja lagen i den stat där någon av makarna vid tidpunkten för avtalets ingående har hemvist eller lagen i den stat där någon av dem vid tidpunkten för avtalets ingående är medborgare. Har makar under sitt äktenskap kommit överens om att ändra tillämplig lag får detta, om makarna inte avtalat annat, endast verkan för framtiden. Skulle makarna överenskomma om att ge en ändring retroaktiv verkan får detta inte leda till nackdel för tredje man. Förordningen kommer endast att tillämpas på makar som ingått äktenskap eller valt tillämplig lag för sina förmögenhetsrättsliga förhållanden efter den 29 januari 2019. Den av förordningen anvisade lagen skall tillämpas på samtliga tillgångar oavsett i vilket land dessa befinner sig i.

Förordning 1104 liknar i mångt och mycket reglerna i förordning 1103 men ger bland annat registrerade partners möjlighet att även välja det lands lag enligt vars lag det registrerade partnerskapet har ingåtts. Om partnerna inte gjort något val ska lagen i den stat vars lag det registrerade partnerskapet ingåtts alltid tillämpas.

Den internationella privaträtten är snårig och mycket komplex och de frågeställningar och problem som kan uppkomma vid dödsfall och skilsmässor är i det närmaste oändliga. Jag avser att i kommande blogginlägg närmare belysa de frågor som kan uppkomma och ge praktiska tips på hur går tillväga för att göra de val som förordningarna erbjuder.

man mot vit bakgrund

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 13 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

porträttbild man

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Namik Immelbäck

Namik Immelbäck

Kapitalförvaltare Coeli Altrua Macro

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • 12 års erfarenhet av globala makroinvesteringar
 • BSc London School of Economics, MSc Bocconi

Namik Immelbäck är tillsammans med Filip Kozlowski ansvarig förvaltare av Coeli Altrua Macro. Han har de senaste 12 åren arbetat som makroekonom, investeringsstrateg och portföljförvaltare på välrenommerade makrohedgefonder som Comac Capital, Tudor och Millennium i London och New York.

Filip Kozlowski

Filip Kozlowski

Kapitalförvaltare Coeli Altrua Macro

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 15 års erfarenhet av handel med finansiella instrument
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Filip Kozlowski är tillsammans med Namik Immelbäck ansvarig förvaltare av Coeli Altrua Macro. Han har under 15 år arbetat i olika roller med fokus på trading och riskhantering av finansiella instrument.  Tidigt i karriären arbetade Filip under 5 år på Deutsche Bank i London som portfolio trader och har de senaste två åren varit investeringsansvarig på ett family office i Monaco med fokus på optionsstrategier, portföljskydd och volatilitet.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

porträttbild man

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coelis kapitalförvaltare Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Larsson Vahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coelis kapitalförvaltare Carl Anderen

Carl Anderen

Förvaltare Coeli Norrsken Eventfond

 • Förvaltat Coeli Norrsken sedan 2010
 • Mer än 27 år i branschen
 • Carl har en BS, Business Admin & Finance från USC, Los Angeles, CA.

Carl Anderen är ansvarig förvaltare för Coeli Norrsken Eventfond. Han har mer än 25 års arbetslivserfarenhet av de globala aktie- och råvarumarknaderna. Sedan mer än 13 år tillbaka har han förvaltat en händelsestyrd strategi som fokuserar på den amerikanska aktiemarknaden.

Mattias Eriksson

Kapitalförvaltare Coeli Sverige

 • Arbetat på Coeli sedan 2017
 • Mer än 18 års erfarenhet av branschen
 • Kandidatexamen i Ekonomi från Lunds Universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA

Mattias Eriksson är ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Sverige. Mattias har jobbat 18 år med aktier och aktieanalys, bland annat som chefsaktiestrateg på Nordea samt analytiker på Deutsche Bank och Standard & Poor’s Equity Research. Han har även skrivit en bok om aktier och aktievärdering – Köp billigt, sälj dyrt.