Fem saker du bör ha med i ditt testamente som du inte tänkt på

Den dagen du är borta ska det du lämnar efter dig ta vägen någonstans. Det finns en Ärvdabalk från 1958 som reglerar den saken såvida du inte har andra önskemål gällande din kvarlåtenskap och istället väljer att skriva ett testamente. Förutom den begränsningen som ligger i att bröstarvingar har rätt till sin laglott kan du testamentera din kvarlåtenskap i princip hur som helst.

Det finns dock annat som du med fördel kan ta med i ditt testamente som inte handlar om fördelning av kvarlåtenskapen. Jag tänkte i detta inlägg lyfta fram fem olika saker som jag skulle rekommenderar att du funderar på att ta med.

1. Särskild förvaltare

Som förälder till minderåriga barn är man normalt både vårdnadshavare och förmyndare. Skillnaden mellan vårdnadshavare och förmyndare är att vårdnadshavaren tar hand om det som rör barnets omvårdnad, skolgång, sjukvård och så vidare medan förmyndarskapet är kopplat till att sköta om barnets ekonomiska angelägenheter.

Från 18 år är barnet myndigt och förväntas ta hand om sig själv. Att som 18-åring få tillgång till en massa pengar genom ett arv kanske inte alltid är helt lyckat då pengarna riskerar att snabbt försvinna iväg på nöjen, shopping och resor. För att lösa detta kan du skjuta fram tidpunkten när barnet får tillgång till arvet. Det gör du genom att i ditt testamente utse en särskild förvaltare som sköter om barnets tillgångar tills de uppnår en ålder som du bestämmer, vanligtvis någonstans mellan 20–25 år. Dock berör inte detta barnets laglott, hälften av det du lämnar efter dig, som de alltid får tillgång när de fyller 18 år.

Det är framförallt när du har barn från tidigare relationer, eftersom barnet då ärver direkt, eller i de fall bägge föräldrarna avlider innan barnet uppnått tillräckligt mogen ålder som det kan vara bra att det finns en särskild förvaltare utsedd. Nackdelen med en särskild förvaltare är att denne inte kan vara barnets biologiske förälder utan det måste vara någon annan. Det går bra att välja någon person inom familjen/släkten och även att utse en juridisk person.

2. Bestämma vem som ska ärva dina tillgångar i flera led

Om du lämnar efter dig stora värden till dina barn kan det vara så att du vill ha ett finger med i spelet om vem som ska ärva efter att ditt barn har gått bort. Är dina barn gifta och själva har barn som är gemensamma med den de är gifta med kommer den efterlevande mannen eller hustrun att ärva allting, även det som ditt barn har fått ärva från dig och även det som är enskild egendom. I en sådan situation kan du bestämma i ditt testamente att det som ditt barn har erhållit i arv efter dig direkt ska gå vidare till dina barnbarn istället för att ärvas av den efterlevande mannen eller hustrun. Det kallas för sekundosuccession. Om barnbarnen är minderåriga kan du också välja att utse en särskild förvaltare för detta arv. Eller så låter du barnets förmyndare, det vill säga den efterlevande mannen eller hustrun, ta ansvar för barnets arv med den eventuella nackdelen att barnet kommer åt arvet redan när de fyller 18 år.

3. Vem som tar hand om barnen när bägge föräldrarna är borta

En annan sak jag rekommenderar att du bör ha med i testamentet är ett tydligt uttalat önskemål om vem som ska ta hand om ditt minderåriga barn för de fall att ni bägge föräldrar avlider samtidigt. Många tänker inte på att det faktiskt kan hända även om det som tur är sker väldigt sällan. Det är visserligen inget krav att ett sådant önskemål skrivs in i ett testamente, men fördelen med detta är att testamentet är en handling med uttalade formkrav som dessutom ska bevittnas. Det kommer därför ge hög trovärdighet till att föräldrarna är överens om att de personer som föreslås enligt deras uppfattning är lämpliga som nya vårdnadshavare.

I Föräldrabalken 6 kap 10 a§ står det uttryckligen att om någon av, eller bägge, föräldrarna har gett uttryck för sin vilja om att en viss person ska bli särskild vårdnadshavare så ska den personen också utses, så länge inget framkommer som gör denne olämplig. Socialnämnden gör givetvis alltid en egen prövning av föreslagna personers lämplighet men framkommer inget som talar emot blir det alltså så som ni föräldrar önskar.

4. Nyttjanderätt till gemensamt ägd bostad

En inte helt ovanlig situation är att den efterlevande kan tvingas flytta från den gemensamt ägda bostaden när dennes partner avlider. Det handlar ofta om en oro för att barn från tidigare relationer ska kräva ut sitt arv och på så sätt tvinga den efterlevande att sälja och flytta från bostaden under en period när denne befinner sig i sorg över att ha förlorat sin partner. I detta ligger ofta en intressekonflikt, det finns en önskan att både skydda sin partner från att behöva flytta samtidigt som du inte vill att dina barn ska behöva avstå från arv efter dig genom att du testamenterar din halva av bostaden till din partner.

Ett sätt att lösa detta är att låta dina barn ärva din del av bostaden men ge din efterlevande partner en nyttjanderätt till din del av bostaden under viss tid. På så sätt behöver du inte låta dina barn avstå från arv efter dig samtidigt som du tillgodoser din efterlevandes behov av att kunna bo kvar i bostaden en tid. Nyttjanderätten kan villkoras på olika sätt, både vad gäller betalning av löpande kostnader för bostaden och hur länge denna nyttjanderätt ska bestå. Rekommendationen är att nyttjanderätten inte blir alltför långvarig då det kan orsaka onödiga tvister mellan din efterlevande och dina barn.

Tilläggas ska att om parterna endast har gemensamma barn uppstår aldrig denna situation då den efterlevande alltid ärver före gemensamma barn. Men i tider då det är vanligt att man senare i livet skaffar sig en ny livskamrat är detta en situation som många oroar sig över men som alltså kan lösas på detta sätt.

5. Utse testamentsexekutor

Om du är orolig över att ditt testamente inte kommer följas av arvingarna vid arvskiftet på grund av att du vet att det finns olika viljor så kan du i ditt testamente utse en så kallad testamentsexekutor. Enligt Ärvdabalken är det dödsbodelägarna (arvingarna och testamentstagare) som bestämmer över dödsboet men om du har utsett en testamentsexekutor är det denna ensam som tar över förvaltningen av dödsboet och ser till att kvarlåtenskapen fördelas så som du bestämt i ditt testamente.

Det vanligaste är att någon jurist som den avlidne haft kontakt med under sin livstid utses till exekutor men det är fullt möjligt att utse även någon som saknar juridisk utbildning, exempelvis en god vän som man har stort förtroende för. Tänk bara på att utse någon som kan förväntas överleva dig.

Skulle det visa sig att testamentsexekutorn är olämplig kan rätten skilja den från uppdraget och förvaltningen övergår då på dödsbodelägarna om inget annat angivits i testamentet. Om testamentsexekutor utsetts överlämnas normalt testamentet till denne.

Testamentsexekutorn har rätt att få ersättning av dödsboet för sitt arbete och sina kostnader.

 

Prenumerera på Aktuellt från Coelis jurist

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Dr. Stefan Åsbrink

Kapitalförvaltare Coeli Multi Asset Fund

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 år i branschen
 • Dr i Ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm
 • Lic i Nationalekonomi från Uppsala Universitet
 • Civilekonom i Finansiell Ekonomi från Uppsala Universitet

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset.  Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef/CIO. Tidigare har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt olika typer av options/derivatfonder. Stefan har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har forskat inom områdena dynamisk makroanalys, options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Ett antal av Stefans vetenskapliga artiklar har publicerats i akademiska tidskrifter.