Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select juli 2022

Juli blev en mycket bra månad för Coeli Global Small Cap Select då fonden ökade med 15,94% vilket var 7,97 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex. Förklaringen till den goda avkastningen hittar vi i vår stock picking där det framför allt var två bolag verksamma inom bredbandsfiber som gav ett bra bidrag till avkastningen. Även bra kvartalsrapporter gjorde sitt för fondens utveckling. Vi hade bland annat två omvända vinstvarningar, en från finska Incap och en från svenska Hexatronic, där aktiekurserna steg tvåsiffrigt vid tillkännagivandet. I den negativa vågskålen hittar vi Arjo som tyvärr kom med en dålig rapport som i sin tur gav ett negativt bidrag till avkastningen.

De bolag som gick starkast under månaden var Clearfield, Hexatronic och Comfort Systems. De tre bolag som hade negativ avkastning var Arjo, AT&S samt Qualys.

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

I slutet av månaden slog Federal Reserve till med sommarens andra höjning av styrräntan med 0,75 procentenheter vilket gör att fed fund rate just nu är 2,5%. Centralbankschefen Jerome Powell är fast besluten att besegra den höga inflationen i USA och försöker pressa tillbaka prisökningarna genom räntehöjningarna. Vi har också sett att priserna på de viktiga industrimetallerna koppar, zink och bly börjat falla vilket innebär fallande råmaterialpriser för industribolagen som i sin tur är positivt för vinstmarginalerna. Jämför vi den korta styrräntan (fed fund rate) på 2,5% med den långa räntan (amerikanska tioårsräntan) på ca 2,8% så är skillnaden väldigt liten. Det man kan utläsa av ränteskillnaden är att marknaden inte tror att det kommer bli speciellt många fler höjningar till av styrräntan. Med andra ord tror marknaden att inflationen kommer att gå ned (fallande prisökningar) över tid och att vi kommer ha måttliga styrräntor framöver som inte ”dödar” ekonomin. Ett annat positivt tecken är att den amerikanska arbetsmarknaden är stark med en arbetslöshet på låga 3,6%.

Som nämndes i inledningen hade fonden en bra rapportperiod i juli. Några exempel på innehav som levererade starka rapporter är finska tillverkningsbolaget Incap vars omsättningen ökade 82% i årstakt. Svenska Truecaller som driver en global telefonkatalog med verifierade användare vars omsättning steg med 100% i årstakt samt amerikanska installationsbolaget Comfort Systems som växte sin omsättning 25% i årstakt. Det Comfort Systems framför allt gjorde bra var att de lyckades växa i en inflatorisk miljö utan att försämra sina marginaler. Alla prisökningar fördes över till kunden.

Det som är gemensamt för våra bolag i småbolagsfonden är att de är entreprenörsdrivna och verksamma inom intressanta tillväxtområden.

Förändringar i portföljen

Under juli månad fortsatte vi att justera och optimera den globala småbolagsfonden för den kommande rapportperioden. Vi gjorde inga förändringar i antalet bolag under månaden men vi justerade vikten efter det momentum i affärsmodellen som bolaget för närvarande har.

Fondens positionering - marknadstro framåt

Coeli Global Small Cap Select är nu positionerat för en rapportperiod som ska gynna entreprenörsdrivna bolag som rider sekulära trender. Vi har en övervikt i bolag som har försäljning till andra bolag och en mindre vikt i bolag som har ett konsumentfokus i sin försäljning. I vår förvaltning strävar vi alltid efter att hitta en bra balans mellan värdering och vinsttillväxt som ska gynna fondens avkastning. Vi jobbar samtidigt med en koncentrerad portfölj där god avkastning från våra innehav ska få ett genomslag på fondens avkastning.

Vi har skapat en ny sida om småbolagsfonden på vår hemsida där ni kan hitta en utförlig beskrivning av bland annat investeringsprocessen och vårt hållbarhetsarbete.

→ Mer information om fonden hittar ni här.

 

Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select juli 2022

Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select juli 2022-

 

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.