Coeli Stella: Nätverket för framgångsrika kvinnor som vill stärka sin finansiella kompetens

Män äger mer tillgångar än kvinnor och tar ofta högre risk i sina investeringar. Ökad kunskap är ett viktigt verktyg för att påverka det finansiella ägandet och bryta mönstret.

Fyra gånger om året sammanstrålar nätverket Coeli Stella framgångsrika kvinnor i ledande position i syfte att erbjuda ny kunskap, kontakter och erfarenhetsutbyte. Coeli Stella erbjuder ett inspirerande sammanhang för kvinnor som vill bygga vidare på sin finansiella kunskap.

För fem år sedan grundade jag Coeli Stella, ett nätverk för kvinnor i ledande positioner som vill dela erfarenheter och bygga vidare på sin finansiella kunskap, säger Malin Siljehög, förmögenhetsrådgivare och partner på Coeli.

– Vi har tillhandahållit finansiell rådgivning i 30 år och idag förvaltar vi närmare 60 miljarder kronor åt förmögna privatpersoner, entreprenörer och institutioner, säger Malin.

Nätverket Coeli Stella finns sedan 2019 i Göteborg och sedan 2024 även i Stockholm. En viktig ambition med nätverket är att öka intresset kring investeringar, bolagsbyggande och andra finansiella frågor för att på sikt få kvinnors finansiella tillgångar att öka.

– Den ojämna ägarfördelningen mellan män och kvinnor avspeglas när det gäller aktier, skog, mark, fastigheter och även när det gäller företagande. Att det finansiella ägandet är ojämnställt och att vi har en bra bit att gå, det är sannolikt inga nyheter för de flesta. Men tillsammans tror jag att vi kan ändra statistiken. Vi vill genom kunskap och erfarenheter hjälpa andra att ta kontroll över sin egen ekonomi, bygga kunskap kring investeringar och portföljteori och vara bollplanket som hjälper till med helheten när tiden eller intresset brister. Jag är övertygad om att det på sikt leder till att det kvinnliga ägandet av noterade och onoterade tillgångar ökar, säger hon.

kvinna utomhus

Malin Siljehög, Senior förmögenhetsrådgivare, partner.

Ökar kvinnors investeringskunskap

Män tar generellt sett högre risker och har dessutom ofta ett mer kortsiktigt investeringsperspektiv, medan kvinnor generellt sett tar lägre risk och har ett längre investeringsperspektiv enligt forskningen. Coeli Stella ökar kvinnors kunskap och därigenom även självförtroendet och egenmakten när det kommer till investeringar och placeringar. Malin Siljehög är övertygad om att ökad kunskap är nyckeln till att minska glappet mellan könen vad gäller finansiellt ägande.

– Stellanätverken i Stockholm och Göteborg har för närvarande ett hundratal medlemmar av kapitalstarka kvinnor i någon form av ledande position. Många av medlemmarna har varit aktiva i nätverket i flera år och upplever att det ger mycket tillbaka på flera olika plan, såväl affärsmässigt som kunskapsmässigt och i form av erfarenhetsutbyte med andra deltagare, säger hon.

Ett uppskattat och viktigt nätverk

För många deltagare har nätverket även genererat nya affärer, värdefulla kontakter och uppdrag, exempelvis i advisory boards eller bolagsstyrelser. Till varje träff bjuds också en föreläsare in som talar kring ett ämne som både stärker deltagarnas finansiella kunskaper och inspirerar till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

– Coeli Stella är verkligen ett uppskattat nätverk. En av våra främsta framgångsfaktorer är att många av våra deltagare frikostigt delar med sig av sina erfarenheter till andra kvinnor och samtidigt är öppna för kontakt med likasinnade samt insikter och kunskap, avslutar Malin.

Vill du veta mer om Coeli Stella?

Nätverket finns både i Göteborg och Stockholm. Läs mer och anmäl intresse till Coeli Stella.

Malin Siljehög

Senior förmögenhetsrådgivare, Partner

Malin Siljehög

Senior förmögenhetsrådgivare, PartnerTog masterexamen 2008 från Internationella Handelshögskolan i Jönköping och började då sin karriär i Coelis trainee program. 2009 blev hon rådgivare och har sedan dess förvaltat kundernas förtroende att ta hand om deras ekonomiska förmögenhet.
2016 blev Malin delägare i firman och driver bolagets kvinnliga nätverk.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.