En klimatsmart investering i Holländska Alfen

I november förra året gjorde vi ett spännande bolagsbesök hos Alfen utanför Amsterdam. Alfen tillverkar klimatsmart utrustning som bland annat används inom området förnybar energi samt laddstolpar till elbilar.

Under samma resa besökte vi även ASML:s kapitalmarknadsdag samt ASM International. Vår halvledaranalytiker Herman Ohlsson har skrivit ett inlägg om ASML och kommer skriva ett inlägg om det nya innehavet ASM International, senare i vår. Håll utkik på bloggen!

En klimatsmart investering i Holländska Alfen

Herman Ohlsson (t.v.) och jag (t.h.) står tillsammans med Dico van Dissel, Investor Relations på Alfen.


Coeli Globals Sustainable Development Goals

Alfen är ett innehav i Coeli Global Small Cap Select. En artikel 8-fond vilket innebär att vi beaktar hållbarhet när vi investerar i våra bolag. Vi tar det dock ett steg längre då vi i våra samtal med bolagen faktiskt försöker påverka dem i deras hållbarhetsarbete. Vi vill bland annat att de ska verka för mer jämlikhet mellan könen, stötta kvinnor och flickor i hemmet, i samhället samt på arbetet (FN:s SDG 5)*. Vi vill bidra till att synen på kvinnor i ledande positioner ändras i grunden och har exempelvis skrivit under Women’s Empowerment Principles (WEPs). Vi försöker också påverka bolagen att bekämpa klimatförändringar och minimera dess negativa effekt på miljön (FN:s SDG 13)*.

I praktiken innebär det bland annat att vi ska försöka få bolagen att minska andelen miljöfarliga utsläpp från sin verksamhet samt öka andelen kvinnor på ledande positioner. Era investeringar i fonden gör att vi kan investera i bolag som är med och bidrar till att göra världen bättre och mer hållbar.

*(FN:S SDG = United Nations Sustainable Development Goals)

Produkterna

Om vi tittar närmare på det som Alfen tillverkar så är det stora batteripaket som används till lagring av energi och utrustning för att till exempel koppla upp en solcellspark mot elnätet (Alfens benämning på denna utrustning är ”Smart Grid Solutions”). Alfens produkter lämpar sig utmärkt att användas i stora solcellsparker där man kan använda batteripaketen till att lagra energi på dagen när solen skiner. Med Smart Grid kan man koppla upp solcellerna mot elnätet och transportera elen, från solceller samt batterier, till elkonsumenten. Det tredje affärsområdet, laddstolpar till bilar, växer snabbast och under 2022 växte affärsområdet med hela 143%.

Alfen är med och bidrar till lägre koldioxidutsläpp

Att Europa är på väg att ställa om till mer förnybar energi märks på Alfens guidning av omsättningen. Bolaget tror att affärsområdet för laddstolpar (”EV charging equipment”) kommer växa 25% i genomsnitt per år fram till 2030. Penetrationsgraden av laddstolpar är fortsatt låg. I Holland är den 22% och i Europa är den ännu lägre, endast 12%. Det andra stora tillväxtområdet, batteripaket (”Energy storage systems”), tror bolaget också kommer växa med 25% i genomsnitt per år fram till 2030. I Alfens tredje affärsområde, utrustning för att koppla solceller mot elnätet (”Smart grid solutions”), tror man att tillväxten väntas bli 10–15% per år fram till 2030. Jag ser väldigt positivt på denna tillväxt då all tillverkad utrustning medverkar till energiomställningen som i sin tur minskar utsläppen av koldioxid.

 

Bilden visar en elbil som laddas med hjälp av en Alfens laddstolpe utanför fabriken i Holländska Almere.

Taxonomin

Tanken med EU:s taxonomi är att kunna identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem. I praktiken är EU:s taxonomi ett sätt att klassificera bolagens omsättning, OPEX samt CAPEX i enlighet med EU:s klimatmål. De sex miljömässiga klimatmål som EU har valt är 1) minskning av klimatförändringar, 2) anpassning till klimatförändringar, 3) förebyggande av utsläpp, 4) bidra till den cirkulära ekonomin, 5) hållbart utnyttjande av vatten och marina resurser samt 6) värna om ett rikt ekosystem. EU:s övergripande klimatmål är att vi ska ha nettonollutsläpp från 2050 och minska utsläppen med 50% till år 2030.

Låt oss titta närmare på hur Alfens omsättning fördelas i relation till EU:s klimatmål. Av bolagets totala omsättning är 99,2% förenligt med klimatmålet; minskning av klimatförändringar ”Climate change mitigation”. Om vi jämför Alfens omsättningssiffra med bolag i andra branscher så är 99,2% en väldigt hög siffra. Detta innebär att Alfens produkter bidrar stort till att minska koldioxidutsläppen vilket i sin tur minskar utsläppen av växthusgaser.

Jag är väldigt glad över att vi kan slå ”två flugor i en smäll”. Vi bidrar till en bättre värld genom att vara investerade i Alfen samt tjänar pengar till er andelsägare genom att bolagets vinster växer och därmed också aktiekursen på sikt.

Alfen bygger en ny fabrik

Under vårt besök hos Alfen fick vi en rundvandring i bolagets nya lokaler av Dico van Dissel på Investor Relations. Vi fick bland annat se uppförandet av den nya tillverkningslinjen för laddstolpar. Då efterfrågan på laddstolpar är väldigt hög väljer nu bolaget att bygga ut sin tillverkningskapacitet. Denna expansion är en så kallad ”brownfield” vilket innebär att man inte behöver bygga helt nya lokaler utan kan bygga en ny produktionslinje i befintliga lokaler.

Som nämndes ovan tror bolaget att två av deras affärsområden kommer växa med cirka 25% varje år i genomsnitt fram till 2030. Detta gör att bolaget behöver ännu mer tillverkningskapacitet. Just nu bygger Alfen en ny fabrik ”greenfield” och när den är klar kommer man fördubblat sin tillverkningskapacitet i Holland. Under vårt besök berättade IR att bolaget är trygg med sin tillväxtprognos och de investeringar man gör idag är nödvändiga för att möta den ökade efterfrågan.

Kapitalallokering och konkurrenterna

Alfen investerar för att växa och investeringarna kommer att vara på en nivå som motsvarar cirka 4% av omsättningen. Jag gillar när bolag investerar och framför allt när bolag, likt Alfen, investerar i tillverkningskapacitet för att möta en hög efterfrågan. Alfens starka balansräkning hjälper till att betala för expansionen. Vår bedömning är att bolaget inte kommer betala någon utdelning till aktieägarna under 2023 utan kapitalet kommer i stället att investeras i verksamheten. Under vårt besök berättade IR att den starka kassan hjälpt dem under åren då bolaget var tvunget att bygga upp lager av framför allt battericeller, för att kunna leverera batteripaketen till kunderna. Bolaget köper battericellerna från bland annat Samsung, LG och CATL.

Alfen har ett dotterbolag i Finland, Alfen Elkamo, som kom in i bolaget via ett förvärv. Bolaget har flera konkurrenter så som ABB, CTEK och Garo, som också producerar laddstolpar. Trots en ganska tuff konkurrens tror jag bolagen kommer sälja många laddstolpar framöver då efterfrågan vida överstiger utbudet. När det gäller affärsområdet laddstolpar anser Alfen själva att de har en konkurrensfördel då bolaget är verksamma i flera olika länder i Europa och inte bara i ett enskilt land.

Attraktiv värdering och EPS-tillväxt

Bolagets omsättning bedöms växa 29,9% mellan 2023 och 2024. Motsvarande tal för vinsttillväxten är 32,5%. Min bedömning är att Alfen är en attraktiv investering då bolaget handlas till 16,7x vinsten för samma period. Det rullande P/E-talet (baseras på vinsterna under 2022) ligger på 31 och indikerar att vinsten ska öka med 61,9% mellan 2022 och 2024.

Alfen-Coeli-En klimatsmart investering i Holländska Alfen

Alfens bedöms ha en stark utveckling på sin omsättning då efterfrågan är stor på bolagets klimatsmarta produkter. Källa: Bloomberg.

Källor för blogginlägget: Coeli Global, Alfen, www.unorg.org, Bloomberg.

 

 

 

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.