ASML - Ett av världens viktigaste företag

I början av november befann vi oss på analysresa i Holland för att göra flera bolagsbesök. Vi avslutade med resans höjdpunkt, besöket på ASMLs kapitalmarknadsdag i Veldhoven. Att besöka kapitalmarknadsdagar är ett bra sätt att ta temperaturen på bolaget, den industri de verkar inom och hur de ska fortsätta växa. Inte desto mindre är det ett bra sätt för oss att förstå kulturen i bolaget, bekanta oss med deras produkter och prata med anställda; allt för att försäkra oss om att detta är ett av världens finaste bolag. ASML är ett innehav i Coeli Global Select sedan 2018. I detta blogginlägg sammanfattar vi det vi tog med oss från kapitalmarknadsdagen och varför vi tror bolaget kan försätta växa.

Jag (t.h) och vår förvaltare Henrik Milton (t.v) framför en DUV-maskin. Förra året levererade ASML 267 DUV-maskiner som vardera har ett värde på 65m EUR.

ASML ”The most important company you have never heard about”

ASML är utan tvekan ett av världens viktigaste bolag och helt avgörande när det kommer till den teknologiska utvecklingen. Det är nämligen ASMLs maskiner som används för att tillverka halvledare, även kallat chip. I takt med att världen blir alltmer digital blir vi också mer beroende av halvledare och behovet av dessa större eftersom de utgör ryggraden i all form av elektronik. Idag stöter vi på halvledare i allt från kaffebryggare till de mest avancerade superdatorerna i världen. Det intressanta är att antalet applikationer och mängden halvledare per applikation ökar för varje år vilket ökar den globala efterfrågan på halvledare och maskinerna som klarar av att tillverka dem.

Detta högteknologiska bolag, som från början var en del av Philips och startades i ett skjul i Eindhoven, tillverkar idag två typer av maskiner för tillverkning av halvledare. EUV som står för ”Extreme Ultra Violet” och DUV som står för ”Deep Ultra Violet”. Namnen kommer från det ultravioletta ljust som används för att etsa in mönster på halvledarna som gör att dessa kan leda ström i olika kretsar. En EUV-maskin tar i snitt 15 veckor att producera och levereras mot den nätta prislappen av 150 miljoner euro. Den senaste maskinen, kallad EUV High-NA, som förväntas levereras först 2025 kommer kosta närmare 300 miljoner euro.

Under 2021 levererade ASML totalt 309 maskiner varav 42 EUV och 267 DUV. Inom EUV har ASML 100% marknadsandel och är det enda bolaget i världen som kan tillverka dessa. Inom DUV är marknadsandelen cirka 85% där man främst konkurrerar med Nikon och Canon. På kapitalmarknadsdagen berättade ASMLs VD Peter Wennink att alla skrattade åt dem 2010 när de satte nya mål för omsättningen och investerade i utveckling av EUV-maskiner. Idag är de ensamma om att tillverka dessa och de största konkurrenterna ligger ett årtionde efter i utvecklingen. Man kan således konstatera att ASML har en stor moat (”vallgrav”) och väldigt höga inträdesbarriärer.

Den gröna omställningen ökar behovet av halvledare

Under presentationen fick vi bekräftat för oss att den stora energiomställningen och elektrifieringen kommer bidra till framtida efterfrågan på ASMLs maskiner. De två stora drivarna är mer förnyelsebar energi och större penetration av elbilar. När samhället ställer om till mer förnyelsebar energi går det åt fler halvledare. För vindkraft uppskattas att det krävs halvledare till ett värde av €3000 per MW och solkraft närmare €4000 per MW. Den andra stora trenden är fler elbilar som innehåller dubbelt så många halvledare som en vanlig fossilbil. Framför allt på grund av att elbilar blir mer likt en dator på fyra hjul med bland annat avancerad förarassistans och självkörande egenskaper. Mer om detta går att läsa här från vårt besök hos Tesla. ASML uppskattar att halvledare till bilar kommer växa med 14% i snitt per år fram till 2030 då penetrationen av elbilar förväntas uppgå till 70% jämfört med cirka 15% idag.

ASML höjer sina tillväxtmål fram till 2030

Få bolag vi träffat har haft möjligheten att sätta mål för sin omsättning fram till 2030 men det kan ASML. Under kapitalmarknadsdagen annonserade bolaget att de höjer sina mål och planerar nu att omsätta 52 miljarder euro år 2030, vilket är 30% högre än tidigare uppskattningar. Anledningen bakom detta är främst att man ser ett stort behov, från sina tre största kunder, att bygga ut kapaciteten för att möta framtida efterfrågan på halvledare. TSMC, Samsung och Intel har planerat att sammanlagt spendera över 300 miljarder USD kommande årtionde på nya fabriker som alla ska utrustas med ASMLs maskiner (se bild 1). Förutom detta växer alla slutmarknader för halvledare, varav halvledare till bilar, datacenter och industri förväntas växa snabbast (se bild 2). Sammantaget leder detta till att halvledarindustrin kommer växa med 9% i snitt per år (3x snabbare än global BNP) fram till 2030 och förväntas då värderas till 1000 miljarder USD, dvs cirka 1 biljon svenska kronor.

Det man också kan konstatera av bolagets ambitiösa tillväxtmål är att ASML ser en begränsad påverkan av USA:s nya restriktioner att inte sälja viss halvledarutrustning till Kina. Idag säljer ASML enbart mindre avancerade DUV-maskiner till Kina och i takt med att halvledarproduktionen stoppas från att ske i Kina byggs i stället kapaciteten någon annanstans, exempelvis USA och Taiwan.

Bild 1. Under kommande år har de tre största tillverkarna av halvledare annonserat investeringar på över 300 miljarder USD i nya fabriker, främst i USA, Europa, Taiwan och Sydkorea. Källa: ASML

Bild 2. Halvledarmarknaden förväntas växa med i snitt 9% per år fram till 2030. Källa: ASML

Värt att poängtera är att inte ens ASMLs VD vet vad nästa stora område inom halvledare kommer vara i framtiden. Det var ingen som förutspådde att datacenter skulle bli gigantiskt eller att det skulle gå åt dubbelt så många halvledare i elbilar kontra fossilbilar. Något som nämndes var dock att flera medicinska applikationer så som DNA-sekvensering och biosimulation börjar ta fart och bidra till ökad efterfrågan på halvledare. Detta område växer eftersom man med hjälp av stora datamängder och AI-algoritmer kan simulera framtida mediciner digitalt i stället för fysiskt i ett laboratorium, vilket både sparar kostnader och påskyndar forskningen. Ett spännande område som är värt att hålla koll på.

Värdering och tillväxt

Sedan 2010 har ASML avkastat i snitt 24% per år inklusive utdelningar, en imponerande avkastning till investerarna. Mycket av detta beror på att ASML vuxit sin vinst per aktie med hela 18% per år i genomsnitt, vilket i kombination med aktieåterköp och utdelningar resulterat i denna fina avkastning. Om vi blickar framåt förväntas ASML växa omsättningen med 13% för 2023 och 20% för 2024. Bolaget handlas idag på P/E 25 (24 månader framåtblickande), vilket är samma värdering som innan pandemin 2019. Värderingen har såldes kommit ner till rimligare nivåer igen efter att ha handlats på P/E 41 som högst under pandemin.

För att sammanfatta vårt intryck från Veldhoven: ASML är ett bolag med en dominerande marknadsposition och stor potential att fortsätta växa i takt med större efterfrågan på halvledare. Bolagets roll i den teknologiska utvecklingen är minst sagt central och avgörande för att vi ska få tillgång till fler och mer avancerade halvledare. Bolaget gynnas av att halvledarmarknaden växer på bred front, över alla slutmarknader och när fler applikationer använder fler halvledare. Vi reste hem med en bra känsla och vårt besök förstärkte vår tes att ASML är ett av världens finaste bolag som kommer kunna nyttja sin starka position för att fortsätta växa.

Källor: ASML CMD presentation 2022, Coeli Global Analys.

Herman Ohlsson

Analytiker

Herman Ohlsson

AnalytikerViktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.